Availability: Nakład wyczerpany

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

SKU: PZPiSORS2

128,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65611-85-7
Liczba stron: 298
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Jakie informacje powinny się znaleźć w planie zamówień, planie postępowań oraz nowym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? Co zrobić w sytuacji, gdy w trakcie realizacji planu pojawi się nieprzewidziane zamówienie? W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienia do 30 tys. euro? 

Dzięki książce zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb, możliwości finansowe oraz organizacyjne jednostki, a także jak ochronić się przed zarzutem podziału lub łączenia zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów pzp.

Opracowanie zawiera także przydatne wskazówki dotyczące sporządzania i sposobu przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Omówiono w nim m.in. zasady dokumentowania postępowań na potrzeby sprawozdawczości, również w zakresie zamówień sektorowych czy zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Wyjaśniono, jak przekazywać sprawozdania, gdy zamawiający pracują w złożonej strukturze organizacyjnej, gdy powierzają udzielenie zamówienia pełnomocnikowi lub udzielają zamówień w ramach grupy kapitałowej. Drugie wydanie uwzględnia zmiany, jakie zostały wprowadzone w drodze nowelizacji pzp, obejmuje aktualne opinie UZP oraz orzecznictwo KIO, RKO, GKO i sądów, a także analizuje szereg praktycznych przykładów.

Agnieszka Szulakowska:

Wieloletni praktyk, prawnik, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Środki publiczne
1.1. Pojęcie i rodzaj środków publicznych
1.1.1. Dochody publiczne
1.1.2. Pochodzące z zagranicy bezzwrotne środki pieniężne
1.1.3. Przychody publiczne
1.2. Przeznaczenie środków publicznych
1.3. Wydatkowanie środków publicznych
1.3.1. Zasada planowości wydatkowania środków publicznych
1.3.2. Forma zmiany planu finansowego
1.3.3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1.3.4. Zasada legalności wydatków
1.3.5. Zasada celowości i oszczędności oraz zasada terminowości
1.3.6. Zasada wydatkowania środków zgodnie z pzp

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Zasady formułowania opisu przedmiotu zamówienia
2.2. Opis nieutrudniający uczciwej konkurencji
2.3. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
2.4. Obowiązkowe elementy opisu przedmiotu zamówienia
2.5. Fakultatywne elementy opisu przedmiotu zamówienia
2.6. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Rozdział 3. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
3.1. Istota oraz funkcje szacowania wartości zamówienia
3.1.1. Funkcje szacowania wartości zamówienia
3.1.2. Mierniki wskazujące na wystąpienie przypadku rażąco niskiej ceny
3.2. Pojęcie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz podstawy i metody ustalenia wartości zamówienia
3.2.1. Należyta staranność przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia
3.2.2. Podstawa przeliczania wartości zamówienia
3.2.3. Zakres czasowy szacowania wartości zamówienia
3.2.4. Szacowanie wartości zamówienia przez odrębne jednostki organizacyjne
3.2.5. Metody ustalania wartości zamówienia
3.2.6. Szacowanie wartości zamówienia a prawo opcji
3.2.7. Szacowanie wartości zamówienia a dialog techniczny
3.2.8. Czas ustalenia wartości zamówienia
3.2.9. Zmiana wartości zamówienia
3.3. Zakaz dzielenia lub łączenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości
3.3.1. Agregacja zamówień
3.3.2. Ustalanie wartości zamówienia w przypadku obiektu budowlanego
3.3.3. Odrębne zamówienia
3.3.4. Zaniżanie wartości zamówienia publicznego
3.3.5. Sumowanie i dzielenie zamówień w świetle opinii UZP oraz orzecznictwa (przykłady)
3.4. Wartość zamówień podobnych i dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
3.5. Wartość zamówienia a wartość przeznaczona na realizację zamówienia
3.5.1. Kwota, którą zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3.5.2. Kwota, którą można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3.5.3. Kwota, którą zamawiający zamierza lub może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w świetle orzecznictwa KIO

Rozdział 4. Planowanie w zamówieniach publicznych
4.1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
4.2. Budżet państwa
4.3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
4.4. Budżet a plan finansowy zamawiającego
4.5. Informowanie o planowanych zamówieniach na gruncie pzp
4.5.1. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych
4.6. Strategie zakupowe a planowanie zamówień publicznych
4.6.1. Strategie zakupowe
4.6.2. Planowanie zamówień publicznych
4.7. Plan postępowań o udzielenie zamówień
4.7.1. Cel tworzenia oraz upubliczniania planów postępowań
4.7.2. Zakres podmiotowy
4.7.3. Zawartość planu postępowań
4.7.4. Termin sporządzenia i upublicznienia planu postępowań
4.7.5. Informacje niejawne
4.7.6. Zakres planu postępowań

Rozdział 5. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych
5.1. Informacje statystyczne w odniesieniu do prawa krajowego
5.2. Termin oraz forma przekazywania sprawozdania o udzielonych zamówieniach
5.2.1. Termin sporządzenia i przekazania sprawozdania
5.2.2. Forma i sposób przekazywania sprawozdania
5.3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
5.4. Szczególne przypadki przekazywania sprawozdań
5.4.1. Zamawiający, którzy posiadają złożoną wewnętrzną strukturę organizacyjną
5.4.2. Zamawiający, którzy powierzyli przygotowanie i przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia pełnomocnikowi
5.4.3. Zamawiający, którzy powierzyli udzielanie zamówienia publicznego centralnemu zamawiającemu
5.4.4. Zamawiający, którzy wspólnie z innymi zamawiającymi udzielali zamówień publicznych
5.4.5. Zamawiający, którzy udzielali zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej
5.5. Zakres informacji ujmowanych w sprawozdaniu
5.5.1. Część I – Zamawiający (część ogólna sprawozdania)
5.5.2. Część II – Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 pzp, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
5.5.3. Część III – Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 pzp, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
5.5.4. Część IV – Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 pzp, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
5.5.5. Część V – Zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
5.5.6. Część VI – Postępowania o udzielenie zamówienia (zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), do których stosuje się przepisy pzp, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust. 1 pzp albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 pzp, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp
5.5.7. Część VII – Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 pzp oraz w art. 138o pzp
5.5.8. Część VIII – Zamówienia, do których stosuje się przepisy pzp, uwzględniające aspekty społeczne
5.5.9. Część IX – Zamówienia, do których stosuje się przepisy pzp, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
5.5.10. Część X – Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami pzp

Załączniki
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo