Availability: W magazynie

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne

SKU: ZFSS

60,00 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66248-39-7
Liczba stron: 307
Okładka: twarda

Opis

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić.

Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
W jaki sposób, zgodnie z rodo, ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej?
Co dzieje się z funduszem w momencie przejęcia zakładu pracy lub jego podziału?
W jaki sposób pozyskać i zweryfikować informacje w złożonym przez pracownika oświadczeniu?

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w niniejszej książce. Autor analizuje dostępne orzecznictwo i publikacje, szczegółowo opisując zasady tworzenia funduszy zarówno w przypadku funkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych, jak również w sytuacji ich braku. Omawia kryteria przyznawania świadczeń oraz grupy osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Dużo uwagi poświęca też zwolnieniom podatkowym i zwolnieniom w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne.

Dzięki tej pozycji czytelnik pokona trudności związane z interpretacją przepisów prawnych dotyczących świadczeń socjalnych, a także nauczy się prawidłowo tworzyć regulamin tak, by uwzględniał wszystkie kryteria i był dostosowany do potrzeb osób uprawnionych.

Książka zawiera również przykładowe wzory dokumentów w edytowalnej wersji na CD (m.in. regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wnioski o przyznanie świadczenia), które z pewnością przydadzą się w każdej firmie i instytucji.

Łukasz Paroń:

Wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji” oraz pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Charakter prawny zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników

Rozdział 2. Jakie świadczenia socjalne pracodawcy przyznają osobom uprawnionym

Rozdział 3. Charakter prawny zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako funduszu spożycia zbiorowego

Rozdział 4. Brak roszczeniowości świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kryterium socjalne jako reguła ich przyznawania

Rozdział 5. Podział pracodawców ze względu na obowiązki socjalne

Rozdział 6. Procedura ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 7. Ustalanie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 8. Terminy przekazywania odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy

Rozdział 9. Odrębny charakter prawny świadczeń urlopowych nauczycieli z Karty Nauczyciela

Rozdział 10. Status podmiotu będącego pracodawcą i rozpoczynającego działalność w trakcie roku kalendarzowego a obowiązek utworzenia funduszu

Rozdział 11. Środki zwiększające fundusz socjalny z mocy ustawy – obligatoryjnie i fakultatywnie

Rozdział 12. Przejęcie zakładu pracy lub podział zakładu pracy i skutki dla funduszu socjalnego

Rozdział 13. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 13. Rozwiązania podnoszące efektywność pracy zdalnej

Rozdział 14. Czym jest działalność socjalna

Rozdział 15. Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 16. Kryterium przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym

Rozdział 17. Okresowość i powtarzalność przyznawanych świadczeń

Rozdział 18. Świadczenia socjalne a epidemia

Rozdział 19. Badanie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej

Rozdział 20. Weryfikacja składanych oświadczeń o sytuacji materialnej

Rozdział 21. Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez osobę uprawnioną

Rozdział 22. Status pracownika rozpoczynającego pracę w trakcie roku kalendarzowego

Rozdział 23. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznawania świadczeń socjalnych

Rozdział 24. Komisja socjalna

Rozdział 25. Uprawnienia związków zawodowych w procesie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

Rozdział 26. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców

Rozdział 27. Administrowanie środkami funduszu przez pracodawcę

Rozdział 28. Gromadzenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na odrębnym rachunku bankowym

Rozdział 29. Odpowiedzialność wykroczeniowa

Rozdział 30. Regulacje podatkowe i ubezpieczeniowe

Rozdział 31. Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w dobie wirusa SARS-CoV-2

Wzory dokumentów
1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy
2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z udziałem przedstawicieli pracowników i komisji socjalnej
3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
4. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników
5. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
6. Oświadczenie o sytuacji socjalnej, tj. rodzinnej, materialnej i życiowej, osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń funduszu
7. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia