Availability: W magazynie

Nowe prawo zamówień publicznych

SKU: NPZP

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-34-2
Liczba stron: 264
Okładka: miękka

Opis

Nowe prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 roku, którą 14 października 2019 roku podpisał Prezydent RP. 

Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie procedur i ułatwienie zamawiającym udzielania zamówień.

Nowa ustawa jest niemal trzykrotnie większa niż obecnie obowiązująca (do 31.12.2020 r.). Obok wprowadzenia zupełnie nowych przepisów – przeformułuje praktycznie całą systematykę poszczególnych uregulowań.

Spis treści

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przedmiot regulacji
Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą
Oddział 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień
Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym
Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy
Oddział 1. Zamawiający
Oddział 2. Wykonawcy
Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

DZIAŁ II.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rozdział 1. Przygotowanie postępowania
Oddział 1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
Oddział 2. Ogłoszenia
Oddział 3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia
Oddział 4. Opis przedmiotu zamówienia
Oddział 5. Przedmiotowe środki dowodowe
Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Oddział 1.Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Oddział 2. Warunki udziału w postępowaniu
Oddział 3. Udostępnienie zasobów
Oddział 4. Podmiotowe środki dowodowe
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Przetarg nieograniczony
Oddział 3. Przetarg ograniczony
Oddział 4. Negocjacje z ogłoszeniem
Oddział 5. Dialog konkurencyjny
Oddział 6. Partnerstwo innowacyjne
Oddział 7. Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 8. Zamówienie z wolnej ręki
Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert
Oddział 1. Składanie ofert
Oddział 2. Otwarcie ofert
Rozdział 5. Ocena ofert
Rozdział 6. Aukcja elektroniczna
Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty
Rozdział 8. Zakończenie postępowania

DZIAŁ III.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Ogłoszenia
Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień
Oddział 1.Tryb podstawowy
Oddział 2. Partnerstwo innowacyjne
Oddział 3. Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 4. Zamówienie z wolnej ręki
Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty

DZIAŁ IV.
Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

Rozdział 1. Umowa ramowa
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów
Rozdział 3. Konkurs
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Regulamin konkursu
Oddział 3. Sąd konkursowy
Oddział 4. Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony
Oddział 5. Zakończenie konkursu
Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

DZIAŁ V.
Zamówienia sektorowe

Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne
Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień sektorowych
Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego

DZIAŁ VI.
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział 1. Zakres zastosowania
Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 4. Umowa ramowa
Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa

DZIAŁ VII.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział 3. Zmiana umowy
Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie
Rozdział 5. Podwykonawstwo

DZIAŁ VIII.
Organy właściwe w sprawach zamówień

Rozdział 1. Prezes Urzędu
Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza
Oddział 1. Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej
Oddział 2. Zasady działania Izby
Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych
Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych

DZIAŁ IX.
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1. Przepis ogólny
Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Odwołanie
Oddział 3. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego
Oddział 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Oddział 5. Odrzucenie odwołania
Oddział 6. Dowody
Oddział 7. Rozpoznanie odwołania
Oddział 8. Rozprawa
Oddział 9. Orzeczenia Izby
Oddział 10. Protokół
Oddział 11. Koszty postępowania odwoławczego
Oddział 12.Zakaz zawarcia umowy
Rozdział 3. Postępowanie skargowe

DZIAŁ X.
Pozasądowe rozwiązywanie sporówa

DZIAŁ XI.
Kontrola udzielania zamówień

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Kontrola doraźna
Oddział 3. Kontrola uprzednia

DZIAŁ XII.
Przepisy o karach pieniężnych

DZIAŁ XIII.
Przepis końcowy