Availability: W magazynie

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-78-9
Liczba stron: 278
Okładka: twarda

Opis

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do jednego z najważniejszych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych – rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

Autorzy kompleksowo omówili wątpliwości pojawiające się w trakcie określania rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może wymagać od wykonawcy, a także dotyczące okresu ich ważności oraz form, w jakich mogą być składane. Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Czytelnik znajdzie w nim opis realnych sytuacji i konkretne przykłady zachowań zamawiających i wykonawców.

W książce omówiono m.in.:

  • konieczność składania zaświadczeń o niekaralności prokurentów i członków rad nadzorczych,
  • informacje z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej,
  • dokumenty dodatkowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,
  • prawidłowe wypełnianie JEDZ,
  • zmiany w zakresie potwierdzania opłacania podatków i składek,
  • żądanie próbek przez zamawiających,
  • obowiązek oraz odstępstwa od obowiązku tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych.

Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.

Joanna Hołowińska:

Adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie procesowym. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowie­dzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Od­woławczą oraz doradztwo dla zamawiających w zakresie przygo­towania i przeprowadzenia postępowań.

Magdalena Maksimiuk:

Prawnik specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, w szczególności w zakresie branży medycznej, IT, budowlanej, sektora gazowego i energetycznego. W ramach praktyki zawodowej zajmowała się wsparciem procesów sprze­dażowych dla wielu wykonawców, w szczególności przez czynny udział i doradztwo w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji. Posiada również bogate doświadczenie we współpracy z zamawiającymi.

Marta Pasztaleniec:

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, prawie cywilnym, prawie IT i nowych techno­logii oraz prawie autorskim. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiedzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, na rzecz zarówno zamawiają­cych, jak i wykonawców. Jej doświadczenie zawodowe obejmu­je m.in. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przy­gotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych.

Piotr Trębicki:

Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym przy projektach prowadzonych w rygorze usta­wy Prawo zamówień publicznych. Ma na swoim koncie liczne i spektakularne sukcesy w doradztwie w procedurach o wielomi­lionowych wartościach. Doświadczony pełnomocnik przed Kra­jową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Dwukrotnie, indywidulanie i z Zespołem Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, wyróżniony został w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2017) jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w ka­tegorii „Zamówienia Publiczne”.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji
§ 2 ust. 1 – dokumenty na potwierdzenie posiadanych uprawnień zawodowych
Udostępnianie uprawnień do wykonywania działalności
§ 2 ust. 2 – dokumenty na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej
§ 2 ust. 3 – zastępcze złożenie dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej
§ 2 ust. 4 – dokumenty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, potencjału osobowego i technicznego
§ 2 ust. 5 – dłuższy okres wykonanych robót
§ 2 ust. 6 – wyjaśnienie wątpliwości zamawiającego
§ 2 ust. 7 – oświadczenia składane w treści JEDZ
§ 3 ust. 1 – dokumenty w postępowaniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo informacji niejawnych
Bezpieczeństwo dostaw
§ 3 ust. 2 – dokumenty zastępcze (inne) w postępowaniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa
§ 4 ust. 1 – dokumenty w postępowaniach wiążących się z przetwarzaniem informacji niejawnych
Poświadczenie bezpieczeństwa
Pisemne upoważnienie
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
§ 4 ust. 2 – spełnianie wymagań z przepisów o ochronie informacji niejawnych
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
Poświadczenie bezpieczeństwa
§ 4 ust. 3 – uznawanie zagranicznych dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych
§ 4 ust. 4 – badanie zagranicznych poświadczeń bezpieczeństwa

Rozdział 2. Podstawy wykluczenia
§ 5 – dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
Aktualność dokumentów w postępowaniu
Elektronizacja bez tajemnic
§ 5 pkt 1 – zaświadczenie o niekaralności
§ 5 pkt 2 – zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków
§ 5 pkt 3 – zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek
§ 5 pkt 4 – odpis z rejestru
§ 5 pkt 5 – oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków i składek § 5 pkt 6 – oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
§ 5 pkt 7 – oświadczenie o braku skazania za wykroczenie
§ 5 pkt 8 – oświadczenie o braku naruszenia obowiązków wynikających z prawa pracy i prawa ochrony środowiska
§ 5 pkt 9 – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
§ 5 pkt 10 – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Grupa kapitałowa
§ 6 – żądanie dodatkowych dokumentów w postępowaniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Poświadczenie bezpieczeństwa
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
§ 7 – dokumenty składane przez wykonawców z siedzibą poza RP
§ 8 – dokumenty składane przez wykonawców z siedzibą w Polsce w odniesieniu do osób z miejscem zamieszkania poza RP
§ 9 – poleganie na zasobach podmiotów trzecich
§ 10 – samodzielny dostęp zamawiającego do dokumentów
§ 11 – żądanie dokumentów od zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej
Inne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie
§ 12 – zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców

Rozdział 3. Dokumenty przedmiotowe
§ 13 – dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie robót, dostaw i usług
Certyfikat zgodności
Deklaracja zgodności
Środki bezpieczeństwa fizycznego
Świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego
Certyfikat ochrony elektromagnetycznej, certyfikat ochrony kryptograficznej oraz certyfikat bezpieczeństwa teleinformatycznego

Rozdział 4. Forma składania dokumentów
§ 14 – forma oświadczeń i dokumentów 251
§ 15 – żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
§ 16 – tłumaczenia na język polski

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
O Autorach