Availability: W magazynie

Prawo pracy dla kadry zarządzającej. Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę

SKU: PPDKZ

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-50-5
Liczba stron: 268
Okładka: twarda

Opis

Jakie uprawnienia posiada kierownik w zakresie dyscyplinowania pracowników? Co w praktyce oznacza staranne i sumienne wykonywanie pracy przez podwładnego? W jaki sposób oświadczyć pracownikowi, że został zwolniony?

W książce omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych.

Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia uprawnień przysługujących mu w zakresie dyscyplinowania pracowników, m.in. omawia problematykę zarzutów o mobbing, dyskryminację lub nierówne traktowanie. Ponadto przedstawia przydatne wskazówki dotyczące prawidłowego rozwiązywania umów i stosowania innych narzędzi podporządkowania , tak aby uniknąć przegranych procesów przed sądem pracy.

Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla kadry zarządzającej. W każdym rozdziale zaprezentowane zostały przykładowe wzory pism przeznaczone do wykorzystania w praktyce. Dodatkowo książka została wzbogacona przez autorkę o zestawy orzeczeń Sądu Najwyższego odpowiadających poszczególnym zagadnieniom.

Aleksandra Ciszewska:

Prawnik z dwudziestoletnim stażem, radca prawny, praktyk procesowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi kancelarię w Warszawie.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Obowiązki pracownika
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Staranne i sumienne wykonywanie pracy
1.3. Stosowanie się do poleceń pracodawcy
1.4. Wybrane orzecznictwo

Rozdział 2. Kary porządkowe – rodzaje, sposób stosowania, konsekwencje

2.1. Rodzaje kar porządkowych
2.2. Sposób stosowania kar porządkowych
2.3. Konsekwencje zastosowania kary porządkowej
2.4. Wzory pism
2.4.1. Zawiadomienie o ukaraniu karą nagany
2.4.2. Zawiadomienie o ukaraniu karą upomnienia
2.4.3. Zawiadomienie o ukaraniu karą pieniężną
2.4.4. Sprzeciw od kary porządkowej
2.4.5. Odmowa uwzględnienia sprzeciwu
2.4.6. Uwzględnienie sprzeciwu
2.4.7. Odpowiedź na pozew o uchylenie kary porządkowej
2.5. Wybrane orzecznictwo

Rozdział 3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
1. Uwagi ogólne
3.2. Forma wypowiedzenia
3.2.1. Wymóg zachowania formy pisemnej
3.2.2. Wymóg konsultacji związkowej
3.2.3. Wymóg zachowania okresu wypowiedzenia
3.2.4. Wymóg udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy
3.2.5. Wymóg przedstawienia pouczenia
3.3. Przyczyna wypowiedzenia
3.3.1. Prawdziwość przyczyny wypowiedzenia
3.3.2. Konkretność przyczyny wypowiedzenia
3.3.3. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – jakość, efektywność pracy
3.3.4. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – interakcje międzyludzkie
3.3.5. Inne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
3.4. Ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę
3.5. Konsekwencje wypowiedzenia umowy o pracę
3.6. Wzory pism
3.6.1. Pytanie do związków zawodowych
3.6.2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
3.6.4. Odpowiedź na pozew
3.7. Wybrane orzecznictwo

Rozdział 4. Wypowiedzenie zmieniające
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Forma i sposób dokonania wypowiedzenia zmieniającego
4.3. Ograniczenia możliwości wypowiedzenia warunków pracy i płacy
4.4. Skutki wypowiedzenia zmieniającego
4.5. Czasowe powierzenie innej pracy
4.6. Wzory pism
4.6.1. Pytanie do związków
4.6.2. Wypowiedzenie zmieniające zakres obowiązków
4.6.3. Wypowiedzenie zmieniające stanowisko, wynagrodzenie i zakres obowiązków
4.6.4. Czasowe powierzenie innej pracy
4.6.5. Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia
4.7. Wybrane orzecznictwo

Rozdział 5. Zwolnienie dyscyplinarne
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Forma i sposób dokonania zwolnienia dyscyplinarnego
5.2.1. Wymóg zachowania formy pisemnej
5.2.2. Wymóg konsultacji związkowej
5.2.3. Wymóg dochowania jednomiesięcznego terminu
5.2.4. Wymóg przedstawienia pouczenia
5.3. Ograniczenia możliwości zwolnienia dyscyplinarnego
5.4. Przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego
5.4.1. Obiektywna bezprawność zachowania pracownika
5.4.2. Wina umyślna albo rażące niedbalstwo
5.4.3. Zagrożenie interesów pracodawcy, narażenie na szkodę
5.4.4. Wystąpienie jednej z trzech kategorii zdarzeń kwalifikowanych jako podstawa rozwiązania stosunku pracy z art. 52 § 1 kp
5.4.5. Prawdziwość i konkretność przyczyny
5.5. Skutki rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
5.6. Wzory pism
5.6.1. Wystąpienie do związku zawodowego
5.6.2. Oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym (1)
5.6.3. Oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym (2)
5.6.4. Oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym (3)
5.7. Wybrane orzecznictwo

Rozdział 6. Mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminacja, naruszenie praw pracowniczych
6.1. Skutki wadliwego wypowiedzenia, wadliwego rozwiązania umowy o pracę albo wadliwego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy
6.2. Sąd pracy
6.2.1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jej niektórych warunków albo od zwolnienia dyscyplinarnego
6.2.2. Nadużycie prawa
6.2.3. Mobbing
6.2.4. Naruszenie dóbr osobistych
6.2.5. Nierówne traktowanie, dyskryminacja
6.3. Państwowa Inspekcja Pracy
6.4. Sąd karny
6.5. Wybrane orzecznictwo

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo