Availability: W magazynie

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

SKU: ZR18OR19

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-83-3
Liczba stron: 274
Okładka: twarda

Opis

Jak prawidłowo przeprowadzić ewidencje związane z zamknięciem roku po zmianach dokonanych w planie kont? W jaki sposób opracować informację dodatkową? Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego w jednostce? Jak dokonać ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego?

Przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.:

  • tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,
  • procesu inwentaryzacji oraz zasad ujmowania jej wyników w księgach rachunkowych,
  • przeprowadzania rozliczeń na przełomie roku ze zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
  • umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakresu zmian dotyczących sporządzania bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych,
  • rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Dużo uwagi poświęcono rodzajom, formom, terminom i sposobom sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych na koniec roku obrachunkowego. Ponadto publikacja zawiera schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia – dołączone w wersji edytowalnej na płycie CD.

Katarzyna Poterucha:

Magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jsfp i sektora prywatnego. Autorka książek: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” i „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego
1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki
1.2. Ustalenie terminu przekazywania rocznych sprawozdań
1.3. Opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego

Rozdział 2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego
2.1. Podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej
2.2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji rocznej
2.3. Zakres odpowiedzialności za inwentaryzację
2.4. Udokumentowanie procesu inwentaryzacji
2.4.1. Spis z natury
2.4.2. Potwierdzenie salda
2.4.3. Weryfikacja sald
2.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
2.6. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych

Rozdział 3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych w związku z zamknięciem roku obrachunkowego
3.1. Rozliczenia dokonywane na koniec roku budżetowego
3.1.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
3.1.2. Korekta odpisu na zfśs
3.1.3. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
3.1.4. Rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem
3.2. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego
3.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy
3.3.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.3.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.3.3. Rezerwy
3.4. Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów
3.5. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
3.6. Księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego
3.6.1. Naliczenie i zaewidencjonowanie odsetek za zwłokę
3.6.2. Odpisy aktualizujące wartość należności
3.6.3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku
3.6.4. Korekta zaangażowania wydatków
3.6.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.6.6. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3.7. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów
3.8. Przeksięgowania roczne
3.8.1. Przeksięgowania związane z ustaleniem wyniku finansowego
3.8.2. Roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki
3.8.3. Ustalenie wyniku z wykonania budżetu jst
3.8.4. Przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym
3.9. Uzgodnienie sald kont oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych
3.10. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont
księgi głównej

Rozdział 4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego
4.1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
4.1.1. Pozycje aktywów
4.1.2. Pozycje pasywów
4.2. Bilans z wykonania budżetu jst
4.2.1. Pozycje aktywów
4.2.2. Pozycje pasywów
4.3. Rachunek zysków i strat jednostki
4.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4.5. Informacja dodatkowa
4.6. Łączne sprawozdania finansowe
4.7. Zakres zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej

Rozdział 5. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku obrachunkowego
5.1. Sprawozdania budżetowe
5.1.1. Rodzaje sprawozdań wypełnianych przez poszczególne jednostki
5.1.2. Prezentacja danych i terminy przekazywania sprawozdań
5.1.3. Sprawozdanie Rb-27S
5.1.4. Sprawozdanie Rb-28S
5.1.5. Sprawozdanie Rb-ST
5.1.6. Sprawozdanie Rb-50
5.1.7. Sprawozdanie Rb-NDS
5.1.8. Sprawozdanie Rb-28NWS
5.1.9. Sprawozdanie Rb-23
5.1.10. Sprawozdanie Rb-27
5.1.11. Sprawozdanie Rb-28
5.2. Sprawozdania jsfp w zakresie operacji finansowych
5.2.1. Zakres i terminy sporządzania sprawozdań oraz podmioty zobowiązane
5.2.2. Sprawozdanie Rb-N
5.2.3. Sprawozdanie Rb-Z
5.2.4. Sprawozdanie Rb-ZN
5.2.5. Sprawozdanie Rb-UZ
5.2.6. Sprawozdanie Rb-UN

Wzory dokumentów
Wykaz aktów prawnych