Availability: W magazynie

Zamknięcie roku 2020, otwarcie roku 2021

SKU: ZR20OR21

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-46-5
Liczba stron: 275
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób rozliczyć dotacje, zaliczki wypłacane pracownikom i nadwyżki dochodów lub środków obrotowych na koniec roku? Według jakich zasad naliczyć odsetki za zwłokę, odpisy aktualizujące wartość należności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umorzenie i amortyzację składników majątku? Jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować proces inwentaryzacji?

Przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla pracowników działów księgowości, który w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021, w tym m.in.:

  • rozliczenia i księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego
  • koszty na przełomie roku, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
  • ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym
  • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych
  • zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
  • odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe

Autorka w przejrzysty sposób omawia podstawy prawne prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań w jsfp, a także nadrzędne zasady rachunkowości i reguły korygowania błędów. Udziela praktycznych wskazówek, uwzględniając nowe rozporządzenia i aktualne zmiany w przepisach.

Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.: instrukcja inwentaryzacyjna, oświadczenia osób odpowiedzialnych za składniki majątku oraz sprawozdania i protokoły dokumentujące przebieg inwentaryzacji przeprowadzanej różnymi metodami.

Katarzyna Poterucha:

Magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jsfp i sektora prywatnego. Autorka książek: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” i „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jsfp
1.1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp
1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.3. Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych
1.4. Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
1.5. Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

Rozdział 2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp
2.1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 r.
2.2. Podpisywanie i odpowiedzialność za sporządzone roczne sprawozdanie finansowe
2.3. Terminy przekazywania rocznych sprawozdań finansowych
2.4. Obowiązek przechowywania rocznego sprawozdania finansowego

Rozdział 3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku w jsfp
3.1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego
3.1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki
3.1.2. Harmonogram czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego
3.2. Rozliczenia dokonywane na koniec roku budżetowego
3.2.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
3.2.2. Korekta odpisu na zfśs
3.2.3. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
3.2.4. Rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem
3.3. Koszty na przełomie roku budżetowego
3.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy
3.4.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.4.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.4.3. Rezerwy
3.5. Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów
3.6. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
3.7. Księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego
3.7.1. Naliczenie i zaewidencjonowanie odsetek za zwłokę
3.7.2. Odpisy aktualizujące wartość należności
3.7.3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku
3.7.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.7.5. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3.8. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym
3.9. Przeksięgowania roczne
3.9.1. Przeksięgowania związane z ustaleniem wyniku finansowego
3.9.2. Roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki
3.9.3. Ustalenie wyniku wykonania budżetu jst
3.9.4. Przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym
3.10. Uzgodnienie sald oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych
3.11. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

Rozdział 4. Inwentaryzacja przeprowadzana w związku z zamknięciem roku obrotowego w jsfp
4.1. Podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej
4.2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji rocznej
4.3. Zakres odpowiedzialności za inwentaryzację
4.4. Udokumentowanie procesu inwentaryzacji w jednostkach
4.4.1. Spis z natury
4.4.2. Potwierdzenie salda
4.4.3. Weryfikacja sald
4.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
4.6. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych

Rozdział 5. Bilans z wykonania budżetu jst
5.1. Zasady ustalania wyniku finansowego budżetu jst
5.2. Pozycje aktywów
5.3. Pozycje pasywów

Rozdział 6. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
6.1. Zasady sporządzania bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
6.2. Pozycje aktywów
6.3. Pozycje pasywów

Rozdział 7. Rachunek zysków i strat jednostki
7.1. Ogólne zasady sporządzania rachunku zysków i strat
7.2. Charakterystyka poszczególnych wierszy rachunku zysków i strat

Rozdział 8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
8.1. Podstawowe zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki
8.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki

Rozdział 9. Informacja dodatkowa
9.1. Podstawowy zakres informacji dodatkowej
9.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji informacji dodatkowej

Rozdział 10. Łączne sprawozdanie finansowe
10.1. Ogólne zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych
10.2. Łączny bilans jednostki
10.3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki
10.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki
10.5. Łączna informacja dodatkowa jednostki

Rozdział 11. Skonsolidowany bilans jst
11.1. Ogólne zasady i zakres konsolidacji sprawozdań finansowych w jsfp
11.2. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Wzory dokumentów