Availability: Nakład wyczerpany

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

SKU: UoRBwZP3

128,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-55-7
Liczba stron: 298
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Czym jest gwarancja jakości i czym różni się od rękojmi za wady? Jak można zabezpieczyć należyte wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych i jakie mogą być konsekwencje nienależytego jej wykonania? Kiedy umowa na roboty budowalne może zostać zmieniona? W jakim zakresie w zamówieniach publicznych znajduje zastosowanie zasada swobody umów?

Prawidłowe skonstruowanie umowy o roboty budowlane wymaga znajomości nie tylko prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, ale przede wszystkim przepisów nowego pzp. Publikacja zawiera szczegółową analizę podstaw prawnych na tle konkretnych problemów pojawiających się przy realizacji tego typu inwestycji.

Autorzy omawiają najważniejsze zasady przygotowywania umów, prawa i obowiązki uczestników zamówienia, wzajemne zobowiązania stron czy zakres odpowiedzialności. Sporo miejsca poświęcają zagadnieniom związanym z podwykonawstwem, w szczególności kwestii ryzyka, jakie obciąża zamawiającego.

Książka pomoże prawidłowo oszacować wartość i przygotować kompletny opis przedmiotu zamówienia oraz wybrać tryb jego udzielenia. Porusza problematykę zmian w umowie, różnic między wynagrodzeniem ryczałtowym a kosztorysowym, kwestie odbiorów robót i kar związanych z niewykonaniem umów.

Andrzej Polaszek:

Radca prawny, ekspert w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych. Współpracuje z inwestorami i generalnymi wykonawcami inwestycji. Ma bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych. Pełnił funkcję członka zarządu spółki specjalizującej się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych.

Bartosz Rosada:

Adwokat, prowadzi skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych oraz sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. Ma doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Jakie przepisy znajdują zastosowanie do umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
1.1. Czym jest prawo cywilne?
1.2. Jak odnaleźć w kodeksie cywilnym przepisy znajdujące zastosowanie do umowy o roboty budowlane?
1.3. W jakim zakresie do umowy o roboty budowlane stosujemy przepisy o umowie o dzieło?
1.4. Czy prawo zamówień publicznych wyprzedza kodeks cywilny?
1.5. Jakie znaczenie dla wykładni i stosowania umów mają definicje legalne?
1.6. W jakim zakresie do umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych stosujemy prawo zamówień publicznych?
1.7. W jakim zakresie do umów o roboty budowlane stosujemy prawo budowlane i inne akty prawne?

Rozdział 2. Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane w rozumieniu kodeksu cywilnego?
2.1. Co decyduje o charakterze prawnym umowy?
2.2. Czy umową o roboty budowlane jest umowa, której przedmiotem jest wykonanie jedynie części obiektu lub ograniczonego zakresu robót w ramach prowadzonej inwestycji?
2.3. Czy umową o roboty budowlane jest umowa, której przedmiotem jest remont istniejącego obiektu?
2.4. Czy umowa, która nie przewiduje elementu „przekazania” wykonawcy projektu przez inwestora, jest umową o roboty budowlane?
2.5. Jaki charakter ma umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?
2.6. Czym różni się umowa o roboty budowlane od umowy o dzieło?

Rozdział 3. Jaki jest zakres obowiązków zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
3.1. Z czego wynikają wzajemne zobowiązania stron w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
3.2. Jakie są obowiązki inwestora?
3.2.1. Jakie czynności przygotowawcze obciążają inwestora?
3.2.2. Kiedy inwestor powinien dokonać odbioru robót?
3.2.3. Kiedy inwestor ma prawo odmówić dokonania odbioru robót?
3.2.4. Kiedy powstaje obowiązek zapłaty za wykonane roboty?
3.2.5. Kiedy zamawiający powinien dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy?
3.2.6. Kiedy zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności?
3.3. Jakie są obowiązki wykonawcy?
3.4. Jakie znaczenie dla wzajemnych zobowiązań stron umowy ma dokumentacja przetargowa i projektowa?

Rozdział 4. Kto może być stroną umowy o roboty budowlane?
4.1. Kim jest osoba fizyczna?
4.2. Kim jest osoba prawna?
4.3. Kim jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej?

Rozdział 5. Kto i w jaki sposób może reprezentować strony przy zawieraniu umowy?
5.1. W jaki sposób zawiera umowę osoba fizyczna?
5.2. W jaki sposób zawiera umowę osoba prawna?
5.3. W jaki sposób zawierają umowę spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne?
5.4. W jaki sposób zawierają umowę pozostałe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej?
5.5. Kto reprezentuje wykonawcę w upadłości i w postępowaniach regulowanych prawem restrukturyzacyjnym?
5.6. Do czego upoważniony jest pełnomocnik?
5.7. Czym jest prokura?

Rozdział 6. Czym jest forma pisemna zawarcia umowy i jakie są konsekwencje jej niedochowania?
6.1. Czym jest forma pisemna zawarcia umowy?
6.2. Jakie mogą być konsekwencje niedochowania formy pisemnej?

Rozdział 7. Kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych może zostać zmieniona?
7.1. Kiedy i w jaki sposób można zmienić umowę o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
7.2. W jakim zakresie może ulec zmianie umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?

Rozdział 8. W jakim zakresie do umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych znajduje zastosowanie zasada swobody umów?
8.1. Na czym polega zasada swobody umów?
8.2. Jakim ograniczeniom podlega zasada swobody umów w zamówieniach publicznych?
8.3. Czy zamawiający może dowolnie ukształtować treść umowy w sprawie zamówienia publicznego?
8.4. Czy warto stosować wzory umów i dobre praktyki?

Rozdział 9. Jakie są różnice między wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym?
9.1. Na czym polega wynagrodzenie ryczałtowe?
9.2. W jakiej sytuacji wykonawca może domagać się podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy?
9.3. Na czym polega wynagrodzenie kosztorysowe?
9.4. Na czym polega różnica między wynagrodzeniem ryczałtowym a kosztorysowym?

Rozdział 10. Jakie mogą być konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
10.1. Na czym polega należyte wykonanie umowy?
10.2. Jakie problemy mogą się pojawić po stronie wykonawcy?
10.2.1. Przyczyny leżące w samym przedsiębiorstwie wykonawcy
10.2.2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez podwykonawcę
10.3. Jakie problemy mogą się pojawić po stronie zamawiającego?
10.4. Co się dzieje, kiedy żadna ze stron nie ponosi winy?
10.5. Jakie są konsekwencje niewykonania umowy?

Rozdział 11. Czym jest gwarancja zapłaty za roboty budowlane?
11.1. W jakiej formie można udzielić gwarancji zapłaty za roboty budowlane?
11.2. Kiedy wykonawca może żądać gwarancji zapłaty za roboty budowlane?
11.3. Jakie skutki może mieć nieudzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane?

Rozdział 12. Jakie konsekwencje może mieć zatrudnianie podwykonawców?
12.1. Jakie obowiązki związane z zatrudnianiem podwykonawców obciążają strony na etapie zawierania umowy o roboty budowlane?
12.2. Jakie obowiązki obciążają strony na etapie zawierania umowy o podwykonawstwo?
12.3. Jakie obowiązki obciążają zamawiającego i wykonawcę w zakresie zapewnienia bieżącego zaspokajania podwykonawców?
12.4. Co o zatrudnianiu podwykonawców mówi kodeks cywilny?

Rozdział 13. Czym są kary umowne i jak je stosować?
13.1. Czym jest kara umowna?
13.2. W jaki sposób stosujemy kary umowne?

Rozdział 14. Kiedy strona może odstąpić od umowy o roboty budowlane i jakie są tego konsekwencje?
14.1. Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie prawa zamówień publicznych?
14.2. Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie kodeksu cywilnego?
14.3. Jakie są skutki odstąpienia od umowy?

Rozdział 15. Jakie znaczenie ma odbiór robót?
15.1. Czy zamawiający może odmówić odbioru i jakie znaczenie ma odbiór robót dla obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy?
15.2. Jaki wpływ ma odbiór robót na roszczenia z rękojmi lub gwarancji?
15.3. Na czym polega odbiór częściowy?

Rozdział 16. Czym jest gwarancja jakości i czym różni się od rękojmi za wady?
16.1. Czym jest rękojmia?
16.2. Czym jest gwarancja?
16.3. Jak działa gwarancja?
16.4. Czy zamawiający ma możliwość wyboru podstawy dochodzenia roszczeń?

Rozdział 17. W jaki sposób można zabezpieczyć należyte wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
17.1. Jakie sposoby zabezpieczenia są dopuszczalne w świetle prawa zamówień publicznych?
17.2. Czy zamawiający może zaostrzyć wymagania co do zabezpieczenia?
17.3. Jakie są zasady zwrotu zabezpieczenia?
17.4. Czy należy zabezpieczyć udzielenie zaliczki?

Rozdział 18. W jaki sposób rozwiązuje się spory i dochodzi roszczeń z umowy o roboty budowlane?
18.1. Co robić, zanim sprawa trafi do sądu?
18.2. Do czego zmierza postępowanie przed sądem?
18.3. Czym jest zabezpieczenie roszczenia?
18.4. Jakie są dodatkowe skutki procesu?

Rozdział 19. Jaką odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze publiczni (reprezentujący inwestora) za błędy w procesie zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane?
19.1. Jakie sankcje grożą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
19.1.1. Czym jest nieustalenie albo niedochodzenie należności?
19.1.2. Jaka jest odpowiedzialność za nienależyte gospodarowanie środkami?
19.1.3. Czym grozi niewłaściwe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
19.1.4. Czym grozi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
19.2. Jakie są inne możliwe podstawy odpowiedzialności?
19.3. Czy osoba działająca w imieniu zamawiającego narażona jest na odpowiedzialność karną?

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo