Availability: W magazynie

Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

SKU: SwPZJSwS

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-27-7
Liczba stron: 240
Okładka: twarda

Opis

Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi – jej sprawca, właściciel nieruchomości czy regionalny dyrektor ochrony środowiska? Kiedy można odstąpić od usunięcia zanieczyszczenia i przeprowadzić remediację inną metodą?

Na te pytania odpowiada pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka o szkodach w powierzchni ziemi. Autorka szczegółowo opisuje przesłanki wystąpienia tego rodzaju szkód i krok po kroku omawia kolejne etapy identyfikacji terenu zanieczyszczonego. Wyjaśnia podział szkód na zanieczyszczenia historyczne, w przypadku których stosuje się prawo ochrony środowiska, oraz pozostałe, regulowane przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wskazuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia powstałych zanieczyszczeń i jak zapobiegać wystąpieniu szkody.

Opracowanie przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobowiązani do usuwania lub zmniejszania powstałych zanieczyszczeń.

Anna Elżbieta Nieć:

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz normalizacji i ocenie zgodności w tym obszarze. Członek założyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Autorka i współautorka publikacji, komentarzy praktycznych i opinii na temat szkód w środowisku, zarządzania środowiskowego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gospodarce odpadami.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Szkoda w środowisku
1.1. Pojęcie szkody
1.2. Szkoda w środowisku sensu largo w prawie ochrony środowiska
1.3. Szkoda w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – szkoda sensu stricte
1.4. Charakterystyka szkody w środowisku. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Rozdział 2. Szkoda w powierzchni ziemi
2.1. Powierzchnia ziemi jako komponent środowiska podlegający ochronie
2.2. Szkoda w powierzchni ziemi sensu largo. Pojęcie i jego zakres
2.3. Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jako szczególny rodzaj szkody sensu largo
2.4. Szkoda w powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – szkoda w powierzchni ziemi sensu stricte
2.4.1. Naruszenie standardów jakości gleby lub ziemi jako przesłanka wystąpienia szkody w powierzchni ziemi
2.4.2. Zmiana dotychczasowego sposobu wykorzystania jako przesłanka wystąpienia szkody w powierzchni ziemi
2.4.3. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi jako przesłanka wystąpienia szkody w powierzchni ziemi
2.5. Etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych

Rozdział 3. Odpowiedzialność za szkodę w środowisku w powierzchni ziemi
3.1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
3.2. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna za szkodę w środowisku
3.3. Odpowiedzialność cywilna za szkodę w powierzchni ziemi
3.4. Odpowiedzialność karna za szkodę w powierzchni ziemi
3.5. Odpowiedzialność administracyjna za szkodę w powierzchni ziemi

Rozdział 4. Obowiązek naprawienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi
4.1. Obowiązek i koszty naprawienia szkody w środowisku jako przejaw zasady „zanieczyszczający płaci”
4.2. Obowiązek i koszty naprawienia szkody w powierzchni ziemi w rozumieniu uzsws
4.3. Działania zapobiegawcze jako wyraz zasady prewencji
4.4. Istota działań naprawczych i podstawy ich prowadzenia
4.5. Rola organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia szkody w powierzchni ziemi

Rozdział 5. Obowiązek prowadzenia remediacji
5.1. Pojęcie remediacji
5.2. Prawne podstawy re mediacji
5.3. Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
5.4. Remediacja jako forma naprawienia szkody w powierzchni ziemi
5.5. Rola organów administracji publicznej w prowadzeniu remediacji

Zakończenie

Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo