Availability: W magazynie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

10,00 

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64512-86-5
Liczba stron: 288
Okładka: twarda

Opis

Opracowanie jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy wdrażającej w życie rządowy program „Rodzina 500 plus”. Autorzy w przystępny sposób przeanalizowali zapisy nowego aktu prawnego, kładąc szczególny nacisk na różnice w stosunku do obowiązujących przepisów regulujących przyznawanie świadczeń na rzecz rodziny. Precyzyjnie omó­wili przesłanki przyznania świadczenia i przedstawili sposób ustalania dochodu w różnorodnych sytuacjach – w rodzinie zastępczej lub tzw. rodzinie patchworkowej, w odniesieniu do dziecka pozostającego pod opieką, w przypadku osiąga­nia dochodu z gospodarstwa rolnego albo utraty dochodu.

W publikacji szczegółowo opisano postępowanie o przyzna­nie świadczenia – wraz ze wskazaniem zadań podmiotów w nim uczestniczących i finansujących projekt. Dużo uwagi poświęcono weryfikacji informacji zawartych we wnioskach, wywiadowi środowiskowemu i możliwym nadużyciom w zakresie wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia. Wytłumaczono także kwestie związane z nienależnym pobraniem świadczeń i zbiegiem prawa do świadczenia.

Czytelnik dowie się m.in., jak postępować w sytuacji, gdy:

  • złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych,
  • więcej niż jedna osoba występuje z wnioskiem o świadczenie na to samo dziecko i powołuje się na okolicz­ności pozwalające na wstępnym etapie sprawy stwierdzić zasadność wniosku,
  •  już po udzieleniu świadczenia wychowawczego osoba uprawniona zmieni miejsce zamieszkania,
  • beneficjent nie udzielił wyjaśnień lub uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Ponadto Autorzy wyjaśnili model stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także obowiązki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie oraz członków ich rodzin.

Arkadiusz Skomra:

Starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu procedury ad­ministracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz prawa administracyjnego.

Paweł Daniel:

Doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępo­wania administracyjnego.

Piotr Ławrynowicz:

Prawnik, starszy asystent sędziego w Wojewódz­kim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Wykładowca i autor szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa oświatowego, pomo­cy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, postępowania ad­ministracyjnego i egzekucyjnego. Doradca prawny rodzin zastępczych i autor publikacji z zakresu rodzicielstwa zastępczego. Członek Związku Dużych Rodzin Trzy+.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Przepisy ogólne
1.1. Cele uppwd
1.2. Prawo do świadczenia
1.3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o świadczenie wychowawcze
1.3.1. Obywatele polscy
1.3.2. Cudzoziemcy
1.4. Definicje pojęć zawartych w uppwd
1.4.1. Definicje pojęć związanych z dochodem
1.4.2. Definicja gospodarstwa rolnego
1.4.3. Definicja instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
1.4.4. Definicja szkoły
1.4.5. Definicja dziecka
1.4.6. Definicja pierwszego dziecka
1.4.7. Definicja dziecka niepełnosprawnego
1.4.8. Definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
1.4.9. Definicja znacznego stopnia niepełnosprawności
1.4.10. Definicja opiekuna faktycznego dziecka
1.4.11. Definicja rodziny
1.4.12. Definicja osób pozostających na utrzymaniu
1.4.13. Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko
1.4.14. Definicja emerytur i rent
1.4.15. Definicja organu właściwego
1.4.16. Definicja przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
1.4.17. Definicja zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
1.5. Sprawozdanie z realizacji ustawy

Rozdział 2. Świadczenie wychowawcze
2.1. Cel świadczenia
2.1.1. Przeznaczenie wydatków ze świadczenia
2.2. Beneficjenci świadczenia
2.3. Koniec okresu świadczeniowego
2.4. Kwota świadczenia
2.4.1. Wysokość świadczenia
2.4.2. Zasady podziału kwoty świadczenia
2.4.3. Świadczenie na pierwsze dziecko
2.4.4. Zwiększenie kwoty świadczenia
2.5. Ustalanie dochodu
2.5.1. Utrata i uzyskanie dochodu
2.5.2. Dochód z gospodarstwa rolnego
2.6. Wyłączenie ze świadczenia
2.7. Marnotrawienie świadczenia i wydatkowanie go niezgodnie z celem

Rozdział 3. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego
3.1. Organ właściwy do prowadzenia postępowania o przyznanie świadczenia
3.1.1. Wszczynanie postępowania w sprawie o świadczenie
3.2. Realizacja świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE
3.3. Kompetencje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w zakresie świadczenia wychowawczego

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze
4.1. Wniosek w sprawie świadczenia wychowawczego
4.1.1. Dane występujące we wniosku
4.1.2. Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku
4.1.3. Forma wniosku
4.2. Zasady funkcjonowania systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego
4.2.1. Rejestr centralny obejmujący dane dotyczące świadczeniobiorców
4.3. Wywiad środowiskowy weryfikujący zasadność przyznania świadczenia wychowawczego
4.3.1. Okoliczności badane podczas wywiadu środowiskowego
4.3.2. Wymogi administracyjne dotyczące przeprowadzania wywiadu środowiskowego
4.4. Postępowanie w przypadku zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
4.4.1. Zbiegnięcie prawa do świadczenia
4.5. Weryfikacja informacji dostarczonych we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
4.5.1. Pozyskiwanie informacji przez organy prowadzące postępowanie o przyznanie świadczenia wychowawczego
4.5.2. Pozyskiwanie informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dziecka lub o jej stopniu
4.5.3. Postępowanie w razie awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną
4.6. Okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
4.6.1. Określanie okresu prawa do świadczenia w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o jej stopniu
4.6.2. Określanie okresu prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku utraty lub uzyskania dochodu
4.7. Postępowanie w przypadku braków formalnych we wniosku
4.7.1. Nieprawidłowo wypełniony wniosek
4.7.2. Brak wymaganych dokumentów dołączonych do wniosku
4.8. Wystąpienie zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego
4.9. Wypłata świadczenia wychowawczego
4.10. Zasady postępowania w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego
4.11. Następstwa odmowy współpracy przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego
4.12. Skutki niepodejmowania świadczenia wychowawczego
4.13. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe osób ubiegających się o świadczenie oraz członków ich rodzin
4.14. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze
4.15. Obowiązek zwrotu kwoty świadczenia wychowawczego przekazanego po śmierci świadczeniobiorcy
4.16. Zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego
4.17. Przepisy stosowane w sprawach nieuregulowanych w uppwd

Rozdział 5. Finansowanie świadczenia wychowawczego
5.1. Dotacja rządowa dla gmin na wykonanie zadań związanych z uppwd
5.2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych
5.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

Rozdział 7. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy