Availability: W magazynie

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

SKU: ZGMRwJSFP2

148,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-19-5
Liczba stron: 256
Okładka: twarda

Opis

W jakich sytuacjach można zlikwidować bądź przekazać innej jednostce zbędne lub zużyte składniki mienia ruchomego bez wcześniejszego podjęcia próby ich sprzedaży? Jak ująć w ewidencji dołączenie lub odłączenie monitora wchodzącego w skład zestawu komputerowego? Kiedy należy powiadomić Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zbycia składników mienia ruchomego?

W książce poruszono problematykę zarządzania mieniem ruchomym, w tym zasad jego nabycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania i darowizny oraz dokumentowania tych operacji. Jest to drugie wydanie opracowania z 2020 r., które zostało zaktualizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2022 r. i znowelizowanymi przepisami innych aktów prawnych. Stanowi kompendium wiedzy o mieniu ruchomym w państwowych oraz samorządowych jednostkach budżetowych.

Autor w przystępny i obszerny sposób przedstawia zagadnienia związane z kryteriami klasyfikacji ruchomości, ich wyceną, ujęciem w ewidencji księgowej i w polityce rachunkowości jednostki, a w konsekwencji – również w sprawozdaniu finansowym.

Opracowanie będzie pomocne przy przygotowaniu wewnętrznych procedur i dokumentów związanych z gospodarowaniem mieniem ruchomym i ujęciem go w księgach rachunkowych. Praktycznym uzupełnieniem publikacji jest omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości, a także prezentacja zagadnień problemowych w formie pytań i odpowiedzi.

Do książki zostały dołączone wzory dokumentacji wewnętrznej w wersji elektronicznej, m.in. instrukcja gospodarowania majątkiem, protokół przeprowadzonej oceny składników majątku czy wniosek o przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego. Część tych dokumentów jest przedmiotem oceny zasadności zbycia składników mienia ruchomego dokonywanej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jarosław Jurga:

Ekonomista, certyfikowany księgowy mający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Jest szkoleniowcem, autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1. Mienie ruchome w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
1.1. Pojęcie mienia ruchomego w jednostce
1.2. Specyfika warunków pozwalająca ująć składnik mienia ruchomego jednostki w ewidencji
1.2.1. Ewidencja mienia ruchomego stanowiącego podstawowe środki trwałe
1.2.2. Wycena mienia ruchomego stanowiącego podstawowe środki trwałe
1.2.3. Ewidencja mienia ruchomego stanowiącego pozostałe środki trwałe
1.2.4. Wycena mienia ruchomego stanowiącego pozostałe środki trwałe
1.2.5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
1.2.6. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
1.3. Kryteria warunkujące klasyfikację mienia ruchomego w jednostce
1.3.1. Postać mienia w jednostce
1.3.2. Okres użyteczności mienia w jednostce
1.3.3. Kompletność i zdatność mienia ruchomego
1.3.4. Przeznaczenie mienia ruchomego na potrzeby jednostki
1.4. Podstawowe środki trwałe w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
1.5. Pozostałe środki trwałe w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
1.6. Wartości niematerialne i prawne – specyfika
1.7. Zmiany w sposobie gospodarowania mieniem ruchomym państwowych jednostek budżetowych w 2022 r.

Rozdział 2. Uregulowania wewnętrzne związane z ujmowaniem mienia ruchomego w ewidencji
2.1. Zapisy polityki rachunkowości określające sposób ujęcia mienia ruchomego w ewidencji jednostki
2.2. Możliwe uproszczenia stosowane w polityce rachunkowości w zakresie mienia ruchomego
2.3. Określanie progu istotności dla składników mienia ruchomego w ewidencji bilansowej
2.3.1. Ewidencja ilościowo-wartościowa mienia ruchomego
2.3.2. Ewidencja ilościowa mienia ruchomego

Rozdział 3. Nabycie mienia ruchomego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
3.1. Sposób ustalenia wartości początkowej mienia ruchomego
3.1.1. Zakup gotowych i kompletnych ruchomych składników mienia ruchomego
3.1.2. Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego
3.1.3. Ujawnienie mienia ruchomego
3.2. Zasady ustalania kosztu wytworzenia mienia
3.3. Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem mienia
3.4. Rozliczanie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem składnika mienia ruchomego
3.5. Koszty uruchomienia składnika ruchomego mienia jednostki
3.6. Wynajem lub dzierżawa składników mienia ruchomego
3.7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
3.8. Uwarunkowania prawne dotyczące składników mienia ruchomego w jednostce
3.9. Cechy wewnętrzne składników aktywów konieczne do uznania składnika mienia jednostki za składnik aktywów
3.10. Dokumentowanie operacji gospodarczych związanych z mieniem ruchomym
3.10.1. OT – przyjęcie środka trwałego
3.10.2. LT – likwidacja środka trwałego
3.10.3. PT – nieodpłatne przyjęcie/przekazanie środka trwałego
3.10.4. MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego
3.10.5. Faktura i dokumentowanie nabycia
3.11. Zasady ujmowania mienia ruchomego w ewidencji bilansowej
3.12. Tworzenie obiektu inwentarzowego nabytych składników mienia
3.13. Bilansowa ewidencja majątku ruchomego
3.13.1. Ewidencja syntetyczna składników mienia ruchomego stanowiących podstawowe środki trwałe
3.13.2. Ewidencja syntetyczna składników mienia ruchomego stanowiących pozostałe środki trwałe
3.13.3. Ewidencja zbiorów bibliotecznych
3.13.4. Ewidencja dóbr kultury
3.13.5. Ewidencja sprzętu wojskowego
3.13.6. Ewidencja umorzenia
3.14. Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych
3.15. Pozabilansowa ewidencja majątku ruchomego, w tym majątku w likwidacji
3.16. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
3.17. Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup mienia ruchomego w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
3.17.1. Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych
3.17.2. Klasyfikacja dochodu budżetowego związanego ze sprzedażą złomu powstałego w wyniku likwidacji składników mienia ruchomego
Wzór 1. Dokument OT – „Przyjęcie środka trwałego”
Wzór 2. Dokument LT – „Likwidacja środka trwałego”
Wzór 3. Dokument PT – „Nieodpłatne przejęcie środka trwałego”
Wzór 4. Dokument MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego”

Rozdział 4. Eksploatacja mienia ruchomego w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
4.1. Okres ekonomicznej użyteczności mienia ruchomego
4.2. Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego
4.2.1. Remonty
4.2.2. Konserwacje
4.2.3. Ulepszenie i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego
4.3. Ewidencja nakładów na składniki mienia ruchomego
4.4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację mienia ruchomego
4.5. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego
4.5.1. Ewidencja zmian w mieniu ruchomym
4.5.2. Klasyfikacja nakładów na części składowe mienia ruchomego
4.5.3. Klasyfikacja nakładów na ulepszenia mienia ruchomego
4.6. Amortyzacja mienia ruchomego

4.6.1. Wartość mienia ruchomego podlegająca amortyzacji
4.6.2. Amortyzacja części składowych mienia ruchomego
4.6.3. Okres remontu mienia ruchomego a amortyzacja
4.7. Mienie ruchome umarzane jednorazowo
4.7.1. Specyfika mienia ruchomego umarzanego jednorazowo
4.7.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z mieniem ruchomym umarzanym jednorazowo
4.8. Mienie ruchome stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych
4.8.1. Specyfika mienia ruchomego stanowiącego pierwsze wyposażenie
4.8.2. Zasady ewidencji mienia ruchomego stanowiącego pierwsze wyposażenie
4.8.3. Klasyfikacja nakładów na mienie ruchome stanowiące pierwsze wyposażenie
4.9. Wartości niematerialne i prawne w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
4.9.1. Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne
4.9.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
4.9.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
4.9.4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne

Rozdział 5. Zasady powierzania mienia ruchomego pracownikom państwowej lub samorządowej jednostki budżetowej
5.1. Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie ruchome
5.2. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie ruchome

Rozdział 6. Podstawy prawne gospodarowania mieniem ruchomym w państwowych lub samorządowych jednostkach budżetowych
6.1. Zasady gospodarowania ruchomymi składnikami mienia – zbycie i likwidacja
6.2. Ocena gospodarcza przydatności mienia ruchomego
6.3. Specyfika zbycia składników mienia ruchomego
6.3.1. Sprzedaż w formie przetargu publicznego
6.3.2. Nieodpłatne przekazanie
6.3.3. Likwidacja
6.4. Ewidencja likwidacji mienia ruchomego
6.5. Zgłoszenie sposobu zagospodarowania składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział 7. Inwentaryzacja mienia ruchomego w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
7.1. Data i częstotliwość inwentaryzacji mienia ruchomego
7.2. Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji
7.3. Zadania zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej w inwentaryzacji mienia ruchomego
7.4. Organizacja spisu z natury mienia ruchomego
7.4.1. Czynności spisowe podczas inwentaryzacji składników mienia ruchomego
7.4.2. Nadzór nad spisem z natury składników mienia ruchomego
7.4.3. Zakończenie spisu z natury składników mienia ruchomego
7.5. Dokumentacja inwentaryzacji mienia ruchomego

7.6. Inwentaryzacja mienia ruchomego znajdującego się poza jednostką
7.7. Inwentaryzacja mienia ruchomego będącego własnością innych jednostek
7.8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych mienia ruchomego

Rozdział 8. Odpowiedzialność w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
8.1. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie mienia ruchomego w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
8.2. Specyfika kontroli zarządczej w zakresie mienia ruchomego
8.3. Naruszenia przepisów szczególnych w zakresie gospodarowania składnikami majątku
8.4. Obowiązki głównego księgowego

Rozdział 9. Mienie ruchome w sprawozdaniu finansowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
9.1. Operacje wpływające na zmiany w funduszu jednostki
9.2. Mienie ruchome w bilansie
9.3. Mienie ruchome w rachunku zysków i strat
9.4. Mienie ruchome w informacji dodatkowej

Rozdział 10. Zagadnienia problemowe związane z gospodarowaniem mieniem ruchomym
10.1. Czy zakup elementu składowego mienia ruchomego, jakim jest klimatyzacja w samochodzie w cenie 3000 zł, musi być ujęty na koncie 011 „Środki trwałe”?
10.2. Jak ustalić wartość początkową nowo zakupionego samochodu służbowego?
10.3. Jak ująć w ewidencji koszty związane z doposażeniem samochodu służbowego polegającym na wymianie opon na takie, które umożliwiają poruszanie się samochodu w trudno dostępnym terenie?
10.4. Jak ująć w ewidencji przejęcie mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce? Czy mienie to należy amortyzować?
10.5. Jak wycenić i ująć w ewidencji ujawniony składnik mienia ruchomego?
10.6. Jak na zapisy w ewidencji mienia wpływa częścio­wa likwidacja mienia, np. odłączenie monitora od zestawu komputerowego składającego się z jednostki centralnej i dwóch monitorów?
10.7. Jak ująć w ewidencji kradzież składnika mienia ruchomego?
10.8. Czy jednostka może zaniechać prowadzenia inwentaryzacji w okresie czteroletnim, jeżeli w międzyczasie przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą?
10.9. Z jaką częstotliwością i w jakiej formie powinna być przeprowadzana inwentaryzacja biblioteki?
10.10. Czy podręczniki szkolne powinny być ujmowane w ewidencji bilansowej jednostki?
10.11. W jakiej formie rozliczyć inwentaryzację biblioteki?
10.12. W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić inwentaryzację w jednostce, jeżeli w jej księgach inwentarzowych w przeważającej części jest sprzęt, który został przekazany do używania innym jednostkom?
10.13. Jak przeprowadzić inwentaryzację mienia ruchomego przekazanego pracownikom do użytkowania w domu, poza jednostką? Czy taki sprzęt należy inwentaryzować raz w roku, czy można raz na cztery lata?
10.14. Jednostka nabyła 20 dysków twardych do komputerów w cenie 1000 zł za sztukę. Zakup został sfinansowany ze środków inwestycyjnych (20 000 zł). Czy należy zwiększyć wartość początkową poszczególnych jednostek?
10.15. Czy państwowa jednostka budżetowa może sprzedać kosiarkę do trawy osobie fizycznej?

Rozdział 11. Dokumentacja wewnętrzna związana z gospodarowaniem ruchomymi składnikami majątku
11.1. Zarządzenie w sprawie gospodarowania ruchomymi składnikami mienia – wzór 5
Wzór 5a. Wniosek o dokonanie oceny przydatności składników majątku ruchomego
Wzór 5b. Protokół przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego
Wzór 5c. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wzór 5d. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
Wzór 5e. Wniosek o przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
Wzór 5f. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego
Wzór 5g. Protokół likwidacyjny
11.2. Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności za powierzone mienie – wzór 6
Wzór 6a. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika
Wzór 6b. Protokół przekazania – karta użytkownika

Akty prawne