Availability: Nakład wyczerpany

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Część 1

SKU: ZPoWP1301

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-61-8
Liczba stron: 222
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Jak ustalić wartość zamówienia na dostawy i usługi, które nie mają charakteru jednorazowego? Jakie kryteria zastosować w procedurach wyłonienia wykonawcy zamówienia? Kto może ponieść konsekwencje za nieprawidłowe oszacowanie wartości zamówienia?

Zmiany wprowadzone w nowym prawie zamówień publicznych oznaczają przede wszystkim konieczność aktualizacji lub napisania na nowo regulaminów obowiązujących w danej jednostce.

Dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów nowego pzp.

W pierwszej części autor opisuje zasady poprawnego ustalania wartości zamówień poniżej progu stosowania ustawy, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu. Czytelnicy dowiedzą się również, w jaki sposób zawrzeć umowę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenia negocjacji lub rozstrzygnięcia przetargu.

Ewaryst Kowalczyk:

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców oraz partnerów publicznych i prywatnych. Szkoleniowiec i autor licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz opinii prawnych dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Kiedy zamówienie jest zamówieniem publicznym o wartości mniejszej niż 130 000 zł?
1.1. Odróżnij zamówienia publiczne od innych rodzajów zobowiązań i wydatków
1.2. Czym jest zamówienie publiczne?
1.2.1. Zamówienie jako umowa
1.2.2. Zamówienie jako przedmiot umowy
1.2.3. Zamówienie jako zakup
1.3. Zamówienie klasyczne, zamówienie sektorowe czy zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?
1.4. Udzielanie zamówień klasycznych i organizowanie konkursów przez zamawiających publicznych
1.5. Jak ustalać wartość zamówienia publicznego?
1.5.1. Zasady ustalania szacunkowej wartości zamówienia
1.5.2. Szacowanie jako prognozowanie wynagrodzenia potencjalnego kontrahenta
1.6. Jak odróżniać jedno zamówienie od drugiego?
1.6.1. Porównanie zamówień jako porównanie realiów ich wykonania
1.6.2. Tożsamość umów
1.6.3. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu
1.6.4. A co z zamówieniami nieprzewidywalnymi?

Rozdział 2. Jak udzielać zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?
2.1. Jeden typ zamówień – dwa rodzaje reguł gry
2.2. Jaką formę powinna mieć umowa z wykonawcą?
2.3. Jakie czynności powinny poprzedzić zawarcie umowy?
2.4. Trzy podstawowe sposoby udzielania zamówień publicznych
2.5. Udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej oferty
2.5.1. Kiedy zamawiający ma do czynienia z ofertą?
2.5.2. Zasada lustrzanego odbicia
2.5.3. Zaproszenie do składania ofert
2.6. Zastosowanie modelu negocjacyjnego
2.6.1. Negocjowanie złożonych ofert
2.6.2. Składanie ofert ostatecznych
2.6.3. Negocjacje bez składania ofert
2.7. Zawarcie umowy w wyniku przetargu
2.7.1. Etapy przetargu
2.7.2. Ogłoszenie o przetargu
2.7.3. Otwarcie ofert
2.7.4. Badanie i ocena ofert
2.7.5. Wybór oferty najkorzystniejszej
2.7.6. Wadium
2.7.7. Prawo żądania unieważnienia umowy

Rozdział 3. Sporządzanie procedur i reprezentacja zamawiającego przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
3.1. Regulamin (procedura) udzielania zamówień publicznych
3.1.1. Forma zarządzenia
3.1.2. Układ procedury
3.1.3. Adekwatność procedury
3.2. Reprezentowanie zamawiającego
3.2.1. Pełnomocnik
3.2.2. Osoba przekazująca zamiar udzielenia zamówienia

Rozdział 4. Czy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?
4.1. Na czym polega odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
4.2. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
4.3. Jak powierzać pracownikom obowiązki w zakresie zamówień publicznych?
4.4. Przykładowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych
4.4.1. Niezgodne z pzp ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części
4.4.2. Udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
4.4.3. Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne, skutkujące uniknięciem stosowania przepisów pzp
4.5. Nieprawidłowości związane z zaciągnięciem zobowiązania
4.6. Nieprawidłowości związane z wykonywaniem zobowiązań na rzecz wykonawcy
4.7. Nieprawidłowości związane z dokonaniem wydatku na rzecz wykonawcy
4.8. Nieprawidłowości związane z ustalaniem należności od wykonawcy – kary umowne
4.9. Nieprawidłowości związane z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem spłaty należności na raty w stosunkach z wykonawcami
4.9.1. Umarzanie należności w całości z urzędu
4.9.2. Udzielanie ulg w spłacie należności na wniosek dłużnika (wykonawcy)
4.9.3. Udzielanie ulg w spłacie należności przypadających zamawiającym będącym jst lub jednostkami im podległymi
4.10. Niedochodzenie należności od wykonawcy
4.11. Dopuszczenie do przedawnienia należności
4.12. Czy można zawrzeć ugodę z wykonawcą?
4.13. Odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządczej
4.14. Nie ma kary bez winy
4.15. Domniemanie niewinności
4.16. Naruszenie dyscypliny przez wydawanie i wykonywanie poleceń
4.17. Kwota bagatelna jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność
4.18. Działanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego oraz znikoma szkodliwość czynu
4.19. Kary
4.20. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 5. Fragmenty ważnych aktów prawnych
5.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
5.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
5.3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5.4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 6. Kazusy

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Spis orzecznictwa