Availability: W magazynie

Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autor: Robert Suwaj
SKU: WDAwOPA

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-91-8
Liczba stron: 442
Okładka: twarda

Opis

Kiedy należy wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu, a kiedy na wniosek strony? Jak ustalać fakty oraz gromadzić i dokumentować dowody? W jaki sposób nowe zasady ogólne wprowadzone do Kodeksu postępowania administracyjnego wpływają na sposób i tryb prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej?

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem pierwszej instancji.

Dzięki książce czytelnik pozna poprawny sposób oraz zakres podejmowania i dokumentowania czynności procesowych. Dowie się, jakie funkcje pełnią uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego i jaki jest ich wpływ na treść czynności zmierzających do wydania decyzji. Otrzyma niemal 60 wzorów pism przydatnych w procesie wydawania decyzji administracyjnych, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD.

Pozycja adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w ogólnym postępowaniu administracyjnym – zarówno urzędników wydających decyzje administracyjne, jak i stron postępowania oraz ich pełnomocników.

Robert Suwaj:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; adwokat; specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych; wieloletni praktyk orzekający w organie wyższego stopnia; autor ponad 300 publikacji naukowych, komentarzy, opinii i glos; uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu wydawania decyzji oraz procedur odwoławczych i sądowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
1. Zagadnienia wspólne dla obu trybów wszczęcia postępowania
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Sprawa administracyjna
1.3. Organ administracji publicznej
1.3.1. Pojęcie organu
1.3.2. Właściwość organu
1.3.3. Upoważnienie pracownika
1.3.4. Wyłączenie pracownika i organu
1.4. Uczestnicy postępowania i ich rola
1.4.1. Strona postępowania
1.4.2. Podmioty na prawach strony
1.4.3. Pozostali uczestnicy postępowania
1.5. Współuczestnictwo
1.5.1. Współuczestnictwo formalne
1.5.2. Współuczestnictwo materialne
1.5.3. Obowiązek powiadomienia pozostałych stron o wszczęciu postępowania
1.6. Data wszczęcia postępowania i jej skutki prawne
2. Wszczęcie postępowania na żądanie strony
2.1. Ocena istoty i zakresu żądania
2.2. Postępowanie organu niewłaściwego w sprawie
2.3. Ocena interesu prawnego wnioskodawcy
2.4. Kontrola kompletności podania
3. Wszczęcie postępowania z urzędu
3.1. Rola podmiotów inicjujących wszczęcie postępowania
3.2. Postępowanie przedwstępne
3.3. Formalne wszczęcie postępowania w sprawie administracyjnej

Rozdział 2. Postępowanie wyjaśniające
1. Zagadnienia ogólne postępowania wyjaśniającego
1.1. Nowe zasady ogólne w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczące przebiegu postępowania
1.2. Pojęcia podstawowe
1.3. System źródeł dowodowych
1.4. Pozadowodowe formy ustalania stanu faktycznego
2. Czynności techniczne postępowania
2.1. Ramy czasowe załatwiania spraw
2.2. Wezwania
2.2.1. Zasady dokonywania wezwań
2.2.2. Treść wezwania
2.3. Protokoły i adnotacje
2.3.1. Przesłanki sporządzenia protokołu
2.3.2. Treść protokołu
2.3.3. Sposób postępowania z protokołem
2.4. Udostępnianie akt
2.4.1. Uprawnienia strony w zakresie dostępu do akt
2.4.2. Zasady udostępniania akt
3. Czynności procesowe organu w postępowaniu wyjaśniającym
3.1. Wstępna ocena stanu faktycznego
3.2. Stan prawny a zakres postępowania dowodowego
3.3. Czynności dowodowe organu
3.3.1. Analiza treści dokumentu
3.3.2. Przesłuchanie świadka, biegłego, strony
3.3.3. Przeprowadzenie oględzin
3.3.4. Przyjęcie oświadczenia od strony
3.4. Ocena faktów
4. Udział innych podmiotów w postępowaniu
4.1. Rola i zakres uprawnień strony
4.2. Charakter udziału świadków i biegłych
4.3. Uczestnictwo pozostałych podmiotów
5. Przerwanie toku postępowania
5.1. Współdziałanie organów
5.2. Zawieszenie postępowania
5.3. Umorzenie postępowania administracyjnego

Rozdział 3. Podjęcie, przygotowanie i wydanie decyzji
1. Zagadnienia ogólne dotyczące decyzji
2. Ogólne zasady dotyczące orzekania w sprawach administracyjnych
2.1. Nowe zasady ogólne stosowania prawa administracyjnego
2.1.1. Zasada in dubio pro libertate czy zasada orzekania na niekorzyść strony?
2.1.2. Zasada bezstronności
2.1.3. Zasada równego traktowania
2.1.4. Zasada proporcjonalności
2.1.5. Zasada uzasadnionych oczekiwań
2.1.6. Zasada umożliwiania stronom oceny działania urzędu
2.2. Nowe zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych
3. Elementy i struktura decyzji
3.1. Oznaczenie organu administracji wydającego decyzję
3.2. Data wydania decyzji
3.3. Oznaczenie strony lub stron
3.4. Powołanie podstawy prawnej
3.5. Osnowa decyzji
3.6. Uzasadnienie faktyczne i prawne
3.7. Pouczenie
3.8. Podpis
3.9. Inne składniki decyzji
4. Doręczenie decyzji
4.1. Sposoby doręczania decyzji
4.2. Miejsce doręczeń
4.3. Skutek doręczenia
5. Związanie organu decyzją
6. Wykonalność decyzji
7. Możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał
7.1. Modyfikacja w zakresie wad nieistotnych decyzji
7.1.1. Uzupełnienie decyzji
7.1.2. Sprostowanie decyzji
7.1.3. Wyjaśnienie decyzji
7.2. Modyfikacja w zakresie wad istotnych decyzji
7.2.1. Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie samokontroli
7.2.2. Uchylenie, zmiana i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ostatecznych

Podsumowanie
Wzory pism przydatnych organom I instancji w procesie wydawania decyzji
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo