Availability: W magazynie

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016

SKU: ZR15OR16

10,00 

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64512-59-9
Liczba stron: 376
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób prawidłowo zamknąć rok w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych? Jak rzetelnie przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Na co zwrócić uwagę podczas sporządzania sprawozdań i zamykania ksiąg rachunkowych? Jak dokonać poprawnego przeksięgowania rocznego kont oraz właściwej wyceny bilansowej aktywów i pasywów?

Praktyczny przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2015 oraz otwarcia roku 2016 – w oparciu o obowiązujące przepisy.

Autorka krok po kroku przeprowadza czytelnika przez proces inwentaryzacji oraz szczegółowo przedstawia sposób ustalenia wyniku finansowego. Zostają omówione również zagadnienia dotyczące rozliczeń na przełomie roku, głównie z tytułu otrzymanych i udzielonych dotacji, zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków.

W książce zostały opisane zasady sporządzania jednostkowego i łącznego bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono także zakres odpowiedzialności pracowników jednostek sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas czynności związanych z zamknięciem roku.

Przewodnik został wzbogacony o przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przyda się podczas zamykania i otwierania roku.

Małgorzata Iwaniec:

Ekonomista, praktyk, pracownik urzędu miejskiego, specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat CGAP. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne”.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – informacje ogólne
1.1. Harmonogram czynności zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia
ksiąg rachunkowych
1.2. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
1.3. Koszty na przełomie roku
1.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy
1.4.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.4.2. Rezerwy
1.4.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
1.5. Zaciąganie zobowiązań na przełomie roku
1.5.1. W jednostkach budżetowych
1.5.2. W samorządowych zakładach budżetowych
1.6. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów
1.6.1. Zdarzenia po dniu bilansowym
1.6.2. Poprawianie błędów

Rozdział 2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
2.1. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
2.1.1. Organizacja inwentaryzacji – harmonogram prac
2.1.2. Metody inwentaryzacji
2.1.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
2.1.4. Dokumentacja inwentaryzacji
2.1.5. Rozliczenie inwentaryzacji – ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
2.2. Rozliczenia z jednostką nadrzędną z tytułu zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków
2.2.1. Rozliczenia państwowych jednostek budżetowych z jednostką nadrzędną
2.2.2. Rozliczenia samorządowych jednostek budżetowych z budżetem jst
2.2.3. Ewidencja rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków
2.3. Środki pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów
2.3.1. Wydzielony rachunek dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych
2.3.2. Wydzielony rachunek w państwowych jednostkach budżetowych
2.4. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji
2.5. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2.6. Naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego
2.7. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2.7.1. Metody wyceny aktywów i pasywów
2.7.2. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2.7.3. Odsetki za zwłokę – naliczanie i ewidencja
2.7.4. Odpisy aktualizujące wartość należności
2.7.5. Zasady wyceny składników wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy
2.8. Uzgodnienie kont syntetycznych i analitycznych

Rozdział 3. Przeksięgowania roczne
3.1. Ustalenie wyniku finansowego w jednostce budżetowej
3.2. Ustalenie wyniku finansowego w samorządowym zakładzie budżetowym
3.2.1. Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych
3.3. Roczne lub okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki
3.4. Korekta zaangażowania wydatków
3.5. Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3.5.1. Wynik kasowego wykonania budżetu
3.5.2. Wynik na operacjach nierasowych
3.5.3. Dochody jst pobierane przez urzędy skarbowe
3.5.4. Ujęcie operacji szczególnych w sprawozdawczości budżetowej
3.6. Przeniesienie wyniku w roku następnym

Rozdział 4. Sprawozdawczość finansowa
4.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
4.2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
4.2.1. Podstawowe zasady sporządzania bilansu
4.2.2. Układ bilansu
4.2.3. Zasady ujmowania składników aktywów i pasywów
4.2.4. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
4.3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
4.3.1. Struktura rachunku zysków i strat – grupy przychodów i kosztów kształtujących wynik finansowy
4.3.2. Powiązanie podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków z układem rodzajowym kosztów
4.3.3. Charakterystyka rachunku zysków i strat oraz jego powiązanie z ewidencją księgową
4.4. Zestawienie zmian w funduszu
4.4.1. Zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu – korespondencja kont księgowych
4.4.2. Zgodność danych wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu ze sprawozdawczością budżetową
4.5. Wzajemne powiązania między sprawozdaniami finansowymi
4.6. Łączne sprawozdania finansowe – wyłączenia wzajemnych rozliczeń
4.6.1. Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych objętych wspólną obsługą finansową
4.7. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego
4.7.1. Bilans z wykonania budżetu
4.7.2. Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
4.8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w państwowych i samorządowych jednostkach
budżetowych
4.9. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
4.9.1. Konsolidacja bilansu WFOŚiGW
4.9.2. Metoda konsolidacji pełnej
4.9.3. Metoda konsolidacji proporcjonalnej
4.9.4. Metoda praw własności

Rozdział 5. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową i inwentaryzację
5.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.1.1. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych
5.1.2. Odpowiedzialność pracowników jednostki sektora finansów publicznych za gospodarkę finansową
5.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji i innych czynności związanych z końcem roku
5.3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.4. Odpowiedzialność karna w świetle ustawy o rachunkowości

Rozdział 6. Otwarcie ksiąg rachunkowych
6.1. Wstępne otwarcie ksiąg
6.2. Księgowania na początku roku budżetowego
6.3. Ostateczne otwarcie ksiąg – korekta bilansu otwarcia

Załączniki

Teksty aktów prawnych (wyciągi)
Spis schematów, tabel, rycin i wzorów
Spis aktów prawnych
Spis wyroków, orzeczeń i pism