Availability: W magazynie

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

SKU: JEDZ2

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-81-9
Liczba stron: 392
Okładka: twarda

Opis

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, ale także dyrektyw unijnych.

Książka jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przydatne wskazówki dotyczące m.in. terminu i formy złożenia tego dokumentu, elementów, które muszą się w nim znaleźć oraz zasad jego uzupełniania. Autorzy przekazują niezbędne informacje, jak przygotować i wypełnić formularz JEDZ, aby uniknąć najczęstszych błędów i uchybień mogących się w nim pojawić. Szczegółowo odpowiadają na wiele trudnych pytań:

  • Jak złożyć JEDZ przy wykorzystaniu serwisu eESPD?
  • W jaki sposób zamawiający może zweryfikować oświadczenia złożone w JEDZ?
  • Jak wypełnić JEDZ w zakresie self-cleaning?
  • Jakie są skutki niezłożenia JEDZ przez wykonawcę lub podania w dokumencie nieprawdziwych informacji?
  • Na jakich zasadach JEDZ jest składany przez konsorcja, podwykonawców i podmioty, na zasobach których polega wykonawca?
  • Jak wykazać w formularzu, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji?

Drugie wydanie zostało uzupełnione o najnowsze doświadczenia uczestników systemu zamówień publicznych związane z przygotowaniem i składaniem JEDZ. Uwzględniono w nim nowelizację przesuwającą termin obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, a także aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.

Jerzy Pieróg:

Adwokat, założyciel i właściciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. Od ponad 20 lat zarządza zespołem ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych. Niekwestionowany autorytet w obszarze prawa zamówień publicznych, autor komentarzy, książek i publikacji prasowych. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w UZP, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP, ekspert sejmowych komisji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Joanna Presz-Król:

Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach kancelarii prawnych. Ceniony wykładowca oraz trener szkoleń z dziedziny prawa zamówień publicznych. Autorka i współautorka komentarzy, książek i publikacji prasowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Geneza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Rozdział 2. Zasady dotyczące funkcjonowania JEDZ
2.1. Definicja i zadania JEDZ
2.2. Podmioty zobowiązane do składania JEDZ
2.2.1. Wykonawca
2.2.2. Konsorcjum
2.2.3. Podmioty trzecie udostępniające potencjał
2.2.4. Podwykonawcy
2.3. Termin złożenia JEDZ
2.3.1. Podział terminów ze względu na tryb zamówienia
2.3.2. Terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia
2.4. Zasady i zakres uzupełniania JEDZ
2.4.1. Podstawa uzupełniania JEDZ
2.4.2. Sposób uzupełnienia JEDZ przez wykonawcę
2.4.3. Zasada jednokrotnego uzupełniania
2.4.4. Nieprawdziwe informacje a uzupełnianie
2.4.5. Skutki nieuzupełnienia dokumentów
2.5. Forma JEDZ
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Tworzenie JEDZ
3.1. Obowiązki zamawiającego związane z tworzeniem JEDZ
3.2. Wypełnianie JEDZ przez zamawiającego
3.3. Wypełnianie JEDZ w zakresie części II
3.3.1. Informacje o wykonawcy
3.3.2. Informacje o przedstawicielach wykonawcy
3.3.3. Informacje o poleganiu na zdolnościach innych podmiotów
3.3.4. Informacje dotyczące podwykonawców
3.4. Wypełnianie JEDZ przez konsorcjantów i podmioty udostępniające potencjał
3.4.1. Wypełnianie JEDZ przez konsorcjantów
3.4.2. Wypełnianie JEDZ przez podmioty udostępniające potencjał

Rozdział 4. Weryfikacja oświadczeń złożonych w JEDZ
4.1. Zasady ogólne
4.2. Weryfikacja na podstawie dokumentów składanych przez wykonawców
4.3. Weryfikacja na podstawie dokumentów publicznie dostępnych
4.4. e-Certis
4.5. Weryfikacja na podstawie dokumentów, w których posiadaniu znajduje się już zamawiający
4.6. Procedura self-cleaning
4.6.1. Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne
4.6.2. Procedura sanacyjna
4.6.3. Self-cleaning w dotychczasowej praktyce
4.6.4. Wypełnianie JEDZ w zakresie self-cleanin

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia wykonawcy oraz sposób ich dokumentacji w JEDZ
5.1. Ogólne informacje dotyczące przesłanek wykluczenia
5.2. Brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.3. Prawomocne skazanie
5.3.1. Zakres przestępstw
5.3.2. Zakres osób
5.3.3. Termin
5.3.4. Wypełnianie JEDZ
5.3.5. Procedura sanacyjna
5.3.6. Dokumentowanie
5.4. Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
5.4.1. Oświadczenie ogólne
5.4.2. Obligatoryjna a fakultatywna przesłanka wykluczenia
5.4.3. Zakres przedmiotowy przepisów
5.4.4. Wypełnianie JEDZ
5.4.5. Procedura sanacyjna
5.4.6. Dokumentowanie
5.5. Wprowadzenie zamawiającego w błąd
5.5.1. Uwagi ogólne na temat sekcji C części III formularza JEDZ
5.5.2. Wprowadzenie w błąd
5.5.3. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie
5.6. Bezprawne wpływanie na prowadzone postępowanie
5.6.1. Analiza przepisów
5.6.2. Okres obowiązywania przesłanki i samooczyszczenie
5.7. Udział w przygotowaniu postępowania
5.7.1. Analiza przepisu
5.7.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie
5.8. Porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
5.8.1. Analiza przepisu
5.8.2. Wypełnienie JEDZ i samooczyszczenie
5.9. Zakaz ubiegania się o zamówienie przez podmiot zbiorowy
5.9.1. Analiza przepisów
5.9.2. Samooczyszczenie i wypełnienie JEDZ
5.10. Środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie
5.11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej
5.12. Upadłość lub likwidacja
5.12.1. Okoliczności skutkujące wykluczeniem
5.12.2. Omówienie pojęć
5.12.3. Wypełnianie JEDZ, samooczyszczenie i dokumentowanie
5.13. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych
5.13.1. Analiza przepisu
5.13.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie
5.14. Konflikt interesów
5.14.1. Omówienie przepisu
5.14.2. Wypełnianie JEDZ i wykluczenie
5.15. Niewykonanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne
5.15.1. Przesłanki zastosowania przepisu
5.15.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie
5.16. Prawa pracownika i ochrona środowiska
5.16.1. Omówienie przepisów
5.16.2. Wypełnianie JEDZ, dokumentowanie i samooczyszczenie
5.17. Kara pieniężna
5.18. Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 6. Jak wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w JEDZ
6.1. Podział kryteriów kwalifikacji i zasady ich określania przez zamawiającego
6.2. Możliwość korzystania z potencjału podmiotów trzecich podczas wykazywania kryteriów kwalifikacji
6.3. Wypełnianie JEDZ oraz dokumentowanie
6.4. Wykazywanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
6.5. Dokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
6.6. Oświadczenie generalne
6.7. Uprawnienia i kompetencje
6.7.1. Zakres warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień
6.7.2. Wypełnienie JEDZ
6.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
6.8.1. Zakres warunków dotyczących potencjału ekonomicznego i finansowego
6.8.2. Wypełnienie JEDZ w zakresie rocznych obrotów finansowych
6.8.3. Wypełnienie JEDZ w zakresie warunku osiągnięcia odpowiednich wskaźników finansowych
6.8.4. Wypełnienie JEDZ w zakresie warunku posiadania ubezpieczenia
6.8.5. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej niewymienionych wprost w pzp
6.9. Zdolność techniczna i zawodowa
6.9.1. Informacje ogólne
6.9.2. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków doświadczenia oraz wykształcenia i kwalifikacji wykonawcy
6.9.3. Potencjał techniczny i organizacyjny
6.9.4. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków dotyczących zasobów kadrowych wykonawcy
6.9.5. Informacje oraz dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia
6.10. Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Rozdział 7. Jak wykazać kryteria selekcji w JEDZ
7.1. Charakterystyka kryteriów selekcji
7.2. Wykazanie kryteriów selekcji za pomocą potencjału podmiotu trzeciego
7.3. Sposób opisania kryteriów selekcji w JEDZ

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Skorowidz