Availability: W magazynie

Przewodnik po zamówieniach publicznych

SKU: PPZP2

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-57-1
Liczba stron: 386
Okładka: twarda

Opis

Jak wybrać właściwy tryb prowadzenia postępowania? W jaki sposób liczyć i dokumentować terminy? Kiedy występuje obowiązek powoływania komisji przetargowej? Jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wyjątkowym przewodniku, który pomoże rozwiązać najczęstsze problemy zamawiających i wykonawców. Autorka, krok po kroku, omawia etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prawa i obowiązki jego uczestników. Z zamawiającymi dzieli się wskazówkami dotyczącymi prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i określania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcom zaś podpowiada, jak uniknąć odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania oraz w jaki sposób wnieść odwołanie.

Z książki dowiesz się m.in. o:

  • waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
  • unieważnieniu postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
  • podziale zamówienia na części,
  • obowiązkowych elementach SWZ i zasadach jej udostępniania.

Publikacja została wzbogacona o orzecznictwo KIO, GKO, sądów powszechnych i TSUE oraz opatrzona licznymi schematami i przykładami dobrych praktyk. Przewodnik będzie przydatny zarówno dla osób, które rozpoczynają pracę przy zamówieniach publicznych, jak i – ze względu na funkcjonujące od niedawna zupełnie nowe przepisy pzp – dla specjalistów zajmujących się tym tematem od wielu lat.

Magdalena Michałowska:

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE, doradca i wykładowca. Prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych i prawa europejskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Kiedy mamy obowiązek stosowania ustawy

Rozdział 2. Zamówienia podprogowe – czy zamawiający może dowolnie dokonać wyboru wykonawcy?

Rozdział 3. Elektronizacja – pomoc czy utrudnienie
3.1. Postać elektroniczna
3.2. Podpis zaufany
3.3. Podpis osobisty

Rozdział 4. Jak wybrać właściwy tryb prowadzenia postępowania?

Rozdział 5. Tryb podstawowy – jeden tryb, wiele możliwości
5.1. Trzy warianty
5.2. Czynności zamawiającego na poszczególnych etapach trybu podstawowego

Rozdział 6. Określamy kamienie milowe – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
6.1. Wstępne konsultacje rynkowe
6.2. Przedmiot zamówienia
6.3. Wartość szacunkowa
6.4. Kryteria kwalifikacji – czyli jak dookreślić warunki udziału i podstawy wykluczenia
6.5. Kryteria oceny ofert

Rozdział 7. Komisja przetargowa – czyli kto przeprowadzi postępowanie?
7.1. Powołanie komisji przetargowej i zakres jej działań
7.2. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej

Rozdział 8. Konflikt interesów
8.1. Termin złożenia oświadczenia
8.2. Wystąpienie konfliktu interesów a unieważnienie postępowania
8.3. Prawomocne skazanie

Rozdział 9. Najważniejszy dokument dla wykonawcy – specyfikacja warunków zamówienia
9.1. Zawartość SWZ
9.2. Udostępnienie SWZ

Rozdział 10. Terminy – jak je liczyć i dokumentować

Rozdział 11. Jesteśmy na półmetku
11.1. Oferty
11.2. Tajemnica przedsiębiorstwa
11.3. Termin związania ofertą

Rozdział 12. Analiza ofert
12.1. Jednolity europejski dokument zamówienia
12.2. Referencje
12.3. Nienależyte wykonanie umowy
12.4. Czy wykonawca może uzupełnić każdy dokument?
12.5. Omyłki w treści oferty
12.6. Podstawy wykluczenia wykonawcy
12.7. Dokumenty w postępowaniu

Rozdział 13. Zmowa przetargowa

Rozdział 14. Zmowa przetargowa
14.1. Zmiany umowy
14.2. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
14.3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – prawo czy obowiązek?
14.4. Monitorowanie i raportowanie przez zamawiającego

Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo