Availability: W magazynie

Zarządzanie pasem drogowym

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-44-1
Liczba stron: 281
Okładka: twarda

Opis

Czy praca zdalna jest dla każdego? Komu i w jakich okolicznościach przysługuje do niej prawo? W jaki sposób należy złożyć wniosek o pracę zdalną i czy jest to obligatoryjne? Czy pracodawca ma prawo taki wniosek odrzucić? A przede wszystkim, jakie warunki należy spełnić, aby praca zdalna stała się realną możliwością przynoszącą oczekiwane rezultaty i pracownikowi, i pracodawcy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wyjątkowym przewodniku, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w prawie pracy w kontekście świadczenia pracy zdalnej. Jest to zbiór cennych wskazówek dotyczących praw i obowiązków obydwu stron umowy o pracę. Poradnik pokazuje formalnoprawne uwarunkowania wprowadzenia pracy zdalnej, do których zobowiązany jest pracodawca, oraz wynikające z tego finansowe konsekwencje.

Autor w przystępny sposób przedstawia treść umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną; omawia sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako porozumienia między pracownikiem i pracodawcą; zwraca uwagę na prawo do bycia offline oraz przedstawia rekomendacje dotyczące wypracowania bieżących i okresowych metod raportowania wyników pracy zdalnej.

Publikacja ujmuje temat kompleksowo, co czyni ją nieocenionym wsparciem dla kadrowych, menedżerów i pracodawców, a także każdego pracownika, który chce poznać wady i zalety pracy zdalnej oraz związane z nią prawa i obowiązki.

Książka została wzbogacona o edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wprowadzenia pracy zdalnej, m.in.: wniosek o pracę zdalną, porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych.

Dominik Kościuk:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Igor Zachariasz:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adwokat, partner w kancelarii Suwaj Zachariasz Adwokaci sp. p. Ekspert, autor opinii i komentarzy z zakresu prawa procesu inwestycyjno-budowlanego.

Magdalena Durzyńska:

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

Robert Suwaj:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; adwokat; specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych; wieloletni praktyk orzekający w organie wyższego stopnia; autor ponad 300 publikacji naukowych, komentarzy, opinii i glos; uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu wydawania decyzji oraz procedur odwoławczych i sądowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Pas drogowy i podstawowe pojęcia z nim związane
1.1. Pojęcie i granice pasa drogowego
1.2. Pas drogowy i droga jako elementy infrastruktury drogowej w kontekście ochrony ustawowej
1.3. Możliwość zasiedzenia gruntów pod pasem drogowym

Rozdział 2. Powstanie i utrzymanie pasa drogowego
2.1. Powstanie pasa drogowego i związane z tym obowiązki zarządcy drogi (planowanie rozwoju sieci dróg, projektowanie i inwestowanie)
2.2. Utrzymanie pasa drogowego
2.3. Remont i przebudowa pasa drogowego

Rozdział 3. Drogi wydzielane w ramach podziału nieruchomości
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasady podziału
3.3. Wydzielanie działek pod drogi wewnętrzne
3.4. Wydzielanie działek pod drogi publiczne
3.4.1. Formalnoprawne obowiązki nowego właściciela drogi
3.4.2. Charakter wpisu do księgi wieczystej
3.5. Prawo do odszkodowania
3.5.1. Tryb umowny
3.5.2. Tryb administracyjnoprawny
3.5.3. Operat szacunkowy
3.5.4. Nieruchomość zamienna
3.5.5. Termin zapłaty odszkodowania
3.5.6. Charakter prawny odszkodowania. Przedawnienie
3.6. Aspekty proceduralne

Rozdział 4. Zarządzanie porządkiem i bezpieczeństwem w pasie drogowym
4.1. Obowiązki zarządcy drogi w pasie drogowym: właścicielskie i administracyjne
4.2. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
4.3. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
4.4. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
4.5. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
4.6. Utrzymywanie zieleni przydrożnej
4.7. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe
4.8. Usuwanie pojazdów z pasa drogowego (porzuconych i zagrażających bezpieczeństwu)
4.9. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
4.10. Zarządzanie ruchem na drogach i zmiany organizacji ruchu drogowego
4.11. Wyznaczanie stanowisk postojowych oraz pobieranie opłat
4.12. Pobieranie opłat za korzystanie z dróg publicznych
4.13. Wyrażanie stanowiska na wniosek organu ustalającego warunki zabudowy
4.14. Awarie obiektów i urządzeń w pasie drogowym i ich usuwanie

Rozdział 5. Ogólne zasady wydawania decyzji przez zarządców dróg
5.1. Rodzaje prowadzonych postępowań administracyjnych i obowiązku zarządcy jako organu prowadzącego postępowania
5.1.1. Zagadnienia wspólne
5.1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony
5.1.3. Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu
5.2. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w związku z pasem drogowym
5.2.1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
5.2.2. Zasady ogólne postępowania wyjaśniającego
5.2.3. Zasady ogólne orzekania w sprawach administracyjnych

Rozdział 6. Szczególne przypadki wydawania decyzji w związku z pasem drogowym
6.1. Lokalizowanie i przebudowa zjazdu z drogi publicznej
6.1.1. Zjazd indywidualny a zjazd publiczny
6.1.2. Budowa i przebudowa a remont zjazdu
6.1.3. Wniosek o wszczęcie postępowania
6.1.4. Postępowanie wyjaśniające i obowiązki organu przed wydaniem decyzji
6.1.5. Decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu lub przebudowy zjazdu
6.1.6. Utrzymanie zjazdu
6.2. Lokalizacja i umieszczanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym
6.2.1. Zezwolenie na lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym
6.2.2. Wszczęcie postępowania i zakres postępowania wyjaśniającego
6.2.3. Umowa w przedmiocie umieszczenia obiektu lub urządzenia w pasie drogowym
6.2.4. Decyzja o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu lub urządzenia oraz naliczanie opłat za zajęcie
6.2.5. Umieszczanie obiektów lub urządzeń poza pasem drogowym – obowiązki organu
6.3. Lokalizacja reklam w pasie drogowym
6.3.1. Pojęcie reklamy w udp
6.3.2. Powierzchnia reklamy i sposoby jej ustalania
6.3.3. Szyldy i reklamy przenośne (w tym na przyczepach)
6.3.4. Opłata za umieszczenie reklamy
6.3.5. Decyzja lub umowa w przedmiocie umieszczenia reklamy
6.4. Lokalizacja reklam poza pasem drogowym z naruszeniem odległości przewidzianych w ustawie
6.5. Kanały technologiczne
6.5.1. Pojęcie kanału technologicznego
6.5.2. Tworzenie kanałów technologicznych
6.5.3. Udostępnianie kanałów technologicznych
6.5.4. Umieszczanie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (decyzja o umieszczeniu wraz z naliczeniem stawek opłat)

Rozdział 7. Nielegalne zajęcie pasa drogowego
7.1. Postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego
7.1.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego – obowiązki organu
7.1.2. Postępowanie wyjaśniające i zasady ustalania stanu faktycznego
7.1.3. Termin na przywrócenie pasa do stanu poprzedniego
7.2. Nałożenie kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego
7.2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego – obowiązki organu
7.2.2. Postępowanie wyjaśniające i sposób ustalania stanu faktycznego
7.2.3. Brak podstaw do nakładania kary
7.2.4. Odstąpienie od nałożenia kary
7.2.5. Wymiar kary i odsetki ustawowe
7.2.6. Ulgi w wykonaniu kary

Rozdział 8. Przekazywanie dróg między zarządcami

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo