Availability: W magazynie

Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SKU: NBiUwPoUZP2

128,00 

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67236-18-8
Liczba stron: 516
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania? Które z nich może w ofercie poprawić, a które staną się podstawą do unieważnienia postępowania? Jak prawidłowo udostępnić zainteresowanym stronom złożoną ofertę oraz czy zawsze trzeba stawiać warunki udziału w postępowaniu?

Książka zawiera wyczerpującą analizę problemów, jakie mogą zaistnieć w postępowaniach przetargowych na wszystkich jego etapach – od momentu przygotowania wniosku do ukończenia realizacji projektu.

Autor na podstawie najnowszych przepisów, wydanego na ich podstawie orzecznictwa oraz wnikliwego przeglądu dobrych i złych praktyk przedstawia najczęstsze błędy i uchybienia. Ponadto w przystępny sposób wskazuje, jak zamawiający i wykonawcy mogą ich uniknąć.

W publikacji opisano m.in.:

  • relacje nowych przepisów z poprzednio obowiązującą ustawą
  • zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz błędy popełniane na różnych jego etapach
  • konsekwencje naruszeń przepisów pzp
  • niepoprawne dzielenie zamówienia
  • nieprawidłowe dokumentowanie czynności w postępowaniu
  • błędy w komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Opracowanie będzie cennym wsparciem dla obu stron postępowania i rozwieje wiele wątpliwości związanych ze zmianami wprowadzonymi przez pzp.

Mateusz Saczywko:

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z zamówieniami publicznymi związany od ponad 10 lat. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. a ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
1.1. Nowe instytucje i najważniejsze zmiany
1.2. Postępowania wszczęte na przełomie obowiązywania
starej i nowej ustawy – pzp2004 i ustawy

Rozdział 2. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania
2.1. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie
2.2. Przejrzystość
2.3. Proporcjonalność
2.4. Jawność postępowania
2.4.1. Błędne objęcie oferty i dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa
2.5. Pisemność i język polski

Rozdział 3. Niepoprawne dzielenie zamówienia

Rozdział 4. Błędne wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienia

Rozdział 5. Błędy w komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Rozdział 6. Najczęstsze błędy na etapie przygotowania postępowania
6.1. Analiza potrzeb i wymagań
6.2. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia
6.3. Kwestia równoważności
6.4. Prawidłowość szacowania wartości zamówienia
6.5. Konflikt interesów
6.6. Jak dobrze wyliczyć „termin”
6.7. Warunki udziału w postępowaniu
6.7.1. Czy zawsze trzeba stawiać warunki udziału w postępowaniu?
6.7.2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
6.7.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
6.7.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
6.7.5. Zdolność techniczna lub zawodowa
6.8. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

6.9. Błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu

Rozdział 7. Odpowiedzi na pytania a modyfikacja SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Rozdział 8. Jak prawidłowo przeprowadzić otwarcie ofert?

Rozdział 9. Badanie ofert
9.1. Czy każdy błąd można poprawić?
9.2. Oczywiste omyłki pisarskie
9.3. Oczywiste omyłki rachunkowe
9.4. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia
9.5. Wezwanie do wyjaśnień a zarzut negocjacji treści oferty
9.6. Rażąco niska cena

Rozdział 10. Jak poprawnie odrzucić ofertę?

Rozdział 11. Prawidłowa podstawa prawna do unieważnienia postępowania

Rozdział 12. Wybór oferty najkorzystniejszej i czynności po dokonaniu wyboru

Rozdział 13. Błędne dokumentowanie czynności w postępowaniu
13.1. Rola protokołu z postępowania
13.2. Jak poprawnie udostępnić zainteresowanym stronom złożoną ofertę?

Rozdział 14. Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo