Availability: W magazynie

Specyfikacja warunków zamówienia

SKU: SWZ

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-51-9
Liczba stron: 260
Okładka: twarda

Opis

Jak zastrzec możliwość zastosowania procedury odwróconej, aukcji elektronicznej czy wyłączenia obowiązku składania JEDZ? Jaki jest dopuszczalny zakres modyfikacji SWZ po wszczęciu postępowania? W jakich terminach zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień i co oznacza obowiązek przedłużenia terminu składania ofert?

Praktyczna publikacja, która pomoże zamawiającym sporządzić dokument SWZ zgodnie z przepisami nowej ustawy, a wykonawcom przygotować jak najlepszą ofertę.

Autor szczegółowo opisuje elementy specyfikacji warunków zamówienia zarówno dla postępowań o wartości krajowej, jak i prowadzonych w procedurze unijnej. Wyjaśnia różnice między specyfikacją warunków zamówienia a opisem potrzeb i wymagań.

Kompleksowo omawia także: poszczególne kategorie obligatoryjnych i fakultatywnych postanowień SWZ oraz reguły ich interpretacji, problem udostępniania specyfikacji, procedurę wprowadzania zmian, kolejność upublicznienia informacji czy środki ochrony prawnej.

Konrad Różowicz:

Prawnik kierujący zespołem zamówień publicznych, autor szeregu publikacji, zarówno naukowych, jak i praktycznych (ukazujących się m.in. w miesięczniku „Przetargi Publiczne”). Prelegent w ramach licznych konferencji oraz autor szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Specyfikacja warunków zamówienia – definicja i rola w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.1. Charakterystyka ogólna SWZ
1.2. SWZ – ujęcie formalne i materialne
1.3. SWZ a SIWZ
1.4. SWZ a inne dokumenty zamówienia
1.5. SWZ a ogłoszenie o zamówieniu
1.6. Ewolucja z „opisu potrzeb i wymagań” do SWZ

Rozdział 2. Treść SWZ
2.1. Ogólne wymagania dotyczące SWZ
2.2. Obligatoryjne i fakultatywne postanowienia SWZ
2.3. Elementy SWZ dla postępowań, w których udziela się zamówień o wartości unijnej
2.4. Elementy SWZ dla postępowań, w których udziela się zamówień o wartości krajowej
2.5. Kategorie przedmiotowe elementów SWZ

Rozdział 3. Postanowienia dotyczące aspektów proceduralnych sensu stricto
3.1. Postanowienia dotyczące komunikacji w toku postępowania
3.2. Formalności dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.3. Formalności dotyczące ofert
3.4. Wymagania dotyczące wadium
3.5. Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji
3.6. Żądanie danych identyfikujących podwykonawców
3.7. Zastrzeżenie możliwości zastosowania procedury odwróconej, w tym ewentualnie wyłączenia obowiązku składania JEDZ
3.8. Zastrzeżenie zastosowania aukcji elektronicznej
3.9. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3.10. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3.11. Postanowienia dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
3.12. Wskazanie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
3.13. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp
3.14. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
3.15. Klauzule rodo

Rozdział 4. Klauzule SWZ determinujące krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (dotyczące aspektów podmiotowych)
4.1. Informacja o zastrzeżeniu zamówienia dla wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp
4.2. Informacja o podstawach wykluczenia
4.3. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
4.4. Postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
4.5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
4.6. Informacja o etapach postępowania, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych (przetarg ograniczony)

Rozdział 5. Postanowienia dotyczące aspektów przedmiotowych
5.1. Opis sposobu przygotowania oferty
5.2. Postanowienia dotyczące katalogu elektronicznego
5.3. Informacje dotyczące ofert wariantowych
5.4. Termin związania ofertą
5.5. Sposób obliczenia ceny
5.6. Postanowienia dotyczące kryteriów oceny ofert
5.7. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych

Rozdział 6. Postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia
6.1. Opis przedmiotu zamówienia
6.2. Opis części zamówienia / uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części
6.3. Informacje dotyczące wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów
6.4. Projektowane postanowienia umowy
6.5. Termin wykonania zamówienia
6.6. Informacje dotyczące walut obcych
6.7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
6.8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób
6.9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań
6.10. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia przez podmioty wspólnie wykonujące zamówienie
6.11. Określenie wielkości ostatniej płatności częściowej (w przypadku przewidzenia formuły rozliczenia częściowego)
6.12. Kontraktowe klauzule modyfikacji umowy
6.13. Klauzule dotyczące prawa opcji
6.14. Reguły dotyczące zaliczek (w przypadku przewidzenia rozliczenia zaliczkowego)
6.15. Postanowienia dotyczące polubownego rozwiązywania sporów

Rozdział 7. Modyfikacja SWZ
7.1. Dopuszczalny zakres modyfikacji SWZ
7.2. Ograniczenia zmiany SWZ w trybie przetargu ograniczonego
7.3. Zmiana SWZ a zmiana ogłoszenia o zamówieniu
7.4. Informowanie o dokonanych zmianach SWZ
7.5. Związanie SWZ

Rozdział 8. Wyjaśnienie SWZ
8.1. Termin na skierowanie wiążącego pytania
8.2. Termin na udzielenie odpowiedzi
8.3. Konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi w terminie
8.4. Wyłączenie obowiązku udzielenia odpowiedzi
8.5. Obowiązek udzielenia odpowiedzi na wyjaśnienia treści SWZ
8.6. Obowiązek zadawania pytań

Rozdział 9. Interpretacja SWZ
9.1. Interpretacja na korzyść wykonawcy
9.2. Interpretacja SWZ kreowanych przy współudziale wykonawców
9.3. Interpretacja SWZ a definiowanie pojęć

Rozdział 10. SWZ a odrzucenie oferty
10.1. Odrzucenie oferty złożonej po terminie
10.2. Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 pzp
10.3. Odrzucenie oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
10.4. Odrzucenie oferty sporządzonej lub przekazanej z naruszeniem wymagań technicznych lub organizacyjnych
10.5. Odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt
10.6. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
10.7. Odrzucenie oferty niezabezpieczonej wadialnie
10.8. Odrzucenie oferty wariantowej
10.9. Odrzucenie oferty złożonej bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów

Rozdział 11. Unieważnienie postępowania z treścią SWZ w tle
11.1. Unieważnienie postępowania z powołaniem na wady SWZ
11.2. Unieważnienie postępowania jako alternatywa modyfikacji SWZ

Rozdział 12. Kwestionowanie postanowień SWZ z wykorzystaniem środków ochrony prawnej
12.1. Kwestionowanie postanowień SWZ
12.2. Kwestionowanie postanowień wzoru umowy

Rozdział 13. Rola SWZ na etapie realizacji umowy o zamówieniach publicznych

Bibliografia
Akty prawne
Wykaz orzecznictwa