Availability: W magazynie

Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia

Autor: Jerzy Pieróg
SKU: ZKCwZP

128,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-29-4
Liczba stron: 416
Okładka: twarda

Opis

Czy przepisy kc mają zastosowanie w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? Które instytucje prawa cywilnego są szczególnie istotne w procesie zamówień publicznych, a nie zostały doprecyzowane w pzp? Czy są sytuacje, kiedy stosowanie przepisów kc w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone? Jak interpretować instytucje cywilistyczne na gruncie pzp?

Przedstawiamy praktyczną publikację, w której autorzy – doświadczeni prawnicy związani z Kancelarią PIERÓG i Partnerzy, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu zamówień publicznych – dzielą się swoim doświadczeniem i najlepszymi rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce. Książka będzie nieocenioną pomocą dla każdej ze stron systemu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu rozwiązań prawa cywilnego stosowanych w postępowaniach o zamówienie publiczne i odpowiada w sposób szczegółowy i precyzyjny na pytania:

  • czy przedmiotem umowy o podwykonawstwo na gruncie przepisów pzp i kc mogą być zarówno roboty budowlane, jak i dostawy oraz usługi?
  • w jaki sposób składać i jak interpretować oświadczenie woli w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby było zgodne z przepisami pzp, a także kc?
  • czym charakteryzują się instytucje prawa cywilnego, takie jak: pełnomocnictwo, cesja czy rękojmia i gwarancja?
  • jak elektronizacja zamówień publicznych wpływa na możliwość uznania czynności prawnej za nieważną zgodnie z orzecznictwem KIO?
Jerzy Pieróg:

Adwokat, założyciel i właściciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. Od ponad 20 lat zarządza zespołem ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych. Niekwestionowany autorytet w obszarze prawa zamówień publicznych, autor komentarzy, książek i publikacji prasowych. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w UZP, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP, ekspert sejmowych komisji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie.
Jerzy Pieróg

Rozdział 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na tle kodeksowej regulacji przetargu
Natalia Wasielewska
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Podstawowe podobieństwa i różnice
1.2.1. Zakres swobody w wyborze kontrahenta
1.2.2. Warunki przetargu
1.2.3. Termin związania ofertą
1.2.4. Warunki przetargu i obowiązki informacyjne
1.2.5. Zawarcie umowy
1.2.6. Wadium
1.2.7. Unieważnienie umowy
1.3. Zamówienie publiczne a przyrzeczenie publiczne
1.4. Oferta w rozumieniu kc i pzp – analiza porównawcza
1.4.1. Podstawowe podobieństwa i różnice
1.4.2. Sposób złożenia oferty
1.4.3. Odwołanie oferty
1.4.4. Ograniczenia czasowe
1.4.5. Kontroferta i zmiana oferty
1.4.6. Przyjęcie oferty
1.5. Czas i miejsce zawarcia umowy
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Klauzule generalne w zamówieniach publicznych
Natalia Wasielewska
2.1. Klauzule generalne – uwagi ogólne, definicja
2.2. Przesłanki nieważności czynności prawnej i klauzule generalne w zamówieniach publicznych
2.3. Inne przypadki nieważności czynności prawnej
2.4. Zasady udzielania zamówień publicznych a klauzule generalne

Rozdział 3. Terminy w procedurze udzielania zamówień publicznych z perspektywy regulacji kc
Joanna Karp
3.1. Terminy w prawie zamówień publicznych
3.2. Dyspozytywność przepisów kc
3.3. Liczenie terminów w praktyce
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Rodzaje oświadczeń woli składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Agata Porębiak, Joanna Presz-Król
4.1. Oświadczenie woli
4.2. Oświadczenia woli składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
4.2.1. Oświadczenia woli składane przez wykonawcę i ich forma
4.2.2. Oferta – najważniejsze oświadczenie woli w postępowaniu i jego odrębności
4.2.3. Oświadczenia woli składane przez zamawiających
4.3. Oświadczenia inne niż oświadczenia woli

4.3.1. Różnorodność oświadczeń w obrocie gospodarczym
4.3.2. Definicja i zasady interpretacji aktów wiedzy
4.3.3. Forma oświadczeń wiedzy
4.3.4. Oświadczenia wiedzy – przykładowy katalog

Rozdział 5. Zastosowanie art. 65 kc do oceny oświadczeń składanych w zamówieniach publicznych
Katarzyna Dubowska
5.1. Wykładnia oświadczeń woli i jej znaczenie w pzp
5.2. Wykładnia oświadczenia woli składanego przez wykonawcę
5.2.1. Językowa postać oświadczenia woli wykonawcy
5.2.2. Okoliczności złożenia oświadczenia woli
5.2.3. Zasady współżycia społecznego
5.2.4. Ustalone zwyczaje
5.2.5. Reguła życzliwej interpretacji
5.3. Wykładnia oświadczenia woli zamawiającego, które zostało zawarte w dokumentach zamówienia
5.3.1. Językowa postać oświadczenia woli zamawiającego
5.3.2. Okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia w dokumentach zamówienia
5.3.3. Zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje w wykładni dokumentów zamówienia
5.4. Wyjaśnienia oferty, poprawianie omyłek a granice wykładni oświadczenia woli

Rozdział 6. Ciężar dowodu w zamówieniach publicznych
Joanna Presz-Król
6.1. Definicja ciężaru dowodu w kc i zamówieniach publicznych
6.2. Fakty
6.3. Domniemanie prawne
6.4. Domniemanie faktyczne
6.5. Rozkład ciężaru dowodu a konstrukcja „chyba że”
6.6. Rozkład ciężaru dowodu przy uprawdopodobnieniu

Rozdział 7. Konsorcjum w świetle przepisów pzp
Agnieszka Bartczak-Żuraw
7.1. Konsorcjum jako umowa
7.2. Podobieństwa i różnice ze spółką cywilną
7.3. Umowa konsorcjum – obligatoryjne elementy zgodne z kc i pzp
7.4. Konsorcjum a odpowiedzialność konsorcjantów
7.5. Konsorcjum a szczególna regulacja warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7.6. Konsorcjum a zmowa przetargowa

Rozdział 8. Podwykonawstwo – różnice pomiędzy regulacjami zawartymi w kc i pzp
Katarzyna Latecka
8.1. Definicja umowy o podwykonawstwo w pzp i kc
8.2. Przedmiot umowy o podwykonawstwo w pzp i kc
8.3. Zakaz zlecania całości przedmiotu zamówienia podwykonawcy a obowiązek osobistego świadczenia w zakresie „kluczowych zadań” zamówienia – porównanie zapisów pzp i kc
8.4. Forma, w jakiej zawierane są umowy o roboty budowlane oraz umowy podwykonawcze na gruncie pzp i kc
8.5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo
8.6. Skutki dokonania zgłoszenia podwykonawcy

Rozdział 9. Wadium w kc i pzp – zakres stosowania
Kacper Kaleta
9.1. Wprowadzenie
9.2. Skutki uchylania się zamawiającego od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Podwójne wadium jako forma zryczałtowanego odszkodowania
9.3. Granice swobody kształtowania wymogów SWZ w zakresie wadium
9.4. Okres ważności wadium wniesionego w formie wadialnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
9.5. Gwarancja wadialna dla konsorcjum – kontrowersje
9.6. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanego wadium

Rozdział 10. Subrogacja w zamówieniach publicznych
Paweł Skrodzki
10.1. Pojęcie subrogacji
10.2. Przypadki subrogacji w zamówieniach publicznych
10.3. Stosowanie przepisów o przelewie do subrogacji

Rozdział 11. Ograniczenia kodeksowej zasady swobody umów w zamówieniach publicznych
Justyna Góźdź
11.1. Zasada swobody umów w kc
11.2. Ograniczenia wprowadzone przez pzp
11.3. Pojęcie umowy adhezyjnej i jej skutki
11.4. Podsumowanie

Rozdział 12. Cesja w zamówieniach publicznych
Adrian Bura
12.1. Pojęcie cesji na gruncie kc
12.2. Cesja praw i obowiązków wykonawcy wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego
12.3. Cesja praw i obowiązków zamawiającego wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 13. Zasady odpowiedzialności kontraktowej w zamówieniach publicznych
Kacper Kaleta
13.1. Reżim odpowiedzialności ex contractu. Wina i jej postacie
13.2. Pojęcie szkody i adekwatnego związku przyczynowego
13.3. Zastępcze wykonanie zobowiązania
13.4. Zlecenie wykonawstwa zastępczego podmiotowi trzeciemu a pzp

Rozdział 14. Kary umowne w zamówieniach publicznych
Paweł Skrodzki
14.1. Istota kary umownej
14.2. Kary umowne a klauzule abuzywne z art. 433 pzp
14.3. Kumulowanie kary umownej za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy
14.4. Miarkowanie kary umownej

Rozdział 15. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
Anna Packo
15.1. Uwagi ogólne
15.2. Rozwiązanie za zgodą obu stron
15.3. Wypowiedzenie umowy
15.4. Odstąpienie od umowy
15.5. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów pzp

Rozdział 16. Rękojmia i gwarancja
Paweł Skrodzki
16.1. Rękojmia
16.2. Wada fizyczna
16.3. Wada fizyczna w robotach budowlanych
16.4. Gwarancja

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo