Availability: W magazynie

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

SKU: IwUP2

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-92-5
Liczba stron: 458
Okładka: twarda

Opis

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor?

Poradnik ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacje nieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omawia najważniejsze przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:

  • cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,
  • techniki inwentaryzacji – wraz z podaniem zalet i wad każdej z technik,
  • rolę, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,
  • spis z natury środków trwałych – przeprowadzenie go krok po kroku,
  • uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
  • przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji metodami potwierdzenia sald oraz weryfikacji z dokumentacją,
  • ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ujęcie w ewidencji księgowej,
  • dokumentowanie procesu inwentaryzacji,
  • niedopełnienie obowiązków a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Drugie wydanie zostało uzupełnione o najnowsze przepisy i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości, a także o omówienie inwentaryzacji zapasów i materiałów bibliotecznych oraz odpowiedzialności personalnej w tzw. „jednostkach obsługiwanych”.Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Sebastian Bach:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Cele, rodzaje i metody inwentaryzacji
1.1. Cele inwentaryzacji
1.1.1. Doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym
1.1.2. Zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych
1.1.3. Rozliczenie osób, których pieczy powierzono mienie jednostki
1.1.4. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki
1.1.5. Dostarczenie informacji o sposobie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
1.2. Rodzaje inwentaryzacji
1.2.1. Inwentaryzacja okresowa
1.2.2. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
1.2.3. Inwentaryzacja przeprowadzana w szczególnych okolicznościach
1.2.4. Inwentaryzacja ciągła
1.2.5. Inwentaryzacja kontrolna
1.3. Metody inwentaryzacji

Rozdział 2. Rola, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji
2.1. Kierownik jednostki w procesie inwentaryzacji
2.1.1. Odpowiedzialność kierownika jednostki samodzielnie prowadzącej rachunkowość
2.1.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki objętej wspólną obsługą finansowo-księgową
2.1.3. Rola kierownika na poszczególnych etapach inwentaryzacji
2.2. Główny księgowy w procesie inwentaryzacji
2.3. Pracownicy merytoryczni w procesie inwentaryzacji

Rozdział 3. Dokumentowanie procesu inwentaryzacji
3.1. Dokumentowanie przebiegu spisu z natury
3.2. Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą potwierdzenia sald
3.3. Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą weryfikacji z dokumentacją

Rozdział 4. Spis z natury środków trwałych – krok po kroku
4.1. Środek trwały, czyli co?
4.1.1. Wykorzystywanie na potrzeby jednostki
4.1.2. Okres ekonomicznej użyteczności
4.1.3. Kompletność i zdatność do użytkowania
4.1.4. Wartość istotna środka trwałego
4.2. Tworzenie obiektów inwentarzowych
4.3. Nadawanie obiektom inwentarzowym niepowtarzalnych numerów
4.4. Znakowanie obiektów inwentarzowych
4.5. Termin i częstotliwość spisu z natury środków trwałych
4.6. Teren strzeżony
4.7. Etap przygotowawczy spisu z natury środków trwałych
4.7.1. Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących w inwentaryzacji
4.7.2. Przeprowadzenie oględzin środków trwałych oraz dokonanie w razie potrzeby kasacji składników zniszczonych i niezdatnych do użytkowania
4.7.3. Zarządzenie przez kierownika jednostki przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
4.7.4. Przygotowanie obszaru jednostki (pól spisowych) do czynności spisu z natury
4.7.5. Sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty związane z przychodem i rozchodem środków trwałych zostały przekazane do księgowości
4.7.6. Sprawdzenie zgodności zapisów ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną
4.8. Etap właściwego spisu z natury środków trwałych
4.8.1. Wydanie arkuszy spisu z natury i przystąpienie do spisu
4.8.2. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej lub osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie składnikami majątku
4.8.3. Zwrócenie przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej
4.8.4. Kontrola czynności spisowych
4.8.5. Przekazanie arkuszy spisowych do wyceny oraz porównania ze stanem księgowym
4.9. Etap rozliczeniowy
4.9.1. Wycena arkuszy spisowych
4.9.2. Uzgodnienie stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym
4.9.3. Przekazanie przez służby księgowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wyników wyceny i rozliczenia spisu z natury
4.9.4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych poprzez wyjaśnienie okoliczności i przyczyn ich powstania
4.9.5. Przeprowadzenie w razie potrzeby spisów dodatkowych oraz wycena spisanych środków trwałych
4.9.6. Sporządzenie protokołu rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz sformułowanie wniosków w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
4.9.7. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
4.9.8. Księgowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
4.10. Etap poinwentaryzacyjny

4.10.1. Realizacja wniosków dotyczących poprawności gospodarowania środkami trwałymi
4.10.2. Korekta procedur kontroli zarządczej w celu udoskonalenia procesu przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania działalnością jednostki
4.10.3. Rozliczenie osób, którym przypisano odpowiedzialność za stwierdzone niedobory lub szkody
4.10.4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
4.11. Nowoczesne techniki spisu z natury środków trwałych – wady i zalety
4.12. Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
4.13. Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej
4.14. Arkusz spisu z natury
4.15. Spis z natury składników aktywów będących własnością innych jednostek

Rozdział 5. Inwentaryzacja zapasów
5.1. Zapasy w jsfp
5.2. Metody inwentaryzacji zapasów
5.3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji zapasów
5.4. Spis z natury zapasów – wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości
5.4.1. Etap przygotowawczy spisu z natury zapasów
5.4.2. Etap właściwy spisu z natury zapasów
5.4.3. Etap rozliczeniowy spisu z natury zapasów
5.5. Rola i znaczenie dla jsfp stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji

Rozdział 6. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
6.1. Termin, w którym należy przeprowadzić spis z natury gotówki
6.2. Sposób dokumentowania inwentaryzacji gotówki
6.3. Praktyczne uwagi dotyczące przebiegu spisu z natury gotówki w kasie

Rozdział 7. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia stanu aktywów
7.1. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
7.2. Inwentaryzacja należności
7.2.1. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald
7.2.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald
7.3. Inwentaryzacja aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej
7.4. Inwentaryzacja składników aktywów przekazanych do użytkowania innym jednostkom

Rozdział 8. Inwentaryzacja metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników aktywów i pasywów
8.1. Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.2. Termin i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.3. Przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.3.1. Inwentaryzacja gruntów
8.3.2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
8.3.3. Inwentaryzacja środków trwałych w budowie (inwestycji)
8.3.4. Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami
8.3.5. Inwentaryzacja funduszu jednostki

Rozdział 9. Różnice inwentaryzacyjne
9.1. Ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w praktyce
9.2. Rodzaje i charakter różnic inwentaryzacyjnych
9.3. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Rozdział 10. Inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych
10.1. Odpowiedzialność za inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych
10.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych
10.2.1. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez pracowników jednostki obsługującej
10.2.2. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez pracowników jednostki obsługiwanej
10.2.3. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany
przez pracowników jednostki obsługującej i pracowników jednostki obsługiwanej

10.2.4. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny

Rozdział 11. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych
11.1. Skontrum materiałów bibliotecznych w bibliotekach wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
11.2. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych

Rozdział 12. Instrukcja inwentaryzacyjna
12.1. Charakter prawny instrukcji inwentaryzacyjnej
12.2. Znaczenie i treść instrukcji inwentaryzacyjnej
12.3. Przykłady nieprawidłowych zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej

Rozdział 13. Inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
13.1. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji
13.2. Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji
13.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor
13.4. Rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor

Wzory dokumentów

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Spis orzecznictwa