Availability: W magazynie

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-39-0
Liczba stron: 276
Okładka: twarda

Opis

W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji przez organ administracji?

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Autorzy szczegółowo omawiają przebieg postępowania wywołanego złożeniem odwołania lub wniosku oraz przypadki, w których wniesienie tych środków zaskarżenia jest niemożliwe. Wyjaśniają również kwestie formalne, takie jak termin właściwy do złożenia wniosku lub odwołania przez beneficjenta oraz zebranie i przedstawienie niezbędnego materiału dowodowego. Dużo uwagi poświęcają zagadnieniu wykonalności decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz sytuacjom, w których wykonanie decyzji zostaje wstrzymane.

Opracowanie jest kierowane do beneficjentów środków unijnych, pracowników organów orzekających o konieczności zwrotu tych środków ze względu na ich wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, a także do adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Anna Solner:

Prawnik, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, specjalista z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE.

Ilona Szczygieł-Grüdl:

Prawnik; specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz funduszach unijnych, procedurach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, szczególnie w zakresie zwrotu środków z budżetu UE. Zaangażowana w realizację wielu projektów unijnych, w tym międzynarodowych. Współautorka książki „Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji”.

Krzysztof Sobieralski:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu (monografii, opracowań systemowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos). Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
1.1. Zagadnienia materialnoprawne
1.1.1. Regionalny program operacyjny i instytucje uczestniczące w jego zarządzaniu
1.1.2. Zasady finansowania programów operacyjnych
1.2. Zagadnienia procesowe
1.2.1. Zasada praworządności
1.2.2. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
1.2.3. Pojęcie i cel postępowania odwoławczego
1.2.4. Strona postępowania administracyjnego
1.2.5. Organ administracji publicznej

Rozdział 2. Decyzja określająca kwotę przypadającą do zwrotu jako przedmiot odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
2.1. Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji publicznej
2.2. Podstawa prawna wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu
2.3. Organ właściwy do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu
2.4. Podstawa i forma udzielenia dotacji ze środków europejskich

Rozdział 3. Charakter prawny odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
3.1. Odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jako środek prawny (środek zaskarżenia)
3.2. Odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a inne środki ochrony prawnej
3.3. Relacja odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego
3.4. Relacja odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do prawa skargi do sądu administracyjnego
3.5. Odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a właściwość organu
3.6. Wymogi formalne odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
3.7. Moc prawna odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rozdział 4. Przebieg postępowania wywołanego wniesieniem środka zaskarżenia w postaci odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.1. Etap wstępny
4.2. Niedopuszczalność odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.3. Termin właściwy do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.4. Rozpoznanie odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.5. Granice ponownego rozpoznania sprawy
4.6. Materiał dowodowy
4.7. Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.8. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
4.9. Samokontrola organu z art. 132 kpa

Rozdział 5. Dopuszczalność zastosowania instytucji wyłączenia pracownika organu administracji publicznej lub członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu w sprawie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o zwrocie środków (art. 24 § 1 pkt 5 kpa)
5.1. Cel wyłączenia
5.2. Przesłanki wyłączenia
5.3. Skutki prawne wyłączenia
5.4. Dopuszczalność zastosowania przepisów o wyłączeniu pracownika do osoby piastującej funkcję organu administracji publicznej

Rozdział 6. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego w przedmiocie odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
6.1. Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (art. 138 § 1 pkt 1 kpa)
6.2. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i orzekająca w tym zakresie o istocie sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 kpa)
6.3. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i umarzająca w tym zakresie postępowanie w pierwszej instancji
6.4. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego
6.5. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
6.6. Zakaz reformationis in peius

Rozdział 7. Skutki prawne decyzji
7.1. Pojęcie wykonalności decyzji administracyjnej
7.2. Pojęcie suspensywności i ochrony tymczasowej

Rozdział 8. Wykonalność decyzji w postępowaniu administracyjnym
8.1. Wykonalność ostatecznej decyzji administracyjnej
8.2. Czasowe niewykonywanie decyzji ostatecznej
8.2.1. Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji w związku z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego
8.2.2. Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji w przypadku wznowienia postępowania
8.2.3. Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji w związku z wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
8.2.4. Wstrzymanie wykonania decyzji na skutek wniesienia sprzeciwu prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich
8.3. Wykonalność nieostatecznej decyzji administracyjnej
8.3.1. Wstrzymanie wykonania nieostatecznej decyzji podlegającej natychmiastowej wykonalności
8.3.2. Wykonalność nieostatecznej decyzji zgodnej z żądaniem wszystkich stron oraz decyzji, wobec której strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rozdział 9. Wstrzymanie wykonania decyzji wobec kontroli sądowoadministracyjnej
9.1. Wstrzymanie wykonania decyzji przez organ administracji
9.2. Wstrzymanie wykonania decyzji przez wojewódzki sąd administracyjny
9.3. Problem ochrony tymczasowej w wyniku zakończenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
9.4. Wstrzymanie wykonania decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny w ramach zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego
9.5. Wstrzymanie wykonania decyzji przez NSA w ramach postępowania kasacyjnego

Rozdział 10. Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym
10.1. Podmioty postępowania egzekucyjnego
10.2. Czynności wierzyciela poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego
10.3. Niedopuszczalność wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej
10.4. Administracyjne środki prawne ochrony beneficjentów przed egzekucją administracyjną
10.5. Koszty postępowania egzekucyjnego

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo