Availability: W magazynie

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

SKU: ZIZwUoZP2

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-53-3
Liczba stron: 248
Okładka: twarda

Opis

Na czym polega należyte wykonanie umowy oraz kiedy i w jakiej formie ustanawia się jej zabezpieczenie? Na jakiej podstawie można odstąpić od umowy na gruncie prawa zamówień publicznych oraz na gruncie kodeksu cywilnego? W jakich wypadkach i w jakim zakresie umowa może zostać zmieniona bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia?

W nowym pzp zmodyfikowano dotychczasowe rozwiązania, wprowadzając m.in. zmiany w odniesieniu do umów o zamówienia publiczne. Dotyczą one takich kwestii jak pisemność umowy czy zasady zmiany jej zapisów.

W książce autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, jakie przepisy znajdują zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz jakie są wzajemne relacje i zależności pomiędzy różnymi aktami prawnymi. Opisują czynności, które zamawiający powinien podjąć przed podpisaniem umowy, oraz przybliżają zagadnienia związane z jej zawieraniem i konsekwencjami jej niedochowania.

Opracowanie ponadto zawiera szczegółowy opis najważniejszych zasad dotyczących sporządzania umów o zamówienia publiczne w zakresie dostaw i usług, ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.

Publikacja stanowi kompleksowy poradnik dla wszystkich podmiotów, które biorą udział w procesie przygotowania, zawierania i wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego.

Andrzej Polaszek:

Radca prawny, ekspert w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych. Współpracuje z inwestorami i generalnymi wykonawcami inwestycji. Ma bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych. Pełnił funkcję członka zarządu spółki specjalizującej się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych.

Bartosz Rosada:

Adwokat, prowadzi skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych oraz sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. Ma doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Jakie przepisy znajdują zastosowanie do umowy w sprawie zamówienia publicznego?
1.1. Kodeks cywilny czy prawo zamówień publicznych? Czym umowa w sprawie zamówienia publicznego różni się od innych umów cywilnoprawnych?
1.2. Rodzaj zamówienia czy rodzaj (typ) umowy?
1.3. Jak odnaleźć w kodeksie cywilnym przepisy znajdujące zastosowanie do konkretnych rodzajów (typów) umów?
1.4. Jaką funkcję pełnią przepisy (normy) względnie obowiązujące?
1.5. Jakie znaczenie dla wykładni i stosowania umów mają definicje legalne?
1.6. W jakim zakresie do umowy w sprawie zamówienia publicznego należy stosować inne akty prawne?

Rozdział 2. Kto może być stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego?
2.1. Kim jest osoba fizyczna?
2.2. Czy spółka cywilna i konsorcjum w rozumieniu pzp to to samo?
2.3. Czym jest osoba prawna?
2.4. Czym jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej?

Rozdział 3. Kto i w jaki sposób może reprezentować strony przy zawieraniu umowy?
3.1. W jaki sposób umowę zawiera osoba fizyczna?
3.2. W jaki sposób zawiera umowę osoba prawna?
3.3. W jaki sposób zawierają umowę spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne?
3.4. W jaki sposób zawierają umowę pozostałe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej?
3.5. Kto reprezentuje wykonawcę w upadłości i w postępowaniach regulowanych prawem restrukturyzacyjnym?
3.6. Do czego upoważniony jest pełnomocnik?
3.7. Czym jest prokura?

Rozdział 4. Jakie czynności należy podjąć przed zawarciem umowy?
4.1. Jakie skutki w stosunkach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przynosi wybór najkorzystniejszej oferty?
4.2. Jakie skutki ma uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy?
4.3. Jak prawidłowo ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
4.3.1. Kiedy i w jakiej formie ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
4.3.2. Kiedy i w jaki sposób można zmienić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
4.3.3. Kiedy i w jaki sposób następuje zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
4.3.4. Kiedy i w jaki sposób można zabezpieczyć zaliczkę?
4.4. Co trzeba sprawdzić przed zawarciem umowy?

Rozdział 5. Czym jest forma pisemna zawarcia umowy i jakie są konsekwencje jej niedochowania?
5.1. Czym jest forma pisemna zawarcia umowy?
5.2. Czym jest forma elektroniczna zawarcia umowy?
5.3. Jakie mogą być konsekwencje niedochowania formy pisemnej?

Rozdział 6. O czym należy pamiętać przy tworzeniu wzoru umowy niezależnie od jej rodzaju?
6.1. Czy zamawiający może dowolnie ukształtować treść umowy w sprawie zamówienia publicznego?
6.2. Jakie są obligatoryjne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego?
6.3. Jakie postanowienia umowne są zakazane?
6.4. Na jaki okres zawiera się umowę? Kiedy można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony?
6.5. Kiedy można skorzystać z opcji?
6.6. Jakie są zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia?

Rozdział 7. O czym należy pamiętać przy tworzeniu wzoru umowy na roboty budowlane?
7.1. Kiedy i w jaki sposób należy przewidzieć zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych?
7.2. Jakie są różnice między wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym?
7.2.1. Na czym polega wynagrodzenie ryczałtowe?
7.2.2. W jakiej sytuacji wykonawca może domagać się podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy?
7.2.3. Na czym polega wynagrodzenie kosztorysowe?
7.2.4. Na czym polega różnica między wynagrodzeniem ryczałtowym a kosztorysowym?
7.3. Jakie znaczenie ma odbiór robót?

Rozdział 8. Czym jest gwarancja jakości i czym się różni od rękojmi za wady?
8.1. Czym jest gwarancja jakości?
8.2. Czym jest rękojmia za wady?

Rozdział 9. Kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona?
9.1. Czym jest istotna zmiana umowy?
9.2. W jakich wypadkach i w jakim zakresie umowa może zostać zmieniona bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
9.3. W jakim zakresie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona?

Rozdział 10. Jakie problemy wiążą się z zatrudnianiem podwykonawców?
10.1. Jakie są obligatoryjne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczące podwykonawców?
10.2. Jakie obowiązki związane z zatrudnianiem podwykonawców ciążą na zamawiającym?
10.3. Kiedy zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy?
10.4. Jakie konsekwencje na gruncie kodeksu cywilnego może mieć zatrudnianie podwykonawców robót budowlanych?

Rozdział 11. Jakie mogą być konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?
11.1. Na czym polega należyte wykonanie umowy?
11.2. Jakie problemy mogą pojawić się po stronie wykonawcy?
11.3. Jakie problemy mogą pojawić się po stronie zamawiającego?
11.4. Co się dzieje, kiedy żadna ze stron nie ponosi winy?
11.5. Jakie są konsekwencje niewykonania umowy?

Rozdział 12. Czym są kary umowne i jak je stosować?
12.1. Czym jest kara umowna?
12.2. W jaki sposób należy stosować kary umowne?

Rozdział 13. Kiedy można odstąpić od umowy? Kiedy umowa podlega unieważnieniu, a kiedy wygasa?
13.1. Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie prawa zamówień publicznych?
13.2. Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie kodeksu cywilnego?
13.3. Jakie są skutki odstąpienia od umowy?
13.4. Kiedy umowa podlega unieważnieniu?
13.5. Kiedy umowa wygasa?

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo