Availability: W magazynie

Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-44-4
Liczba stron: 308
Okładka: twarda

Opis

Jak prawidłowo udzielać zamówień na usługi hotelarskie, szkoleniowe, prawne czy ochrony? W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne? Czy w takich postępowaniach wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej? Na czym polega stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach na usługi sprzątania, projektowe i wywóz odpadów?

Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy. Czytelnik dowie się, jak tworzyć protokół postępowania i wewnętrzny regulamin udzielania tego typu zamówień, sporządzać i przekazywać do Prezesa UZP roczne sprawozdanie oraz jak przebiega kontrola zamówień. Pozna  zasady i procedury obowiązujące podczas udzielania zamówień społecznych o wartości poniżej 750 tys. euro.

W drugiej części opracowania – na podstawie praktycznych przykładów i analizy najnowszego orzecznictwa KIO – opisane zostały kwestie związane ze stosowaniem aspektów społecznych w poszczególnych grupach najczęściej zamawianych usług, niebędących usługami społecznymi. Wyjaśniono m.in., jak z uwzględnieniem takich aspektów promować wykonawców, którzy zatrudniają swoich pracowników na podstawie umowy o pracę lub chcą realizować zamówienia sprzyjające integracji społecznej i zawodowej.

Grzegorz Mazurek:

Adwokat i radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Pełnił funkcję członka zarządu OSKZP. Wykładowca studiów podyplomowych SGH, SGGW i UW. Praktyk zamówień publicznych. Posiada 18-letnie doświadczenie jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowych oraz pełnomocnik w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, z dyscypliny finansów publicznych.

Jakub Rudnicki:

Prawnik specjalizujący się w cywilnoprawnych aspektach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów. Posiada doświadczenie związane z tworzeniem kryteriów społecznych oraz tworzeniem i kontrolowaniem specyfikacji pod względem aspektów społecznych.

Sebastian Zaręba:

Adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych, zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

CZĘŚĆ I
USŁUGI SPOŁECZNE W PRAKTYCE

Rozdział 1. Usługi społeczne – charakterystyka
1.1. Jakie usługi należą do usług społecznych
1.2. Rodzaje usług społecznych, na które zamawiający udzielają zamówień najczęściej – opis, przykłady, szacowanie

Rozdział 2. Usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro
2.1. Tryby udzielania zamówienia w postępowaniach na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro oraz zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu
2.1.1. Tryb z ogłoszeniem nawiązujący do przetargu nieograniczonego (procedura otwarta)
2.1.2. Tryb z ogłoszeniem nawiązujący do przetargu ograniczonego (procedura ograniczona)
2.1.3. Tryb z ogłoszeniem nawiązujący do negocjacji z ogłoszeniem (procedura negocjacyjna)
2.2. Porozumiewanie się w postępowaniu na usługi społeczne
2.2.1. Porozumiewanie się w postępowaniu na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro przed 18 października 2018 r.
2.2.2. Porozumiewanie się w postępowaniu na usługi społeczne po 18 października 2018 r.
2.2.3. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia po 18 października 2018 r.
2.3. Oszacowanie przedmiotu zamówienia na usługi społeczne
2.3.1. Zasady ogólne
2.3.2. Ustalenie wartości zamówienia na usługi społeczne z wolnej ręki
2.3.3. Oferty częściowe albo zamówienie w częściach
2.3.4. Wartość zamówienia udzielanego przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego posiadającą samodzielność finansową
2.3.5. Usługi społeczne powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
2.3.6. Usługi społeczne, których łączna cena nie może być określona
2.3.7. Usługi społeczne z prawem opcji
2.3.8. Termin ustalenia wartości zamówienia na usługi społeczne
2.4. Zasady dotyczące tworzenia wymagań podmiotowych w usługach społecznych
2.4.1. Brak obowiązku stosowania przepisów dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne
2.4.2. Opis warunków udziału w specyfikacjach postępowania na usługi społeczne
2.4.3. Opis podstaw wykluczenia w specyfikacjach postępowania na usługi społeczne
2.5. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
2.5.3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakrsie realizacji zamówienia
2.5.4. Możliwość określenia innych wymagań związanych z realizacją zamówienia
2.5.5. Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
2.5.6. Sposoby opisania przedmiotu zamówienia
2.5.7. Obowiązek określenia wymaganych cech usługi
2.5.8. Oznakowanie
2.5.9. Certyfikaty lub sprawozdania
2.6. Badanie i ocena ofert w postępowaniach na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro
2.6.1. Zasady ogólne badania i oceny ofert
2.6.2. Podstawy odrzucenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne
2.6.3. Wyjątki w zakresie odrzucania ofert
2.6.4. Pozaustawowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne
2.6.5. Określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu na usługi społeczne
2.7. Wyniki postępowania – informacja
2.7.1. Elementy informacji o wynikach postępowania na usługi społeczne
2.7.2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2.7.3. Termin przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE
2.7.4. Formularz ogłoszenia
2.7.5. Możliwość grupowania ogłoszeń kwartalnie
2.8. Dokumentowanie postępowań w zamówieniach na usługi społeczne powyżej 750 000 euro
2.8.1. Uwagi ogólne w zakresie tworzenia dokumentacji, tworzenie protokołu postępowania
2.8.2. Elementy obligatoryjne protokołu postępowania
2.8.3. Udostępnianie protokołu postępowania
2.8.4. Przechowywanie protokołu postępowania na usługi społeczne
2.8.5. Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach społecznych
2.9. Środki odwoławcze w postępowaniach na usługi społeczne
2.9.1. Obowiązek stosowania przepisów dotyczących środków ochrony prawnej w postępowaniach na usługi społeczne
2.9.2. Legitymacja do wnoszenia środków ochrony prawnej
2.9.3. Środki ochrony prawnej w zamówieniach na usługi społeczne poniżej 750 000 euro
2.9.4. Odwołanie w postępowaniach na usługi społeczne powyżej 750 000 euro
2.9.5. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy
2.9.6. Terminy na wniesienie odwołania
2.9.7. Obowiązki zamawiającego w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem środków ochrony prawnej
2.9.8. Przebieg postępowania odwoławczego w zamówieniach społecznych – ogólne zasady
2.9.9. Skarga do sądu okręgowego na orzeczenie KIO
2.10. Kontrola postępowań na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro
2.10.1. Przepisy ogólne w zakresie kontroli
2.10.2. Postępowanie wyjaśniające
2.10.3. Kontrola doraźna zamówień na usługi społeczne
2.10.4. Zastrzeżenia do wyniku kontroli postępowań na usługi społeczne
2.10.5. Kontrola uprzednia zamówień na usługi społeczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Rozdział 3. Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro
3.1. Udzielanie zamówień społecznych podprogowych – uwagi ogólne
3.2. Zasady udzielania zamówień społecznych podprogowych
3.3. Ogłoszenie o zamówieniu
3.4. Informacja o udzieleniu zamówienia
3.5. Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne
3.5.1. Przykłady regulaminów udzielania zamówień społecznych podprogowych
3.6. Ogłoszenie o zamówieniu społecznym poniżej 750 000 euro
3.6.1. Przykłady ogłoszeń o zamówieniu na usługi społeczne podprogowe
3.7 Terminy składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne poniżej 750 000 euro
3.7.1. Przykłady informacji o terminie składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne podprogowe
3.8. Opis przedmiotu zamówienia na usługi społeczne poniżej 750 000 euro
3.8.1. Przykłady opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na usługi społeczne podprogowe
3.9. Kryteria oceny ofert w postępowaniach na usługi społeczne podprogowe
3.9.1. Przykłady kryteriów oceny ofert w postępowaniach na usługi społeczne podprogowe
3.10. Nieobowiązkowe elementy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro

Rozdział 4. Orzecznictwo dotyczące usług społecznych
4.1. Wyrok KIO 263/17
4.2. Wyrok KIO 2215/16
4.3. Wyrok KIO 2707/15
4.4. Wyrok KIO 390/13
4.5. Wyrok KIO 410/17
4.6. Wyrok VII Ga 28/13
4.7. Wyrok KIO 1468/16
4.8. Wyrok KIO 168/17

CZĘŚĆ II
KRYTERIA I ASPEKTY SPOŁECZNE W USŁUGACH

Rozdział 1. Usługi w zamówieniach publicznych
1.1. Charakterystyka usług w ustawie Prawo zamówień publicznych
1.2. Grupy usług najczęściej zamawianych w ramach przetargów publicznych

Rozdział 2. Aspekty społeczne w usługach
2.1. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia – przykłady
2.1.1. Wymogi związane z koniecznością zatrudniania pracowników na umowę o pracę
2.1.2. Możliwości zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia wymogów dotyczących zatrudnienia
2.1.3. Konieczność uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
2.2. Warunki udziału – aspekty społeczne w praktyce
2.3. Kryteria oceny ofert oparte na aspektach społecznych

Rozdział 3. Praktyka stosowania aspektów społecznych w poszczególnych grupach usług – przykład
3.1. Usługi utrzymania czystości
3.1.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi utrzymania czystości
3.1.2. Zastosowanie aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym usług utrzymania czystości
3.1.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach utrzymania czystości
3.2. Usługi utrzymania terenów zielonych
3.2.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi utrzymania terenów zielonych
3.2.2. Zastosowanie aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi utrzymania terenów zielonych
3.2.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach utrzymania terenów zielonych
3.3. Usługi projektowe
3.3.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi projektowe
3.3.2. Brak zastosowania aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi projektowe
3.3.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach projektowych
3.4. Usługi ochrony
3.4.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi ochrony
3.4.2. Zastosowanie aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi ochrony
3.4.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach ochrony
3.5. Usługi wywozu odpadów
3.5.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wywozu odpadów
3.5.2. Zastosowanie aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi wywozu odpadów
3.5.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach wywozu odpadów
3.6. Usługi konserwacji urządzeń i usługi naprawcze
3.6.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi konserwacji urządzeń i usługi naprawcze
3.6.2. Brak zastosowania aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi konserwacji urządzeń i usługi naprawcze
3.6.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w usługach konserwacji i naprawy
3.7. Usługi szkoleniowe
3.7.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi szkoleniowe
3.7.2. Brak zastosowania aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi szkoleniowe
3.7.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w zamówieniach na usługi szkoleniowe
3.8. Usługi finansowe i ubezpieczenia
3.8.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi finansowe i ubezpieczenia
3.8.2. Brak zastosowania aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi finansowe i pokrewne
3.8.3. Brak zastosowania kryteriów społecznych w usługach finansowych i pokrewnych
3.9. Usługi cateringowe
3.9.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi cateringowe
3.9.2. Zastosowanie aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe
3.9.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w zamówieniach na usługi cateringowe
3.10. Usługi edytorskie
3.10.1. Zastosowanie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia na usługi edytorskie
3.10.2. Przykład zastosowania aspektów społecznych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi edytorskie
3.10.3. Zastosowanie kryteriów społecznych w zamówieniach na usługi edytorskie

Rozdział 4. Orzecznictwo dotyczące aspektów społecznych
4.1. Wyrok KIO 560/17, KIO 564/17
4.2. Wyrok KIO 831/17
4.3. Wyrok KIO 308/17
4.4. Wyrok KIO 2152/16
4.5. Wyrok KIO 191/17
4.6. Wyrok KIO 486/17, KIO 492/17
4.7. Wyrok KIO 2101/16
4.8. Wyrok KIO 814/17, KIO 830/17
4.9. Wyrok KIO 712/16

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo