Availability: W magazynie

Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SKU: DiDwPoUZP2

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-66-3
Liczba stron: 260
Okładka: twarda

Opis

W jakim celu i w jaki sposób składa się oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? Kto i na jakim etapie powinien przygotować protokół z przebiegu postępowania i kto jest upoważniony do jego podpisania? Jakie elementy powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?

Na gruncie nowego pzp, bez względu na tryb prowadzenia postępowania czy wartość zamówienia, zamawiający ma obowiązek zadbać o dokumentację, która uzasadnia decyzje podejmowane na wszystkich etapach procedury. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących sporządzania oraz przechowywania dokumentów zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych.

Autor kompleksowo wyjaśnia zawartość i treść protokołu oraz jego załączników, skład i zasady działania komisji przetargowej, specyfikację warunków zamówienia (SWZ), oświadczenie tymczasowe (JEDZ). W książce sporo miejsca poświęcono warunkom udziału w postępowaniu, w tym kwestiom związanym z weryfikowaniem zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia oraz oświadczeniom w zakresie okoliczności powodujących konflikt interesów.

Czytelnik dowie się, jakiego rodzaju dokumenty i w jaki sposób powinny zostać dostarczone przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz na jakich zasadach wykonawcy mogą wspólnie startować w przetargach publicznych (w ramach konsorcjum).

Wojciech Piórkowski:

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Trener i wykładowca akademicki, w tym na studiach podyplomowych UAM. Autor licznych publikacji. Ekspert w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych oraz wykonawców i jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Komunikacja elektroniczna
1.3. Komunikacja ustna
1.4. Forma oferty i niektórych dokumentów
1.4.1. Oferta w postępowaniu powyżej progów unijnych
1.4.2. Oferta w postępowaniu poniżej progów unijnych
1.4.3. Wyjątki w zakresie formy składania oferty
1.5. Zasada pisemności

Rozdział 2. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
2.1. Protokół postępowania i załączniki
2.2. Przechowywanie protokołu
2.3. Udostępnianie protokołu
2.4. Sprawozdanie o złożonych ofertach lub wnioskach
2.5. Roczne sprawozdanie
2.6. Plan postępowań o udzielenie zamówień
2.7. Analiza potrzeb zamawiającego
2.8. Raport z realizacji zamówienia

Rozdział 3. Treść protokołu postępowania
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zamawiający
3.2.1. Wspólne zamówienia
3.2.2. Zamawiający centralny
3.2.3. Pełnomocnik zamawiającego
3.3. Przedmiot i wartość zamówienia
3.3.1. Przedmiot zamówienia
3.3.2. Podział zamówienia na części
3.3.3. Wartość zamówienia
3.3.4. Zamówienia bagatelne
3.4. Wstępne konsultacje rynkowe
3.5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
3.5.1. Kierownik zamawiającego
3.5.2. Komisja przetargowa
3.5.3. Biegli i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu
3.5.4. Konflikt interesów
3.6. Ogłoszenia
3.6.1. Formularze i sposób publikacji ogłoszenia
3.6.2. Zmiana ogłoszenia
3.6.3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
3.7. Specyfikacja warunków zamówienia
3.7.1. Zagadnienia ogólne
3.7.2. Udostępnianie SWZ
3.7.3. Elementy SWZ
3.8. Najkorzystniejsza oferta
3.9. Unieważnienie postępowania

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Podmiotowe środki dowodowe
4.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
4.4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
4.5. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
4.6. Zdolność techniczna lub zawodowa

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Obligatoryjne podstawy wykluczenia
5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia
5.4. Samooczyszczenie

Rozdział 6. Dokumentowanie w zakresie kwalifikacji wykonawców
6.1 Konsorcjum
6.2 Podmiot trzeci
6.3 Oświadczenie tymczasowe (JEDZ)

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia