Piotr Ławrynowicz

Piotr Ławrynowicz

Prawnik, starszy asystent sędziego w Wojewódz­kim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Wykładowca i autor szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa oświatowego, pomo­cy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, postępowania ad­ministracyjnego i egzekucyjnego. Doradca prawny rodzin zastępczych i autor publikacji z zakresu rodzicielstwa zastępczego. Członek Związku Dużych Rodzin Trzy+.

Publikacje: Piotr Ławrynowicz