Robert Suwaj

Robert Suwaj

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; adwokat; specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych; wieloletni praktyk orzekający w organie wyższego stopnia; autor ponad 300 publikacji naukowych, komentarzy, opinii i glos; uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu wydawania decyzji oraz procedur odwoławczych i sądowych.

Publikacje: Robert Suwaj