Availability: W magazynie

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-64-9
Liczba stron: 406
Okładka: twarda

Opis

Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usłu­gi, oszacować jego wartość i wybrać tryb postępowania? Co oznaczają zasady maksymalnej efektywności, proporcjonalności oraz przejrzystości? Jakie są obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców? W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybach niekon­kurencyjnych?

W książce zostały omówione regulacje nowej ustawy Prawo zamówień pu­blicznych dotyczące poszczególnych etapów procesu przygotowania zamó­wienia i jego realizacji. Autorzy wyjaśniają, jak opisać przedmiot zamówienia i określić warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowo omawiają katalog klauzul niedozwolonych, a także zasady szacowania wartości, np. w przypad­ku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień w trybie z wolnej ręki.

Sporo miejsca zostało poświęcone zamówieniom mieszanym, podobnym i dodatkowym oraz zamówieniom na usługi społeczne. Uwzględnione zostały także kwestie dotyczące zawierania umów na dostawy i usługi, środków praw­nych stosowanych w przypadku naruszenia pzp, a także prawa opcji, zasad ustalania partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.

Dzięki licznym przykładom i praktycznym wskazówkom czytelnicy dowiedzą się również, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę, w jakich sytuacjach zamawia­jący ma obowiązek jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy oraz kiedy może zatrzymać wpłacone wadium.

Anna Dynek:

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej praktyce zajmuje się w szczególności prawem zamówień publicznych, doradztwem prawnym w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak również realizacją postępowań obejmujących systemy informatyczne i teleinformatyczne. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Anna Szajkowska-Szynkaruk:

Radca prawny, od ponad 12 lat zajmuje się tematyką związaną ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne. Świadczy doradztwo na etapie realizacji umów na roboty budowlane oparte na wzorach FIDIC. Autorka artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bartłomiej Ziółkowski:

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykuje w obszarze prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa procesowego.

Marcin Żurek:

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych pod kierunkiem prof. Ryszarda Szostaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od prawie 20 lat zajmuje się wsparciem zamawiających i wykonawców w procesach związanych z ustawą pzp. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej postępować związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej, robotami budowlanymi na drogach oraz odbiorem odpadów komunalnych.

Michał Waraksa:

Adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Posiada doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego.

Rafał Świerzbiński:

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej w Lublinie. Zajmuje się prawem zamówień publicznych, gospodarczym oraz cywilnym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje infrastrukturalne, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz sporów wynikłych w trakcie realizacji umów.

Tomasz Siedlecki:

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem; absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem jednego z pierwszych na polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. Przez kilka lat pełnił funkcję eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie i boga doświadczenie w prowadzeniu postępować sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Nowa ustawa pzp – najważniejsze zmiany w zakresie postępowań na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 2. Zamówienia na dostawy i usługi – zagadnienia wstępne, zasady prowadzenia postępowania
Rafał Świerzbiński

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi
Marcin Żurek

Rozdział 4. Zamówienia mieszane
Michał Waraksa

Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia
Michał Waraksa

Rozdział 6. Wybór trybu dla realizacji zamówienia publicznego na dostawy i usługi
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 7. Zamówienia podobne i dodatkowe oraz prawo opcji
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 8. Zamówienia na usługi społeczne
Anna Dynek

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu
Marcin Żurek

Rozdział 10. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Rafał Świerzbiński

Rozdział 11. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert
Rafał Świerzbiński

Rozdział 12. Umowa o zamówienie publiczne na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 13. Zmiana umowy
Anna Dynek

Rozdział 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Anna Dynek

Rozdział 15. Zakończenie postępowania
Anna Dynek

Rozdział 16. Środki ochrony prawnej
Tomasz Siedlecki, Bartłomiej Ziółkowski

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Biogramy autorów