Availability: W magazynie

Związki zawodowe w zakładach pracy. Prawa i obowiązki organizacji z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i stanowisk urzędów

Autor: Marek Choczaj
SKU: ZZwZP

128,00 

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67236-25-6
Liczba stron: 254
Okładka: twarda

Opis

Relacja członków związków zawodowych z pracodawcami bywa skomplikowana z uwagi na często występujący konflikt interesów. Ich stosunki powinny opierać się na regułach wzajemnej współpracy  i szacunku.

Celem książki jest dokonanie właściwej wykładni przepisów i interpretacja regulacji dotyczących zbiorowego prawa pracy. Znajdziemy w niej najnowsze poglądy prezentowane  w orzecznictwie i komentarzach odnoszące się do bieżących problemów oraz praktyczne wskazówki, jak współpracować ze związkami zawodowymi.

Autor w precyzyjny i przystępny sposób przybliża kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji  w zakładach pracy, przedstawia przekrój praw i obowiązków związków zawodowych oraz pracodawcy. Dzięki publikacji, czytelnik dowie się, jak zostało rozszerzone prawo do przystąpienia do związku zawodowego, jakie działania podlegają odpowiedzialności wykroczeniowej oraz karnej za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz jak wyglądają kwestie związane z legalnością wszczęcia strajków.

W poszczególnych rozdziałach znajduje się omówienie obowiązków pracodawcy wobec członków związku zawodowego zarówno tych o charakterze obligatoryjnym, jak i fakultatywnym, m.in.:

  • obrona i ochrona członka związku zawodowego
  • uzgodnienia dotyczące regulaminów pracy, wynagradzania, zfśs czy podziału nagród
  • współpraca ze związkiem zawodowym dotycząca wprowadzenia pracy zdalnej czy wyboru instytucji zarządzającej PPK
  • zwolnienia członków związku zawodowego z obowiązku świadczenia pracy
  • wszczęcie i przeprowadzenie legalnego strajku bądź sporu zbiorowego
Marek Choczaj:

Praktyk, wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy, wykładowca, szkoleniowiec. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach i kilku książek. Koncentruje się głównie na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zasady funkcjonowania związku zawodowego
1.1. Zasady tworzenia organizacji związkowej
1.1.1. Wybory – obowiązki pracodawcy
1.2. Komitet założycielski związku zawodowego
1.2.1. Powstanie indywidualnej struktury związku zawodowego
1.2.2. Wstąpienie do ponadzakładowej organizacji związkowej
1.2.3. Komisja zakładowa
1.2.4. Komisja międzyzakładowa
1.2.5. Czynne a bierne prawo wyborcze członka związku zawodowego

Rozdział 2. Prawa i obowiązki pracodawcy wobec związku zawodowego
2.1. Obrona członka związku zawodowego
2.2. Ochrona członka związku zawodowego
2.3. Obowiązki pracodawcy związane ze zmianą treści stosunku pracy członka związku zawodowego
2.4. Przesłanki formalne związane z procedurą rozwiązania umowy o pracę z chronionym członkiem związku zawodowego
2.5. Obowiązki pracodawcy związane z żądaniem informacji przez związek zawodowy
2.6. Pomieszczenie dla organizacji związkowej
2.7. Obowiązki finansowe spoczywające na pracodawcy

Rozdział 3. Obligatoryjny obowiązek uzgodnieniowy pracodawcy
3.1. Regulamin pracy
3.2. Regulamin wynagradzania
3.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.4. Zasady podziału nagród

Rozdział 4. Fakultatywny obowiązek uzgodnieniowy pracodawcy – PPK oraz praca zdalna

Rozdział 5. Obowiązki związku zawodowego względem pracodawcy
5.1. Obowiązki informacyjne – terminy, forma i procedura
5.2. Terminy, forma i procedura przy wyrażaniu opinii przez związek zawodowy
5.3. Forma pisemnego kontaktu między pracodawcą a związkiem zawodowym

Rozdział 6. Wybór metody decydującej o liczbie osób reprezentujących daną organizację
6.1. Metoda progresywna
6.2. Metoda parytetowa

Rozdział 7. Wynagrodzenie członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

Rozdział 8. Ewidencjonowanie czasu pracy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

Rozdział 9. Urlop wypoczynkowy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

Rozdział 10. Czas pracy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
10.1. Czynności doraźne

Rozdział 11. Strajk i jego legalność

Rozdział 12. Spór zbiorowy – przedmiot i zasady formalnego wszczęcia

Rozdział 13. Społeczna inspekcja pracy
13.1. Prawa społecznego inspektora pracy
13.1.1. Podróż służbowa społecznego inspektora pracy
13.1.2. Zespół powypadkowy
13.2. Obowiązki pracodawcy wobec społecznego inspektora pracy
13.3. Prawidłowość formułowania uwag i zaleceń
13.4. Forma kontroli społecznego inspektora pracy w związku z wyrokiem TK z 2018 r.

Rozdział 14. Zasady funkcjonowania związku zawodowego a rodo

Rozdział 15. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna za naruszenie przepisów o związkach zawodowych

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz orzeczeń sądowych
Indeks