Marta Pasztaleniec

Marta Pasztaleniec

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, prawie cywilnym, prawie IT i nowych techno­logii oraz prawie autorskim. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiedzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, na rzecz zarówno zamawiają­cych, jak i wykonawców. Jej doświadczenie zawodowe obejmu­je m.in. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przy­gotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych.

Publikacje: Marta Pasztaleniec