Availability: W magazynie

Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej

SKU: RSWUiWW

60,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65611-96-3
Liczba stron: 225
Okładka: miękka

Opis

„Monografia stanowi bardzo interesujące i nowe w polskiej literaturze przedmiotu studium procedury budżetowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Instytucja budżetu federalnego i procedury budżetowej została poddana pogłębionej analizie, co świadczy o rozległej wiedzy Autora dotyczącej zagadnień, które nie doczekały się dotychczas szerszego omówienia w doktrynie prawa finansowego. Charakterystyka instytucji budżetu federalnego oraz procedury tworzenia i uchwalania tego aktu, co warte podkreślenia, nie ma jedynie charakteru sprawozdawczego, ale uwzględnia kontekst historyczny i ustrojowy, które w dużej mierze zadecydowały o ostatecznym kształcie rozwiązań prawnych dotyczących materii i procedury budżetowej w tym państwie. Przedstawiona monografia to studium o wysokich walorach poznawczych, charakteryzujące się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu naukowego. Z racji nowej i oryginalnej tematyki, a także wnikliwego jej potraktowania przez Autora, winna wzbudzić zainteresowanie odbiorców, wśród których znajdą się niewątpliwie przedstawiciele nauki prawa, studenci kierunków prawniczych i ekonomicznych, u których zainteresowanie prawem amerykańskim nie słabnie, o czym świadczy wprowadzanie do programów studiów wykładów specjalizacyjnych dotyczących prawa amerykańskiego”.

dr hab. Monika Bogucka-Felczak, Uniwersytet Łódzki

Przemysław Pest:

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Fulbrighta na University of Wyoming (2017)

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ustrojowe podstawy mechanizmów równoważenia się władz w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1. Uwagi wprowadzające
2. Początki państwowości
3. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki jako podstawa ustroju federalnego
3.1. Geneza Konstytucji
3.2. Struktura Konstytucji
3.3. Zasada federalizmu
3.4. Zasada podziału władz
4. Instrumenty prawne równoważenia się władz jako konsekwencja zasady podziału władz
5. Wnioski

Rozdział 2. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej na szczeblu federalnym
1. Uwagi wprowadzające
2. „Władza nad sakiewką” (power of the purse)
3. Prezydencki projekt budżetu federalnego
4. Uchwalanie budżetu federalnego przez Kongres
4.1. Geneza uchwalania budżetu federalnego przez Kongres
4.2. Uchwała budżetowa
4.3. Ustawy określające limity planowanych wydatków publicznych
5. Kompetencje Prezydenta w stosunku do uchwalonego budżetu federalnego
6. Specyfika budżetu federalnego i federalnej procedury
budżetowej
7. Wnioski

Rozdział 3. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Kalifornii
1. Uwagi wprowadzające
2. Podział władz na szczeblu stanowym w Kalifornii
2.1. Konstytucja stanowa jako podstawa ustroju Kalifornii
2.2. Władza ustawodawcza
2.3. Władza wykonawcza
2.4. Władza sądownicza
2.5. Instytucje demokracji bezpośredniej
3. Ogólna charakterystyka budżetu stanowego w Kalifornii
4. Specyfika procedury budżetowej Kalifornii
5. Wnioski

Rozdział 4. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Teksasie
1. Uwagi wprowadzające
2. Podział władz na szczeblu stanowym w Teksasie
2.1. Konstytucja stanowa jako podstawa ustroju Teksasu
2.2. Władza ustawodawcza
2.3. Władza wykonawcza
2.4. Władza sądownicza
3. Ogólna charakterystyka budżetu stanowego w Teksasie
4. Specyfika procedury budżetowej Teksasu
5. Wnioski

Rozdział 5. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Wyoming
1. Uwagi wprowadzające
2. Podział władz na szczeblu stanowym w Wyoming
2.1. Konstytucja stanowa jako podstawa ustroju Wyoming
2.2. Władza ustawodawcza
2.3. Władza wykonawcza
2.4. Władza sądownicza
3. Ogólna charakterystyka budżetu stanowego w Wyoming
4. Specyfika procedury budżetowej Wyoming
5. Wnioski

Rozdział 6. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Polsce a w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1. Uwagi wprowadzające
2. Procedura budżetowa w Polsce a w Stanach Zjednoczonych Ameryki
2.1. Opracowywanie i uchwalanie budżetu państwa w Polsce
2.2. Różnice pomiędzy budżetem państwa i procedurą budżetową w Polsce a budżetem i procedurą budżetową w Stanach Zjednoczonych Ameryki
3. Mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Polsce
3.1. Mechanizmy równoważenia się władz na gruncie Konstytucji RP
3.2. Konstytucyjne mechanizmy równoważenia się władz w procedurze budżetowej w Polsce
a rozwiązania amerykańskie
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
A. Wykaz literatury
B. Wykaz źródeł prawa