Availability: W magazynie

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-59-8
Liczba stron: 347
Okładka: twarda

Opis

Jak prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie zapłacił podatku, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy kary pieniężnej? Jakie świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji? Czym różni się zarzut od zażalenia?

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania:

  • jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
  • jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
  • co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
  • w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
  • jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
  • kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Niniejsze, drugie wydanie książki uwzględnia zmiany ustawodawcze, znacznie wpływające na sprawność przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jego efektywność oraz skuteczność egzekucji należnych płatności.

Jan Olszanowski:

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, referendarz sądowy w sądzie rejonowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i sądowego postępowania egzekucyjnego.

Przemysław Ostojski:

Doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Zagadnień Rozpoznawczych w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Adiunkt w WSZiB w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego procesowego, w tym zwłaszcza prawa o egzekucji administracyjnej, a także prawa podatkowego.

Wojciech Piątek:

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji oraz sądowoadministracyjnego.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
1.1. Pojęcie i znaczenie egzekucji administracyjnej
1.2. Świadczenia pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej
1.2.1. Charakter należności poddanych egzekucji administracyjnej
1.2.2. Daniny publiczne
1.2.2.1. Podatki
1.2.2.2. Opłaty publiczne
1.2.2.3. Dopłaty
1.2.2.4. Cła i inne niepodatkowe należności budżetowe
1.2.3. Należności pozabudżetowe
1.2.4. Inne świadczenia pieniężne poddane egzekucji administracyjnej
1.2.5. Obowiązki pieniężne nakładane w drodze decyzji organów PIP oraz obowiązki tych organów na podstawie udpśu
1.2.6. Należności państw członkowskich oraz państw trzecich
1.3. Podstawa egzekucji administracyjnej

1.3.1. Pojęcie i rodzaje podstaw egzekucji
1.3.2. Decyzje i postanowienia
1.3.3. Przepis prawa
1.3.4. Dokument
1.3.5. Jednolity tytuł wykonawczy
1.4. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
1.5. Pojęcie i rodzaje środków egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych

Rozdział 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego
2.1. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji
2.1.1. Upomnienie
2.1.2. Wystawienie tytułu wykonawczego
2.1.2.1. Istota i forma tytułu wykonawczego
2.1.2.2. Treść tytułu wykonawczego
2.1.2.3. Dokumenty zrównane z tytułem wykonawczym. Dalszy, ponowny oraz zmieniony tytuł wykonawczy
2.1.3. Wniosek o wszczęcie egzekucji
2.2. Przebieg egzekucji administracyjnej
2.2.1. Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny
2.2.2. Doręczenie tytułu wykonawczego
2.2.3. Wniesienie zarzutu
2.2.4. Stosowanie poszczególnych środków egzekucyjnych
2.2.5. Zbieg egzekucji w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych
2.2.5.1. Uwagi wstępne
2.2.5.2. Pojęcie zbiegu egzekucji
2.2.5.3. Konsekwencje procesowe wystąpienia zbiegu egzekucji
2.2.5.4. Postępowanie egzekucyjne po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji
2.2.5.5. Podsumowanie
2.3. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
2.3.1. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
2.3.2. Koszty egzekucyjne

Rozdział 3. Środki egzekucyjne należności pieniężnych
3.1. Instytucje ogólne
3.1.1. Dokumenty związane z zajęciem wierzytelności, innego prawa majątkowego albo rzeczy
3.1.2. Wyjawienie majątku
3.1.3. Egzekucja względem dłużnika zajętej wierzytelności
3.1.4. Biegły skarbowy
3.1.5. Postępowanie w odniesieniu do państwowej jednostki budżetowej
3.1.6. Postępowanie w przypadku obciążenia rzeczy lub prawa majątkowego hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym
3.2. Egzekucja z pieniędzy
3.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
3.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
3.5. Egzekucja z rachunków bankowych
3.5.1. Charakterystyka ogólna
3.5.2. Egzekucja z rachunku zwykłego
3.5.3. Egzekucja z rachunku wspólnego
3.5.4. Egzekucja z rachunku bankowego związanego z dokumentem
3.6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych
3.6.1. Uwagi wprowadzające
3.6.2. Przedmiot egzekucji
3.6.3. Sposoby zajęcia egzekucyjnego
3.6.4. Realizacja zajęcia egzekucyjnego
3.7. Egzekucja z ruchomości
3.7.1. Zakres przedmiotowy egzekucji z ruchomości
3.7.2. Zakres podmiotowy egzekucji z ruchomości
3.7.3. Procedura egzekucji z ruchomości
3.8. Egzekucja z nieruchomości
3.8.1. Uwagi wprowadzające
3.8.2. Przesłanki wdrożenia egzekucji z nieruchomości
3.8.3. Zasady stosowania egzekucji z nieruchomości
3.8.4. Procedura egzekucji z nieruchomości

Rozdział 4. Środki ochrony prawnej uczestników postępowania egzekucyjnego
4.1. Podstawowe środki ochrony administracyjnoprawnej
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Zażalenie
4.1.3. Zarzuty
4.1.4. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji
4.1.5. Skarga na czynności egzekucyjne
4.1.6. Skarga na przewlekłość postępowania
4.1.7. Skarga na bezczynność wierzyciela
4.2. Środki prawne związane z konkretnymi środkami egzekucyjnymi
4.3. Środki ochrony sądowej
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Środki ochrony przed sądem administracyjnym
4.3.3. Środki ochrony przed sądem powszechnym

Wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo sądowe