REGULAMIN PRYWATNOŚCI
w zakresie przetwarzanych danych osobowych klientów
Data: 1.04.2019 r.
Wersja 2

I. Postanowienia Ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią regulamin prywatności (dalej: „Regulamin Prywatności”), który określa informacje dotyczące zbierania Państwa danych osobowych w związku z odwiedzinami witryny internetowej https://sklep.presscom.pl oraz realizacją zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://sklep.presscom.pl prowadzonym przez Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-424) przy Krakowskiej 29, NIP 897-168-80-84, kapitał zakładowy: 50 000, KRS: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z ich realizacją.
 2. Niniejszym wskazujemy, że Administratorem Danych Osobowych (zwanym też Administratorem) jest Presscom Sp. z o.o., adres: Krakowska 29, 50-424 Wrocław, e-mail: do@presscom.pl.
 3. Stosowane przez Presscom Sp. z o.o. zabezpieczenia zapewniają ochronę Państwa danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Presscom Sp. z o.o. zapewnia przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Prywatności sformułowania oznaczają:
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe dzieli się na dane zwykłe i dane wrażliwe;
 • Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców – przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne
  z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 • Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 • Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

II. Dane osobowe

 1. W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że wypełniając formularz zamówienia akceptujecie Państwo zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 2. Dane, o które prosimy w formularzach, są niezbędne do rejestracji zakupu produktów, którymi jesteście Państwo zainteresowani. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zamówienia (zakupu).

III. Rodzaje, cel i podstawy prawne wykorzystania danych

 1. Presscom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; prawnie uzasadniony interes Presscom Sp. z o.o.).
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zakupu. Osoba przekazująca dane jest zobowiązana do ich podania w celu rejestracji i otrzymania/wysłania zakupionych produktów; brak podania danych spowoduje odmowę wykonania zamówienia.
 4. Z założenia wszelkie działania Presscom Sp. z o.o. kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Presscom Sp. z o.o., prosimy o skontaktowanie się z Presscom Sp. z o.o. w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres: do@presscom.pl.
 5. Kategorie odnośnych danych osobowych:
 • dane klienta w zakresie: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe/dane teleadresowe, na które należy przesłać przesyłkę, numer telefonu, adres e-mail, nr konta bankowego;
 • dane osoby, której zamówienie należy przesłać w zakresie: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane konieczne do wystawienia faktury: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli.
 2. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie dotyczy.
 3. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
 • dostawcami usług zaopatrujących Spółkę Presscom w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawną organizację szkoleń/konferencji oraz zarządzanie Spółkom Presscom (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym, firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości e-mail, w ramach obsługi wysyłki kurierskiej lub operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne;
 • dostawcami usług prawnych, audytorskich, doradczych oraz wspierających Spółkę Presscom w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), a także działalności marketingowej.
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: dane osobowe są przetwarzane przez okres przygotowania i wysłania zamówienia do klienta lub osoby przez niego wskazanej oraz do momentu wystawienia faktury – dane osobowe są również przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi przepisów podatkowych i karno-skarbowych; w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych – dane niezbędne do realizacji tego celu są przetwarzane do momentu odwołania tej zgody; przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych – dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wskazanego celu;
  w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO na czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń.
 2. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą lub zostały pozyskane od osób/podmiotów trzecich (np. osoba kupująca prezent dla innej osoby podając dane kontaktowe do osoby, której prezent należy dostarczyć).
 3. Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): tak, wykorzystujemy Państwa dane, aby przygotować najlepszą ofertę zakupową zgodnie
  z Państwa zainteresowaniami i preferencjami.
 4. Informacja o współadministrowaniu danymi: nie dotyczy.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:

Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 606 950 000, fax 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia Państwu informacji o przetwarzanych danych:
 • osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych;
 • Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
  z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy;
 • jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem;
 • Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą;
 • informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 1. Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
 2. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
  w następujących przypadkach:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane,
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: do@presscom.pl.

V. Zmiany Regulaminu Prywatności

Presscom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Prywatności. O zmianach Regulaminu Prywatności będzie informować na stronach serwisu https://sklep.presscom.pl

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Prywatności prosimy o kontakt wysyłając e-mail na adres: do@presscom.pl. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.