Availability: W magazynie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

10,00 

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-978-83-65611-21-5
Liczba stron: 274
Okładka: twarda

Opis

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Czy niedozwolona ingerencja w pas drogowy zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kary? Jakiego rodzaju zezwolenia wymaga umieszczenie reklamy lub ogródka gastronomicznego na chodniku?

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Szczegółowo opisuje rodzaje zezwoleń, które należy pozyskać, chcąc zająć pas drogowy w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych, reklam czy urządzeń infrastruktury technicznej. Książka opisuje proces wszczęcia oraz przebieg postępowania administracyjnego skutkującego wydaniem zezwolenia. Autorzy poruszają kwestie związane m.in. z zezwoleniem na zjazdy dla stacji benzynowych, hoteli, obiektów gastronomicznych oraz zakładów przemysłowych i handlowych. Udzielają informacji, jak postąpić, w sytuacji gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie zostanie uwzględniony.

Książka została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądowe. Uwypuklono w niej problemy wywołujące wątpliwości w praktyce działania zarządców dróg, inwestorów czy właścicieli nieruchomości graniczących z pasem drogowym, wskazując możliwe sposoby postępowania.

Dzięki publikacji czytelnik:

  • dowie się, jakie zezwolenie musi uzyskać, aby umieścić w pasie drogowym obiekt handlowy lub usługowy,
  • rozróżni, które sytuacje należy traktować jako zajęcie pasa drogowego, a które nie,
  • pozna konsekwencje prawne, jakie niesie ze sobą zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • nabędzie wiedzę o zakresie postępowania dowodowego w sprawie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego.
Krzysztof Sobieralski:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu (monografii, opracowań systemowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos). Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Paweł Majczak:

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zarządzaniu drogami publicznymi.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
1.1. Charakter norm prawa administracyjnego
1.2. Pojęcie reglamentacji
1.3. Reglamentacja gospodarcza a reglamentacja ogólnoadministracyjna
1.4. Nieruchomości drogowe
1.5. Pojęcie i struktura decyzji administracyjnej

Rozdział 2. Dostęp do pasa drogowego jako przedmiot reglamentacji
2.1. Pojęcie pasa drogowego
2.2. Pojęcie władztwa administracyjnego
2.3. Podmioty administrujące
2.4. Pojęcie zezwolenia administracyjnego
2.5. Funkcje zezwoleń administracyjnych

Rozdział 3. Rodzaje zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
3.1. Zajęcie pasa na cele niedrogowe
3.2. Zjazdy publiczne i indywidualne
3.3. Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym
3.4. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych
3.5. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych
3.6. Umieszczenie w pasie drogowym reklam
3.7. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych swoją funkcją z drogą
3.8. Zajęcia pasa na zasadach wyłączności w związku z awarią urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, niezwiązanych z funkcją drogi

Rozdział 4. Sfera podmiotowa postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
4.1. Zarządca drogi jako organ administracji publicznej
4.2. Pojęcie i koncepcje legitymacji procesowej strony
4.3. Strona w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Rozdział 5. Przebieg postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
5.1. Przesłanki dopuszczające wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
5.2. Wszczęcie i przebieg postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
5.3. Rozstrzygnięcie i granice ochrony praw nabytych na jego podstawie

Rozdział 6. Konsekwencje prawne braku zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
6.1. Pojęcie sankcji administracyjnej
6.2. Rodzaje sankcji administracyjnych
6.3. Stosowanie sankcji administracyjnych
6.4. Kara administracyjna a sankcja karna
6.5. Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego
6.6. Przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego
6.7. Zakres postępowania dowodowego w sprawie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego

Wnioski
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Aneks