Availability: W magazynie

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

SKU: RSS

60,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-10-6
Liczba stron: 355
Okładka: twarda

Opis

W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice rozpoznania sprawy oraz mechanizm jej rozpoznania w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a także granic jej rozpoznania w postępowaniu sądowoadministracyjnym uruchomionym zwykłym lub nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Przedmiotem analizy naukowej jest stadium rozpoznawcze w przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego, chociaż uwzględniono jego powiązania ze stadium wszczęcia postępowania oraz stadium orzekającym. Wyznaczenie granic rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej wymagało oparcia się na unormowaniach procesowych, regulujących przebieg postępowania sądowoadministracyjnego. Jest to jednak niewystarczające. Istotne są bowiem cechy prawnych form działania oraz zaniechania organów wykonujących administrację publiczną, stanowiących przedmiot skargi do sądu administracyjnego i jego działań kontrolnych, a składających się na zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej. Dlatego zakresem badań objęto również materialne, procesowe i ustrojowe prawo administracyjne. Praca posiada zarówno walor teoretyczny, jak i znaczenie dla praktyki funkcjonowania sądownictwa administracyjnego.

Krzysztof Sobieralski:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu (monografii, opracowań systemowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos). Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Model jurysdykcji sądowoadministracyjnej
1.1. Prawo do sądu
1.2. Prawo do sądu administracyjnego – delimitacja właściwości sądów
1.3. Rola sądownictwa administracyjnego
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Wymiar sprawiedliwości w sprawach sądowoadministracyjnych a zasada podziału władz
1.3.3. Wymiar sprawiedliwości w sprawach sądowoadministracyjnych jako kontrola

Rozdział 2. Konstrukcja postępowania sądowoadministracyjnego
2.1. Pojęcie i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego – założenia wstępne
2.2. Przedmiot ochrony w postępowaniu sądowoadministracyjnym
2.3. Kinetyka postępowania sądowoadministracyjnego
2.4. Statyka postępowania sądowoadministracyjnego

Rozdział 3. Sprawa sądowoadministracyjna
3.1. Poglądy nauki na temat pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej
3.2. Stosunek administracyjnoprawny jako narzędzie badawcze sprawy sądowoadministracyjnej
3.3. Sprawa sądowoadministracyjna a przedmiot rozpoznania w procesie

Rozdział 4. Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Prawne formy wykonywania administracji publicznej
4.2.1. Decyzje administracyjne
4.2.2. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym
4.2.3. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
4.2.4. Niedecyzyjne akty lub czynności organów administracji publicznej
4.2.5. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach
4.2.6. Opinie zabezpieczające i odmowa wydania opinii zabezpieczających
4.2.7. Akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej
4.2.8. Akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego
4.2.9. Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Zaniechanie wykonywania administracji publicznej
4.4. Spory o właściwość i spory kompetencyjne
4.5. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej

Rozdział 5. Granice materialne rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
5.1. Zakres podmiotowy rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
5.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej

Rozdział 6. Granice formalne rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Podstawy faktyczne rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
6.2.1. Ustalenie stanu faktycznego
6.2.2. Znaczenie akt sprawy administracyjnej
6.2.3. Dopuszczalność dowodów w postępowaniu sądowoadministracyjnym
6.3. Podstawy prawne rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
6.3.1. Stan prawny rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
6.3.2. Zgodność z prawem jako podstawa rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
6.4. Zakaz reformationis in peius

Rozdział 7. Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej a środki zaskarżenia
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Sprawa sądowoadministracyjna w postępowaniu kasacyjnym
7.3. Sprawa sądowoadministracyjna a wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Wnioski
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo