Availability: W magazynie

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

SKU: PZPiSORS

10,00 

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64512-32-2
Liczba stron: 232
Okładka: twarda

Opis

Do czego jest potrzebny plan zamówień publicznych i czy zamawiający musi go przygotować? Jakie informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienia do 30 tys. euro?

Dzięki książce zamawiający dowiedzą się, jak planować zamówienia publiczne, aby zrealizować je w sposób najbardziej efektywny i uniknąć zarzutu podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów pzp. Autorka na praktycznych przykładach pokazuje, jak prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia i oszacować jego wartość. Wyjaśnia przy tym problematyczne kwestie związane m.in. z ustalaniem wartości zamówień uzupełniających i zamówień na dostawy lub usługi.

Opracowanie zawiera także przydatne wskazówki na temat sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Czytelnik pozna zasady dokumentowania na potrzeby sprawozdawczości m.in. zamówień sektorowych czy zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Autorka tłumaczy, jak przekazywać sprawozdanie w sytuacjach, gdy zamawiający mają złożoną strukturę organizacyjną, powierzyli udzielenie zamówienia pełnomocnikowi lub udzielali zamówień w ramach grupy kapitałowej.

Książka została wzbogacona o wzory planów, wniosków i innych dokumentów, które ułatwią codzienną pracę osób odpowiedzialnych za planowanie i sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.

Agnieszka Szulakowska:

Wieloletni praktyk, prawnik, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Środki publiczne
1.1. Pojęcie i rodzaj środków publicznych
1.1.1. Dochody publiczne
1.1.2. Pochodzące z zagranicy bezzwrotne środki pieniężne
1.1.3. Przychody publiczne
1.2. Przeznaczenie środków publicznych
1.3. Wydatkowanie środków publicznych
1.3.1. Zasada planowości wydatkowania środków publicznych
1.3.2. Zasada legalności wydatków
1.3.3. Zasada celowości i oszczędności oraz zasada terminowości
1.3.4. Zasada wydatkowania środków zgodnie z pzp

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Zasady formułowania opisu przedmiotu zamówienia
2.2. Opis nieutrudniający uczciwej konkurencji
2.3. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
2.4. Uprawnienie określenia warunków realizacji zamówienia
2.5. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Rozdział 3. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
3.1. Istota, funkcje oraz pojęcie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia
3.2. Podstawy oraz metody ustalenia wartości zamówienia
3.3. Dzielenie zamówienia na części
3.4. Wartość zamówień uzupełniających
3.5. Szacunkowa wartość zamówienia a wartość na realizację

Rozdział 4. Planowanie w zamówieniach publicznych
4.1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
4.2. Budżet państwa
4.3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
4.4. Budżet a plan finansowy zamawiającego
4.5. Informowanie o planowanych zamówieniach na gruncie pzp
4.5.1. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach
4.5.2. Termin publikacji ogłoszenia
4.5.3. Sposób publikacji ogłoszenia
4.5.4. Wartość planowanych zamówień przekazywanych do publikacji UPUE
4.5.5. Zamówienia nieumieszczane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym przekazywanym do publikacji UPUE
4.6. Planowanie zamówień publicznych

Rozdział 5. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych
5.1. Informacje statystyczne w odniesieniu do prawa unijnego oraz krajowego
5.2. Termin oraz forma przekazywania sprawozdania o udzielonych zamówieniach
5.2.1. Termin sporządzenia i przekazania sprawozdania
5.2.2. Forma przekazywania sprawozdania
5.3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
5.4. Szczególne przypadki przekazywania sprawozdań
5.4.1. Zamawiający, którzy posiadają złożoną wewnętrzną strukturę organizacyjną
5.4.2. Zamawiający, którzy powierzyli przygotowanie i przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia pełnomocnikowi
5.4.3. Zamawiający, którzy powierzyli udzielanie zamówienia publicznego centralnemu zamawiającemu
5.4.4. Zamawiający, którzy wspólne z innymi zamawiającymi udzielali zamówień publicznych
5.4.5. Zamawiający, którzy udzielali zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej
5.5. Zakres informacji ujmowanych w sprawozdaniu
5.5.1. Część I – Zamawiający
5.5.2. Część II – Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami pzp
5.5.3. Część III – Zamówienia sektorowe
5.5.4. Część IV – Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poniżej progów unijnych
5.5.5. Część V – Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
5.5.6. Część VI – Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych lub 10 000 000 euro dla dostaw lub usług

Wykaz orzeczeń i wyroków
Bibliografia
Wykaz opinii prawnych
Spis tabel
Wzory