Availability: W magazynie

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

SKU: PEwAPZ

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-47-2
Liczba stron: 308
Okładka: twarda

Opis

Kiedy i na jakiej podstawie organ egzekucyjny może rozpocząć egzekucję? Jak skutecznie prowadzić postępowanie, gdy zobowiązany odmawia wydania wywłaszczonej nieruchomości, nie zapłacił podatku lub kary pieniężnej? Kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania? W jakich okolicznościach można dokonać przeszukania i zastosować przymus bezpośredni?

W książce zostały opisane najczęstsze problemy występujące na poszczególnych etapach postępowania, które pojawiły się w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w 2019 i 2020 r. Autor krok po kroku prezentuje ogólne zasady, wskazując również wyjątkowe sytuacje niepodlegające egzekucji administracyjnej. Ponadto omawia jej przebieg oraz rolę podmiotów i organów, które uczestniczą w postępowaniu zawsze lub incydentalnie. Przedstawia także środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych i niepieniężnych oraz formy czasowego przerwania postępowania i przesłanki zastosowania postępowania uproszczonego.

W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także rozwiązania prawne odnoszące się do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla pracowników organów egzekucyjnych i dla wierzycieli uprawnionych do żądania wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Arkadiusz Sputowski:

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor ponad 150 artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Doświadczony trener i wykładowca. Współautor kilkunastu książek poruszających problematykę dochodów państwa i jst, egzekucji administracyjnej, podatków lokalnych i audytu w jst. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Zakres zastosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozdział 2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego
2.1. Zasady konstytucyjne
2.2. Zasady z europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
2.3. Zasady ogólne z upea
2.4. Zasady ogólne z kpa
2.5. Zasady wynikające z europejskiego Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej

Rozdział 3. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji
3.1. Podmioty obligatoryjne
3.1.1. Wierzyciel
3.1.2. Zobowiązany
3.1.3. Organ egzekucyjny
3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego
3.4. Podmioty fakultatywne w postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział 4. Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rozdział 5. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozdział 6. Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz wszczęcie egzekucji
6.1. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela
6.1.1. Upomnienie
6.2. Sposoby wszczęcia postępowania egzekucyjnego
6.2.1. Tytuł wykonawczy
6.2.2. Kolejny tytuł wykonawczy
6.2.3. Ponowny tytuł wykonawczy
6.2.4. Dalszy tytuł wykonawczy
6.2.5. Zmieniony tytuł wykonawczy
6.2.6. Odpisy tytułów wykonawczych
6.2.7. Wzory tytułów wykonawczych
6.2.8. Jednolity tytuł wykonawczy
6.2.9. Zagraniczny tytuł wykonawczy
6.3. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu
6.4. Pisma sporządzone przez wierzyciela
6.5. Funkcjonowanie systemu teleinformatycznego

Rozdział 7. Czynności organu egzekucyjnego
7.1. Badanie dopuszczalności egzekucji
7.2. Wybór środka egzekucyjnego
7.3. Metryka sprawy egzekucyjnej
7.4. Przystąpienie do czynności egzekucyjnych
7.5. Czas wykonywania czynności egzekucyjnych
7.6. Udzielanie pomocy
7.7. Czynność przeszukania
7.8. Odebranie rzeczy
7.9. Otwarcie lokalu
7.10. Zastosowanie przymusu bezpośredniego
7.11. Odebranie nieruchomości i opróżnienie lokalu
7.12. Przywołanie świadków
7.13. Dokonanie czynności zabezpieczających
7.14. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
7.15. Ujawnienie postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym
7.16. Czynności organu rekwizycyjnego
7.17. Poszukiwanie majątku zobowiązanego
7.18. Postępowanie uproszczone

Rozdział 8. Formy czasowego przerwania postępowania egzekucyjnego
8.1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
8.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
8.3. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
8.4. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych
8.5. Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
8.6. Zbieg egzekucji

Rozdział 9. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych
9.1. Dobrowolna zapłata dochodzonej należności
9.2. Egzekucja z pieniędzy
9.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
9.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
9.5. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
9.6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
9.7. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych
9.8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
9.9. Egzekucja z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy
9.10. Egzekucja z weksla
9.11. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
9.12. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
9.13. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych
9.14. Egzekucja z ruchomości
9.14.1. Zajęcie
9.14.2. Sprzedaż
9.15. Egzekucja z nieruchomości
9.15.1. Zajęcie nieruchomości
9.15.2. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
9.15.3. Licytacja
9.15.4. Wadium
9.15.5. Licytacja publiczna
9.15.6. Przybicie
9.15.7. Przyznanie własności
9.15.8. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji

Rozdział 10. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych
10.1. Grzywna w celu przymuszenia
10.2. Wykonanie zastępcze
10.3. Odebranie rzeczy ruchomej
10.4. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
10.5. Przymus bezpośredni

Rozdział 11. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego
11.1. Opłata manipulacyjna
11.2. Opłata egzekucyjna
11.3. Opłata za czynności egzekucyjne w egzekucji należności pieniężnych
11.4. Opłata za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
11.5. Wydatki egzekucyjne
11.6. Rozliczenie kosztów egzekucyjnych
11.7. Preferencje w spłacie kosztów egzekucyjnych
11.8. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych

Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
12.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza
12.2. Odpowiedzialność porządkowa

Rozdział 13. Postępowanie zabezpieczające

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń
Bibliografia
Skorowidz