Availability: W magazynie

Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej

SKU: WiISPwAP

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-80-9
Liczba stron: 270
Okładka: twarda

Opis

Jak ustalić czasową, premiową, prowizyjną i zadaniową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej? W jaki sposób rozliczać pracę ponadwymiarową i w godzinach nadliczbowych? Komu przysługują dodatki, w tym stażowy, zadaniowy i funkcyjny? W jakich okolicznościach można dokonywać potrąceń?

W poradniku w kompleksowy sposób omówione zostały najbardziej problematyczne zagadnienia w zakresie rozliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora publicznego. Autor wyjaśnił zasady przyznawania m.in. premii, nagród i odpraw emerytalno-rentowych. Szczególną uwagę poświęcił wynagrodzeniom gwarancyjnym, w tym przepisom dotyczącym udzielania świadczeń np. za urlop wypoczynkowy, pracę w niepełnym przepracowanym miesiącu oraz w okresie wypowiedzenia wobec braku możliwości świadczenia pracy. Ponadto przeanalizował kwestie związane z powierzaniem pracownikowi dodatkowych zadań, które nie zostały wcześniej objęte przedmiotem zobowiązania pracowniczego. Rozwiał także wątpliwości towarzyszące ustalaniu minimalnej stawki i rozliczaniu liczby przepracowanych godzin dla osób zatrudnionych na podstawie umów: zlecenia i o świadczenie usług.

Poradnik został wzbogacony o praktyczne orzecznictwo, m.in. wyroki, uchwały i ustawy Sądu Najwyższego oraz pisma Państwowe.

Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Prawo do wynagrodzenia za pracę
1.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę i jego składniki
1.2. Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną w należytym wymiarze i należytej jakości

Rozdział 2. Zagadnienie dodatkowych zadań zlecanych na podstawie tzw. innych poleceń pracodawcy wyrażonych w zakresie obowiązków

Rozdział 3. Stawka wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej i jej rodzaje w zależności od sposobów jej kształtowania: czasowa, premiowa i prowizyjna oraz zadaniowa

Rozdział 4. Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę
4.1. Powszechnie obowiązujące regulacje płacowe
4.2. Szczególny charakter wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy wpływający na kształtowanie prawa do wynagrodzenia

Rozdział 5. Określanie zasad podziału środków na wynagrodzenia w państwowej jednostce sfery budżetowej i rola stanowiąca związku zawodowego

Rozdział 6. Prawo do wynagrodzenia a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Rozdział 7. Dodatki do wynagrodzeń w sferze administracji publicznej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pragmatyk
7.1. Dodatek stażowy
7.2. Dodatek zadaniowy i dodatek specjalny
7.3. Dodatek funkcyjny

Rozdział 8. Wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

Rozdział 9. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową

Rozdział 10. Premia regulaminowa i jej konstrukcja

Rozdział 11. Nagroda

Rozdział 12. Nagroda jubileuszowa

Rozdział 13. Odprawy emerytalno-rentowe i odprawy pośmiertne
13.1. Odprawy emerytalno-rentowe
13.2. Odprawy pośmiertne

Rozdział 14. Wynagrodzenia gwarancyjne
14.1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i zasady jego ustalania
14.1.1. Świadczenia pieniężne wyłączane z wynagrodzenia urlopowego
14.1.2. Składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego
14.1.3. Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego
14.2. Ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
14.3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy
14.4. Wynagrodzenie za pracę w niepełnym przepracowanym miesiącu
14.5. Wynagrodzenie postojowe
14.6. Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia wobec braku możliwości świadczenia pracy

Rozdział 15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 16. Minimalne wynagrodzenie za pracę

Rozdział 17. Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług

Rozdział 18. Ochrona wynagrodzenia za pracę
18.1. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za pracę
18.2. Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Rozdział 19. Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo