Opis

Kiedy warto agregować zamówienia, a kiedy nie? Czym różnią się poszczególne instrumenty prawne, za pomocą których zamawiający dokonuje agregacji zamówień? W jaki sposób ich łączenie wpływa na konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Pierwsza publikacja na rynku kompleksowo opisująca kwestie agregowania zamówień w polskim systemie prawnym – od momentu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wybór najlepszej techniki łączenia poszczególnych zakupów w ramach jednego postępowania, aż po ich realizację.

Sięgając po tę pozycję czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę o dostępnych instytucjach prawnych umożliwiających łączenie poszczególnych zamówień oraz o mechanizmach przeciwdziałających nadmiernej agregacji. Autor szczegółowo omawia m.in.:

  • umowę ramową
  • dynamiczny system zakupów,
  • scentralizowane działania zakupowe,
  • wspólne przeprowadzanie i udzielanie zamówień.

Ponadto analizuje aktualne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroki sądów krajowych.

Andrzej Czerniak:

Radca prawny, doktor nauk prawnych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym oraz w obsłudze prawnej szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Przyczyny i cele agregowania zamówień publicznych oraz jego skutki dla konkurencji na rynku zamówień publicznych i dostępu do tego rynku dla MŚP
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Przyczyny oraz cele agregowania zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej
1.3. Stosowanie instytucji agregowania zamówień publicznych w Unii Europejskiej
1.4. Wpływ agregowania zamówień publicznych na konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1.5. Dostęp do rynku zamówień publicznych dla MŚP
1.6. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Umowy ramowe
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Umowy ramowe w prawie UE przed wejściem w życie nowej dyrektywy klasycznej
2.3. Umowy ramowe w nowej dyrektywie klasycznej
2.4. Umowy ramowe w pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
2.5. Umowa ramowa po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Zakaz naruszania uczciwej konkurencji a zawieranie umów ramowych
2.5.3. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenie zamówienia na jej podstawie
2.5.4. Zmiana umowy ramowej w trybie art. 144 pzp
2.6. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Dynamiczny system zakupów
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dynamiczny system zakupów w prawie Unii Europejskiej przed wejściem w życie nowej dyrektywy klasycznej
3.3. Dynamiczny system zakupów w nowej dyrektywie klasycznej
3.4. Dynamiczny system zakupów w pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
3.5. Dynamiczny system zakupów w pzp
3.5.1. Uwagi ogólne
3.5.2. Przeprowadzenie postępowania przy zastosowaniu dynamicznego systemu zakupów
3.6. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Centralny zamawiający
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Centralna jednostka zakupująca w prawie UE przed wejściem w życie nowej dyrektywy klasycznej
4.3. Scentralizowane działania zakupowe i centralne jednostki zakupujące w nowej dyrektywie klasycznej
4.4. Centralny zamawiający w pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
4.5. Zamówienia scentralizowane w ustawie Prawo zamówień publicznych
4.5.1. Uwagi ogólne
4.5.2. Centralny zamawiający – definicja i zadania ustawowe
4.5.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej jako przykład działania centralnego zamawiającego w praktyce
4.5.4. Centralny zamawiający w samorządzie terytorialnym
4.5.5. Centralny zamawiający posiadający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
4.6. Uwagi końcowe

Rozdział 5. Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielenie zamówienia
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Wspólne udzielanie zamówień transgranicznych w nowej dyrektywie klasycznej
5.3. Utworzenie wspólnego podmiotu przez zamawiających w zamówieniach transgranicznych
5.4. Okazjonalne wspólne udzielanie zamówień
5.5. Wspólne udzielanie zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
5.6. Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego w ustawie Prawo zamówień publicznych
5.6.1. Uwagi ogólne
5.6.2. Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiających krajowych
5.6.3. Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE
5.6.4. Utworzenie wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE
5.7. Uwagi końcowe

Rozdział 6. Mechanizmy przeciwdziałania nadmiernej agregacji
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Podział zamówienia na części jako instrument służący zwiększaniu dostępu do rynku zamówień publicznych dla MŚP
6.3. Ustawowe ograniczenia dotyczące okresu trwania umów
6.4. Zakaz łączenia zamówień publicznych
6.5. Uwagi końcowe

Zakończenie
Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo