Availability: W magazynie

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

SKU: PWwPI

10,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-71-0
Liczba stron: 262
Okładka: twarda

Opis

W jakich przypadkach inwestor musi uzyskać ocenę wodnoprawną? Kto i dlaczego może wydać decyzję o wstrzymaniu inwestycji lub działalności zakładu ze względu na zaniedbania zagrażające środowisku? W jaki sposób organizacje ekologiczne wpływają na postępowanie administracyjne z zakresu gospodarki wodnej?

Autorka w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanych ze sporządzaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: od przygotowania, poprzez samą ocenę oddziaływania, aż po wnioski i ich konsekwencje dla zaangażowanych podmiotów.

Czytelnik znajdzie w książce cenne informacje dotyczące m.in.:

  • nowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej,
  • planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • tworzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym,
  • mechanizmu „salami slicing”.

Opracowanie zawiera również omówienie najistotniejszych kwestii związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, w tym objętych programem Natura 2000. Publikacja uwzględnia nowelizację prawa wodnego oraz aktualne orzecznictwo. Ponadto została wzbogacona o najważniejsze wzory pism tworzonych w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.

Izabela Dutkowiak:

Kierownik Oddziału Ocen Oddziaływania w Urzędzie Miasta Poznania, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ochrona wód w procesie inwestycyjnym
1.1. Organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej i ich kompetencje
1.1.1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
1.1.2. Państwowa Rada Gospodarki Wodnej
1.1.3. Wody Polskie
1.1.4. Wojewodowie
1.1.5. Jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Planowanie w gospodarowaniu wodami
1.3. Oceny wodnoprawne
1.4. Wszczęcie postępowania administracyjnego i zawiadomienie stron postępowania
1.5. Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w procesie inwestycyjnym

Rozdział 2. Zarządzanie wodami oraz ryzykiem powodziowym w procesie inwestycyjnym
2.1. Regulacja stosunków wodnych
2.2. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia
2.3. Budowa na obszarze zagrożenia powodzią
2.4. Działania mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
2.5. Jakość wody w kąpieliskach
2.6. Strefy ochronne ujęć wód
2.7. Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
2.8. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Rozdział 3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawa wodnego
3.1. Organy współuczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania
3.2. Opinia organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej wyrażona na etapie screeningu
3.3. Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w świetle orzecznictwa sądów
3.4. Zebranie materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
3.5. Wiążący charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym
3.6. Uzgadnianie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej

Rozdział 4. Materiał dowodowy w procesie inwestycyjnym i uczestnicy postępowania administracyjnego
4.1. Zebranie właściwego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
4.2. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.3. Strona w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.4. Udział organizacji ekologicznych i stowarzyszeń w postępowaniu administracyjnym
4.5. Karta informacyjna przedsięwzięcia jako podstawa do przeprowadzenia screeningu
4.5.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
4.5.2. Powierzchnia zajmowanych nieruchomości, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
4.5.3. Rodzaj technologii
4.5.4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
4.5.5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii
4.5.6. Rozwiązania chroniące środowisko
4.5.7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
4.5.8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
4.5.9. Obszary podlegające ochronie i korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
4.5.10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
4.5.11. Przedsięwzięcia znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji
4.5.12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
4.5.13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko
4.5.14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
4.6. Wymogi formalnoprawne dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
4.6.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
4.6.2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem oddziaływania przedsięwzięcia
4.6.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i inne dane będące podstawą opisu elementów przyrodniczych
4.6.4. Opis zabytków występujących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia
4.6.5. Opis krajobrazu, w którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie
4.6.6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami
4.6.7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
4.6.8. Opis wariantów przedsięwzięcia
4.6.9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko
4.6.10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów
4.6.11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
4.6.12. Opis metod prognozowania i opis przewidywanych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko
4.6.13. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
4.6.14. Założenia do programu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego przy budowie dróg
4.6.15. Ocena gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla
4.6.16. Porównanie technologii instalacji z wymogami określonymi w poś
4.6.17. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
4.6.18. Ustalenie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania
4.6.19. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
4.6.20. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej
4.6.21. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem
4.6.22. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia
4.6.23. Wskazanie trudności wynikających z niedostatecznej techniki i wiedzy
4.6.24. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
4.6.25. Podpis i oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych sporządzającemu raport
4.6.26. Źródła informacji będących podstawą sporządzenia raportu

Rozdział 5. Planowanie przedsięwzięcia i jego oddziaływanie na środowisko w procesie inwestycyjnym
5.1. Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000
5.2. Planowanie inwestycji a zmiany klimatu
5.3. „Salami slicing” – dzielenie przedsięwzięć
5.4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na środowisko
5.5. Wymogi formalne i merytoryczne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
5.6. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5.7. Ponowna ocena oddziaływania

Podsumowanie

Wzory dokumentów
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo