Availability: W magazynie

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-70-3
Liczba stron: 516
Okładka: twarda

Opis

W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób można zmienić treść wydanej decyzji lub doprowadzić do jej uchylenia? Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za jej wadliwość?

Opracowanie stanowi praktyczny przewodnik po nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Jego celem jest przedstawienie poszczególnych instytucji procesowych składających się na system nadzwyczajnych środków weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym przy wykorzystaniu bogatego w tym zakresie dorobku nauki prawa oraz orzecznictwa sądowego (TK, SN, NSA, WSA). Autorzy w kompleksowy sposób omawiają m.in. zagadnienia związane z:

  • wadliwością decyzji administracyjnych i jej skutkami proceduralnymi,
  • zbiegiem nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym,
  • zakresem dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego,
  • przesłankami umożliwiającymi stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
  • nabyciem lub nienabyciem prawa z decyzji administracyjnej.
Publikacja skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Opracowanie uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Krzysztof Sobieralski:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu (monografii, opracowań systemowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos). Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Łukasz Kroplewski:

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu UNECE. Radca Krajowej Izby Gospodarczej.

Paweł Majczak:

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zarządzaniu drogami publicznymi.

Spis treści

Wykaz skrótów
Przedmowa

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Pojęcie „postępowania administracyjnego”
1.2. Organ administracji publicznej
1.3. Strona postępowania administracyjnego
1.3.1. Koncepcje legitymacji procesowej strony – poglądy na temat statusu strony
1.3.2. Koncepcja legitymacji procesowej strony w przepisach kpa
1.3.3. Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym
1.4. Rozstrzygnięcia w ogólnym postępowaniu administracyjnym
1.4.1. Decyzja
1.4.2. Postanowienie
1.4.3. Ugoda administracyjna
1.4.4. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a milczące załatwienie sprawy
1.4.5. Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej
1.4.6. Prawa nabyte i zasada stabilności rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
1.4.7. Pojęcie „interesu” na gruncie kpa
1.4.8. Wadliwość decyzji administracyjnej i jej skutki proceduralne
1.4.9. Charakterystyka systemu weryfikacji decyzji w postępowaniu administracyjnym
1.4.10. Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych a weryfikacja rozstrzygnięć nieostatecznych
1.4.11. Moc prawna instytucji weryfikacji rozstrzygnięć ostatecznych
1.4.12. Tok instancji w postępowaniu administracyjnym
1.5. Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym

Rozdział 2. Wznowienie postępowania administracyjnego
2.1. Pojęcie „wznowienia”
2.2. Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania administracyjnego
2.3. Przedmiotowy zakres dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego
2.4. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego
2.4.1. Katalog podstaw wznowienia postępowania administracyjnego
2.4.2. Negatywne przesłanki ograniczające uchylenie decyzji w trybie wznowienia postępowania administracyjnego
2.5. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego
2.5.1. Inicjatywa wszczęcia postępowania
2.5.2. Postępowanie wznowieniowe
2.5.3. Rozstrzygnięcie
2.5.4. Podstawa faktyczna i podstawa prawna rozpoznania sprawy we wznowionym postępowaniu

Rozdział 3. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
3.1. Charakter prawny
3.2. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
3.2.1. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości
3.2.2. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej
3.2.3. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa
3.2.4. Wydanie decyzji w sprawie już rozstrzygniętej
3.2.5. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie
3.2.6. Wydanie decyzji trwale niewykonalnej
3.2.7. Wydanie decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą
3.2.8. Wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa
3.3. Wyłączenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji
3.4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
3.4.1. Postępowanie wstępne
3.4.2. Postępowanie rozpoznawcze
3.4.3. Podjęcie rozstrzygnięcia
3.4.4. Podstawa faktyczna i podstawa prawna rozpoznania sprawy stwierdzenia nieważności

Rozdział 4. Uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętych niekwalifikowanymi wadami bądź decyzji prawidłowych
4.1. Nabycie lub nienabycie praw z decyzji administracyjnej
4.2. Ograniczenie i wyłączenie zmiany lub uchylenia decyzji
4.3. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której żadna ze stron
nie nabyła prawa – art. 154 kpa, art. 253 op
4.3.1. Przesłanki i tryb wzruszenia decyzji oraz jego skutki
4.4. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo – art. 155 kpa, art. 253a op

4.4.1. Przesłanki stosowania trybu z art.155 kpa
4.4.2. Charakter postępowania, rozstrzygnięcia oraz skutki stosowania art.155 kpa

Rozdział 5. Pozostałe nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych
5.1. Zmiana lub uchylenie decyzji w stanie wyższej konieczności w administracji
5.1.1. Przesłanki stosowania trybu z art.161 kpa
5.1.2. Właściwość organu do uchylenia lub zmiany decyzji
5.1.3. Charakter i skutki uchylenia decyzji
5.2. Stwierdzenie wygaśnięcia lub uchylenie decyzji na podstawie art. 162 kpa
5.3. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych

Rozdział 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo