Availability: Nakład wyczerpany

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych

SKU: RPiAWwIP2

148,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-68-7
Liczba stron: 306
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem dobrze przygotowane i sformułowane procedury mogą pomóc w tego typu sytuacjach, ale przede wszystkim będą przydatnym narzędziem w codziennej pracy instytucji.

Oto publikacja prezentująca najlepsze sposoby prawidłowego tworzenia dokumentacji wewnętrznej. Z pewnością okaże się pomocna przy modyfikacji istniejących regulacji, jak również przy opracowywaniu ich na nowo. Drugie wydanie książki zostało poszerzone o przykładowy regulamin świadczenia pracy zdalnej wraz z jego omówieniem. Zaletą opracowania jest elastyczność i uniwersalność – wzory można dostosować do każdej jednostki – a czytelnik sam zdecyduje, które z nich warto wdrożyć w jego organizacji.

Autorzy szczegółowo opisują wybrane akty wewnątrzzakładowe, wskazując ich wady i zalety, a także prezentują szablony opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Są wśród nich: regulaminy pracy, zasady bhp, instrukcje zachowania się w razie otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości, reguły postępowania w przypadku stwierdzenia mobbingu czy wzór umowy z jednostką medycyny pracy.

Dzięki książce czytelnik dowie się, jak przygotować pomocne zarządzenia i akty wewnętrzne, tak by były one kompletne i odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Edytowalne wzory dokumentów znajdują się także na dołączonej płycie CD.

Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Marcin Wilski:

Radca prawny, praktyk specjalizujący się w tematyce kadrowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w czasopiśmie „Kadry i Płace w Administracji”, współautor książki „Czas pracy w jednostkach sektora publicznego”, prelegent Forum Kadr i Płac w Administracji, pracownik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Część I
Akty określające strukturę wewnętrzną pracodawcy

1. Statut
1.1. Statut w systemie źródeł prawa pracy
1.2. Statutowe akty prawa miejscowego
1.3. Tekst jednolity a tekst ujednolicony
1.4. Metoda wdrożenia
2. Regulamin organizacyjny
2.1. Układ ramowy regulaminu organizacyjnego. Treść przepisów
2.2. Charakter prawny regulaminu organizacyjnego i podstawy jego obowiązywania
2.3. Funkcje i zastosowanie przepisów regulaminu w organizacji
2.4. Podstawy techniki legislacyjnej
2.4.1. Przepisy materialne, kompetencyjne, proceduralne
2.4.2. Prawidłowa budowa tekstu regulaminu a zasady techniki prawodawczej
2.4.3. Zasady nowelizacji przepisów regulaminu
3. Zasady zastępstw i podległości służbowej

Część II
Akty określające organizację i porządek pracy

1. Regulamin pracy
2. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych
3. Instrukcja postępowania na wypadek stwierdzenia przypadku nadużycia lub innych zachowań korupcyjnych
4. Instrukcja postępowania w zakresie współpracy ze służbami kontroli
5. Instrukcja postępowania w zakresie obiegu umów
6. Instrukcja opracowywania, redagowania i wydawania aktów prawnych
7. Instrukcja dotycząca organizacji i zakresu działania sekretariatu
8. Instrukcja eksploatacji i korzystania przez pracowników z samochodów służbowych będących w dyspozycji pracodawcy
9. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
10. Pobieranie danych osobowych od osób przyjmowanych do pracy
11. Formułowanie zakresów obowiązków i ich zmiana
12. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
13. Regulamin wynagradzania pracowników
14. Regulamin premiowania i nagradzania
15. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
15.1. Przepisy o zfśs w dobie wirusa SARS-CoV-2

Część III
Formuły dyscyplinowania pracowników

1. Nakładanie kar porządkowych
2. Wnioskowanie o obniżenie premii, nagrody
3. Formułowanie wypowiedzenia umowy o pracę oraz formułowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Część IV
Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Zarządzenie w sprawie częstotliwości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Ocena warunków pracy wyposażonych w monitory ekranowe
4. Postępowanie związane z odsunięciem pracownika od wykonywania pracy w przypadku braku badań profilaktycznych lub szkoleń bhp
5. Zawarcie umowy z jednostką medycyny pracy
6. Określanie zasad odpowiedzialności osób kierujących pracownikami
7. Określanie zasad współpracy z osobami świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Wzory dokumentów
Wzór 1. Uchwała o nadaniu statutu. Ramowy wzór statutu SPZOZ
Wzór 2. Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wzór 3. Regulamin pracy
Wzór 4. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń o charakterze terrorystycznym
Wzór 5. Instrukcja postępowania w razie nadużyć i korupcji
Wzór 6. Instrukcja ws. postępowania w zakresie kontroli zewnętrznych
Wzór 7. Instrukcja ws. projektów umów i aneksów umów
Wzór 8. Instrukcja tworzenia wewnętrznych aktów prawnych
Wzór 9. Instrukcja dotycząca działania sekretariatu
Wzór 10. Instrukcja korzystania z samochodów służbowych
Wzór 11. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
Wzór 12. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wzór 13. Określenie zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym
Wzór 14. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Wzór 15. Regulamin wynagradzania pracowników
Wzór 16. Regulamin premiowania i nagradzania pracowników
Wzór 17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy
Wzór 18. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników
Wzór 19. Procedury związane z nakładaniem kar porządkowych
Wzór 20. Wniosek o obniżenie premii
Wzór 21. Pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia
Wzór 22. Pismo rozwiązujące umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Wzór 23. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera
Wzór 24. Karta oceny stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy
Wzór 25. Pismo w sprawie niedopuszczenia pracownika do pracy wobec braku badań lub szkoleń
Wzór 26. Umowa z przychodnią medycyny pracy
Wzór 27. Obowiązki osoby kierującej pracownikami i jej odpowiedzialność w obszarze bhp
Wzór 28. Zakres obowiązków osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
Wzór 29. Regulamin świadczenia pracy zdalnej

Dodatek
Regulamin świadczenia pracy zdalnej

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Skorowidz