Opis

W jaki sposób prawidłowo sformułować przyczynę rozwiązania umowy o pracę, aby później mogła się obronić w sądzie? Komu i w którym momencie przysługuje szczególna ochrona? Czy w uzasadnieniu zwolnienia dyscyplinarnego należy wskazać jeden czy więcej powodów?

Niniejsza książka z pewnością pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego, kradzież mienia, nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, nadużycia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Autorki opisują przykłady pozwalające uniknąć zarzutów i roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych oraz sytuacji, w których sąd może zakwestionować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czytelnik pozna sposoby pozyskiwania i zabezpieczania dowodów, w tym: nagrań z monitoringu, danych z kontroli poczty elektronicznej pracownika czy wyników badania alkomatem i dowie się, jak takie materiały przedstawić w trakcie procesu.

Publikacja zawiera ponad 140 praktycznych przykładów, które doskonale obrazują możliwości wykorzystania przepisów w praktyce – zostały one wyróżnione wizualnie w tekście, podobnie jak wskazówki, podsumowania warte zapamiętania i przydatne orzecznictwo. Do książki dołączona została również płyta CD. Znajdują się na niej edytowalne wzory dokumentów m.in. oświadczeń o rozwiązaniu umowy i porozumień, upoważnień, protokołów kontroli i wniosków do organizacji związkowej.

Aleksandra Baranowska-Górecka:

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM). Doradza w obszarze prawa pracy, w kwestiach związanych z prawem procesowym, prawem umów handlowych i prawem ochrony danych osobowych.

Dominika Szachniewicz:

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM). Doradza w obszarze prawa pracy i w kwestiach związanych z prawem procesowym. Wspiera pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem umów o pracę. Zastępuje pracodawców w kontrolach PIP i ZUS.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Źródła prawa pracy i ich rola w codziennej pracy kadrowca
1.1. Tworzenie wewnątrzzakładowych przepisów prawa
1.2. Źródła prawa pracy powszechnie obowiązujące
1.2.1. Ustawy i rozporządzenia
1.2.2. Pragmatyki
1.3. Kodeks cywilny a prawo pracy
1.4. Przepisy wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe pracy i regulaminy
1.4.1. Układy zbiorowe pracy
1.4.2. Regulamin wynagradzania
1.4.3. Regulamin pracy
1.4.4. Regulamin zfśs i świadczenie urlopowe
1.5. Dlaczego przepisy wewnątrzzakładowe są istotne z punktu widzenia kadrowca i jakie błędy są często popełniane przy ich tworzeniu?

Rozdział 2. Rodo w kadrach
2.1. Informacje ogólne oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
2.2. Zakres informacji, jakie można pozyskiwać na etapie rekrutacji, oraz niezbędna dokumentacja
2.3. Zakres informacji, jakie można pozyskiwać od pracownika, oraz niezbędna dokumentacja
2.4. Monitoring i kontrole pracowników
2.4.1. Ogólne zasady dotyczące wprowadzenia monitoringu
2.4.2. Monitoring wizyjny
2.4.3. Monitoring poczty e-mail

Rozdział 3. Najczęściej stosowane formy zatrudnienia
3.1. Umowa przedwstępna
3.2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
3.2.1. Charakterystyka zatrudnienia pracowniczego
3.2.2. Rodzaje umów o pracę – którą wybrać?
3.3. Zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych
3.3.1. Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne i ich charakterystyka
3.4. Kontrakt menedżerski
3.5. Dwie umowy z jednym zatrudnionym

Rozdział 4. Proces zatrudnienia – dokumentacja i zadania na etapie zawarcia umowy
4.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
4.1.1. Czynności – badania wstępne, szkolenia BHP
4.1.2. Umowa o pracę – co powinna zawierać, na co zwrócić uwagę?
4.1.3. Rodzaje dokumentów, miejsce ich przechowywania i zgłoszenia do urzędów
4.2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
4.2.1. Czynności – czy konieczne są badania wstępne, szkolenia BHP
4.2.2. Umowa cywilnoprawna – co powinna zawierać, na co zwrócić uwagę
4.2.3. Rodzaje dokumentów powstających na etapie zatrudnienia, miejsce ich przechowywania i zgłoszenia do urzędów

Rozdział 5. Okres trwania zatrudnienia
5.1. Zatrudnienie pracownicze
5.1.1. Obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych
5.1.2. Zmiana treści umowy o pracę
5.1.3. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i spóźnienia
5.1.4. Nagrody i kary
5.1.5. Współpraca z urzędami i instytucjami
5.2. Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej
5.2.1. Obowiązki wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej i współpraca z urzędami

Rozdział 6. Zakończenie zatrudnienia
6.1. Informacje ogólne
6.2. Zatrudnienie pracownicze
6.2.1. Tryby rozwiązania umowy o pracę i okresy ich wypowiedzenia
6.2.2. Dokumentowanie zakończenia zatrudnienia
6.3. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej

Rozdział 7. Czas pracy i jego dokumentowanie
7.1. Zatrudnienie pracownicze
7.1.1. Definicja czasu pracy oraz podstawowe pojęcia: norma, wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień, odpoczynki, harmonogram czasu pracy, okres rozliczeniowy
7.1.2. Systemy czasu i rozkłady czasu pracy przewidziane w kp – czym się kierować, dobierając odpowiedni system czasu pracy i okres rozliczeniowy
7.1.3. Praca w niedziele i święta (ograniczenie handlu w niedziele i święta)
7.1.4. Przestój
7.1.5. Dyżury pracownicze
7.1.6. Praca w normalnym czasie pracy i praca w godzinach nadliczbowych: pojęcie, zasady rozliczania
7.1.7. Dokumentacja związana z czasem pracy
7.1.8. Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Rozdział 8. Urlopy i ich dokumentowanie
8.1. Zatrudnienie pracownicze – urlop wypoczynkowy
8.2. Pierwsza praca w życiu a nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
8.3. Prawo do kolejnych urlopów
8.4. Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia
8.5. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, urlop dla zatrudnionych na część etatu, udzielanie urlopu
8.5.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
8.5.2. Urlop pracowników pracujących na część etatu
8.5.3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
8.5.4. Urlopy proporcjonalne
8.5.5. Urlop uzupełniający
8.5.6. Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego
8.5.7. Przesunięcie terminu urlopu
8.5.8. Przerwanie urlopu
8.5.9. Odwołanie z urlopu
8.6. Szczególne przypadki
8.6.1. Przedawnienie prawa do urlopu

Rozdział 9. Zatrudnienie pracownicze – urlopy bezpłatne

Rozdział 10. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
10.1. Ochrona pracownic w ciąży i pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
10.2. Urlop macierzyński
10.3. Urlop rodzicielski
10.4. Urlop ojcowski
10.5. Urlop wychowawczy lub zmniejszenie etatu

Rozdział 11. Dokumentacja pracownicza
11.1. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
11.2. Tabelaryczne zestawienie dokumentów generowanych w procesie zatrudnienia

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo