Availability: W magazynie

Studium wykonalności w praktyce

SKU: SWwP

128,00 

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67236-06-5
Liczba stron: 521
Okładka: twarda

Opis

 Jak napisać dobre studium wykonalności?

Ta książka to praktyczny, a co najważniejsze, uniwersalny przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia skomplikowanego dokumentu, jakim jest studium wykonalności. Na każdej stronie opracowania znajdziesz pomocne rady i sugestie, a także wzory, metody i rozwiązania gotowe do wykorzystania od zaraz.

Stworzenie studium wysokiej jakości zagwarantują:

  • metoda TELOS, a także autorski ogólny algorytm, który ma zastosowanie nawet przy ocenie projektów „miękkich” – nieinwestycyjnych
  • uniwersalny model studium wraz z diagramami stworzonymi zgodnie z metodyką PRINCE2®
  • szczegółowe omówienie części informacyjnych studium: diagnostycznej, koncepcyjnej, analitycznej i planistycznej poprzez wskazanie najlepszych technik i metod służących ich opracowaniu
  • liczne przykłady technik i narzędzi pomocnych na każdym etapie pracy nad studium, np. PCM (Project Cycle Management) i LFA (Logical Framework Approach),
  • metody kreatywne, takie jak heurystyczne czy analiza morfologiczna oraz metoda wartości wypracowanej (ang. earned value)
  • analiza wpływu zmian w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 na model wyboru i oceny przedsięwzięcia metody

Niezależnie od tego, czy zamierzasz samodzielnie opracować studium wykonalności czy skorzystać z usług zewnętrznej firmy – ta książka to lektura obowiązkowa, która znajdzie zastosowanie bez względu na specyfikę i źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.

Dariusz Bogucki:

Teleinformatyk, ekspert w obszarze finansowania projektów ICT ze środków wspólnotowych, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych w administracji publicznej: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości i eDowód w MSWiA. Reprezentował Polskę w Zarządzie wspólnotowej Agencji eu-LISA. Członek Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Redagował i oceniał ponad 80 studiów wykonalności.

Spis treści

Spis treści
Spis skrótów
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przedsięwzięcie i jego wykonalność

Rozdział 1. Przedsięwzięcie
1.1. Czym jest przedsięwzięcie
1.2. Przedsięwzięcia „twarde” i „miękkie”
1.3. Zagadnienie jako motor przedsięwzięcia
1.4. Proces inwestycyjny

Rozdział 2. Ocena wykonalności przedsięwzięć
2.1. Czym jest wykonalność przedsięwzięcia
2.2. Wykonalność a celowość przedsięwzięcia
2.3. Metoda
2.3.1. Badanie wykonalności metodą TELOS
2.3.2. T – wykonalność techniczna (technologiczna)
2.3.3. E – wykonalność ekonomiczna
2.3.4. L – wykonalność prawna
2.3.5. O – wykonalność operacyjna
2.3.6. S – wykonalność planowa
2.3.7. Inne pola wykonalności
2.4. Ocena wykonalności przedsięwzięć
2.4.1. Proces oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
2.4.2. Ocena wykonalności przedsięwzięcia już realizowanego
2.4.3. Cykl Deminga jako model zarządzania zagadnieniami
2.4.4. Schemat oceny wykonalności
2.4.5. Ogólny algorytm badania wykonalności
2.5. Wykonalność polityki – szczególny przypadek oceny wykonalności techniki legislacyjnej

Rozdział 3. Analiza wykonalności
3.1. Raporty z analizy wykonalności
3.2. Czym jest studium wykonalności
3.3. Projekt, program i portfel a analiza wykonalności
3.3.1. Analiza wykonalności w projekcie
3.3.2. Analiza wykonalności w programie
3.3.3. Analiza wykonalności w portfelu
3.3.4. Strategiczna agenda badawcza – przykład studium funkcjonalnego
3.4. Inne zagadnienia związane z analizą wykonalności
3.4.1. Biznesplan a studium wykonalności
3.4.2. Proof of concept a analiza wykonalności
3.4.3. Analiza wykonalności według BABoK

CZĘŚĆ DRUGA
Model studium wykonalności

Rozdział 4. Model informacyjny studium wykonalności
4.1. Zakres informacyjny studium wykonalności
4.2. Model struktury informacyjnej studium wykonalności
4.3. Sekwencja tworzenia zawartości informacyjnej studium wykonalności
4.4. Zakres studium w projekcie i programie
4.5. Studium wykonalności projektu europejskiego
4.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

Rozdział 5. Część diagnostyczna studium wykonalności (A)
5.1. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia (A1)
5.1.1. Z czego wynika potrzeba realizacji przedsięwzięcia
5.1.2. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
5.2. Charakterystyka stanu aktualnego (A2) i lista zagadnień (A3)
5.2.1. Opis stanu aktualnego
5.2.2. Specyfikowanie zagadnień
5.2.3. Metoda 5W+2H
5.2.4. Metoda 5 why
5.2.5. Analiza granic
5.2.6. Metoda matryc rozkładalnych
5.2.7. Drzewo problemów (zagadnień)
5.2.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
5.3. Analiza otoczenia strategicznego (A4)
5.3.1. Czym jest otoczenie strategiczne przedsięwzięcia
5.3.2. Analiza PEST(LE)
5.3.3. Metoda scenariuszowa
5.3.4. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
5.4. Analiza interesariuszy (A5)
5.4.1. Rola analizy otoczenia bliższego
5.4.2. Kim są interesariusze
5.4.3. Ważne grupy interesariuszy
5.4.4. Standard AA1000
5.4.5. Narzędzia służące do analizy interesariuszy
5.4.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
5.5. Analiza SWOT (A6)
5.5.1. Czym jest analiza SWOT
5.5.2. Prosta ocena SWOT
5.5.3. Analiza SWOT i TOWS
5.5.4. Analiza podatności
5.5.5. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

Rozdział 6. Część koncepcyjna studium wykonalności (B)
6.1. Istniejące (proponowane) rozwiązania (B1)
6.2. Stan docelowy (B2) i definicja przedsięwzięcia (B3)
6.2.1. Identyfikacja przedsięwzięcia
6.2.2. Stan docelowy
6.2.3. Zakres przedsięwzięcia
6.2.4. Metoda MoSCoW
6.2.5. Model Kano
6.2.6. Metody macierzowe
6.2.7. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
6.3. Cele przedsięwzięcia (B4)
6.3.1. Czym są cele przedsięwzięcia
6.3.2. Metoda SMART
6.3.3. Hierarchia celów
6.4. Produkty, rezultaty i korzyści (B5)
6.5. Zgodność z logiką interwencji (B6)
6.6. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności

Rozdział 7. Część analityczna studium wykonalności (C)
7.1. Analiza wariantów (C1)
7.1.1. Po co robi się analizę wariantów
7.1.2. Wariant zerowy (BAU)
7.1.3. Wariant minimum
7.1.4. Wybór wariantu optymalnego
7.1.5. Metoda SAW
7.1.6. TOPSIS i metody pokrewne
7.1.7. AHP i metody pokrewne
7.1.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
7.2. Analiza techniczna (C2)
7.2.1. Zakres analizy technicznej
7.2.2. Macierz COCD
7.2.3. Ocena wartości technologii
7.2.4. Neutralność technologiczna i interoperacyjność
7.2.5. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
7.3. Analiza organizacyjno-prawna (C3)
7.3.1. Modele inwestycyjne
7.3.2. Specyfika modelu in-house
7.3.3. Partnerstwo publiczno-prywatne
7.3.4. Wykonalność instytucjonalna
7.3.5. Wykonalność prawna
7.3.6. Trwałość inwestycji
7.3.7. Pomoc publiczna
7.3.8. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
7.4. Analiza finansowa i ekonomiczna (C4)
7.4.1. Metody analizy finansowej
7.4.2. Założenia analizy finansowej projektów europejskich
7.4.3. Kategorie przedsięwzięć w analizie finansowej
7.4.4. Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektów
7.4.5. Analiza trwałości finansowej
7.4.6. Ogólne zasady analizy ekonomicznej projektów europejskich
7.4.7. Korekty analizy ekonomicznej
7.4.8. Analiza wrażliwości
7.4.9. Analiza efektywności kosztowej (CEA)
7.4.10. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
7.5. Analiza środowiskowa (C5)
7.5.1. Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
7.5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
7.5.3. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
7.6. Inne niezbędne analizy (C6)
7.6.1. Analiza popytu
7.6.2. Ocena wpływu klimatu na inwestycję

Rozdział 8. Część planistyczna studium wykonalności (D)
8.1. Planowanie przedsięwzięcia
8.1.1. Miejsce planowania w cyklu życia projektu
8.1.2. Obszary planowania przedsięwzięcia
8.2. Zaplanowanie zasobów wariantu optymalnego (D1)
8.2.1. Planowanie struktury przedsięwzięcia
8.2.2. Planowanie zasobów przedsięwzięcia
8.2.3. Macierz RACI
8.3. Harmonogram przedsięwzięcia (D2)
8.3.1. Deterministyczne metody planowania sieciowego
8.3.2. Metoda PERT
8.3.3. Wykres Gantta
8.3.4. Metoda łańcucha krytycznego
8.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (D3)
8.4.1. Budżetowanie przedsięwzięcia
8.4.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
8.4.3. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
8.5. Analiza ryzyka (D4)
8.5.1. Czym jest ryzyko
8.5.2. Model zarządzania ryzykiem M_o_R®
8.5.3. Narzędzia identyfikacji ryzyka – macierze SWOT i RACI
8.5.4. Szacowanie ryzyka
8.5.5. Reakcje na ryzyko
8.5.6. Rejestr ryzyka
8.5.7. Macierz oceny poziomu ryzyka
8.5.8. Przykładowe ryzyka projektów
8.5.9. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności
8.6. Inne wymagane elementy (D5)
8.6.1. Plan komunikacji
8.6.2. Załączniki
8.7. Streszczenie (D6)

Rozdział 9. Ramy wsparcia przedsięwzięć ze środków UE
9.1. Perspektywa finansowa 2021–2027
9.2. Zmiany zasad wyboru przedsięwzięć
9.3. Wzorcowy model wyboru i oceny projektów

Rozdział 10. Opracowywanie studium wykonalności
10.1. Etapy opracowania studium
10.2. Autorski model pracy nad studium
10.3. Wsparcie przy opracowaniu studium
10.4. Wskazówki dla sporządzających studia wykonalności (końcowe)

Rozdział 11. Ocena studium wykonalności
11.1. Cele oceny przedsięwzięć
11.2. Ocena ex ante, ex post i midterm
11.3. Metoda analizy kosztów i korzyści (AKK)
11.4. Metoda pytań kontrolnych
11.5. Wskazówki dla oceniających studia wykonalności

CZĘŚĆ TRZECIA
Techniki, metody, narzędzia

Rozdział 12. Metodyka PCM
12.1. Fazy metodyki PCM
12.1.1. Faza programowania
12.1.2. Faza identyfikacji
12.1.3. Faza formułowania
12.1.4. Faza wdrażania
12.1.5. Faza oceny
12.2. Założenia ramy logicznej (LFA)
12.3. Etap analizy w procedurze LFA
12.3.1. Analiza interesariuszy
12.3.2. Analiza problemów
12.3.3. Analiza celów
12.3.4. Analiza strategii
12.4. Etap projektowania w procedurze LFA
12.4.1. Macierz logiczna w metodyce PCM
12.4.2. Wertykalna i horyzontalna logika macierzy
12.5. Przykład macierzy logicznej
12.6. Planowanie w świetle metodyki PCM
12.7. Wady i zalety procedur PCM i LFA
12.8. Metoda LFA a algorytm badania wykonalności

Rozdział 13. Wykorzystanie technik kreatywnych w pracy nad studium
13.1. Metody heurystyczne
13.1.1. Burza mózgów i jej warianty
13.1.2. Metoda analogii (synektyka)
13.1.3. Metoda delficka
13.1.4. Algorytm wynalazku
13.2. Metody poszukiwania wariantów rozwiązań
13.2.1. Metoda listy atrybutów
13.2.2. Metoda uszczegółowiania
13.2.3. Analiza morfologiczna

Rozdział 14. Metoda wartości wypracowanej
14.1. Krótka historia
14.2. Istota metody EV
14.3. Wyznaczanie EV
14.4. Wskaźniki podstawowe
14.5. Prognozowanie przyszłości projektu
14.6. Metoda earned schedule (ES)
14.7. Wykorzystanie HRF do oceny postępu projektu metodą EV
14.8. Zalety i wady metody EV

Podsumowanie
Bibliografia