Availability: W magazynie

Przewodnik po prawie pracy dla początkujących i średnio zaawansowanych

Autor: Beata Naróg
SKU: PPPP

128,00 

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66248-90-8
Liczba stron: 346
Okładka: twarda

Opis

Jakie dokumenty należy, a jakie warto przygotować na etapie zatrudnienia pracownika? W jakich sytuacjach przydaje się dobrze napisany regulamin pracy? Kiedy można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia?

Ten przewodnik dla kadrowych, a także menedżerów i pracodawców będzie przydatny zarówno dla osób na początku swojej drogi zawodowej, jak i tych, które chcą usystematyzować wiedzę o prawie pracy. Autorka w kompleksowy sposób przedstawia problematykę kadrową od momentu zawarcia umowy z pracownikiem do zakończenia zatrudnienia, m.in.:

  • obowiązki pracodawcy i prawa pracownika wynikające z umowy o pracę, zlecenia, dzieło lub kontraktu menedżerskiego
  • dokumentowanie i rozliczanie czasu pracy
  • udzielanie urlopu wypoczynkowego
  • szczególne zasady związane z uprawnieniami w związku z rodzicielstwem
  • możliwości kontroli pracowników i zastosowanie monitoringu

Przystępny język oraz liczne przykłady pomogą zrozumieć, jak stosować przepisy w praktyce. Po lekturze takie zagadnienia, jak: rozliczanie godzin opieki nad dzieckiem, ustalanie wymiaru urlopu osób zatrudnionych na część etatu czy rekompensowanie nadgodzin nie będą już stanowiły problemu.

Beata Naróg:

Prawnik, doradca i ekspert prawa pracy, kierownik działu kadr i płac. Autorka licznych publikacji, podcastów, vlogów i artykułów. Ceniony szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i tematyki kadrowo-płacowej.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Źródła prawa pracy i ich rola w codziennej pracy kadrowca
1.1. Tworzenie wewnątrzzakładowych przepisów prawa
1.2. Źródła prawa pracy powszechnie obowiązujące
1.2.1. Ustawy i rozporządzenia
1.2.2. Pragmatyki
1.3. Kodeks cywilny a prawo pracy
1.4. Przepisy wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe pracy i regulaminy
1.4.1. Układy zbiorowe pracy
1.4.2. Regulamin wynagradzania
1.4.3. Regulamin pracy
1.4.4. Regulamin zfśs i świadczenie urlopowe
1.5. Dlaczego przepisy wewnątrzzakładowe są istotne z punktu widzenia kadrowca i jakie błędy są często popełniane przy ich tworzeniu?

Rozdział 2. Rodo w kadrach
2.1. Informacje ogólne oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
2.2. Zakres informacji, jakie można pozyskiwać na etapie rekrutacji, oraz niezbędna dokumentacja
2.3. Zakres informacji, jakie można pozyskiwać od pracownika, oraz niezbędna dokumentacja
2.4. Monitoring i kontrole pracowników
2.4.1. Ogólne zasady dotyczące wprowadzenia monitoringu
2.4.2. Monitoring wizyjny
2.4.3. Monitoring poczty e-mail

Rozdział 3. Najczęściej stosowane formy zatrudnienia
3.1. Umowa przedwstępna
3.2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
3.2.1. Charakterystyka zatrudnienia pracowniczego
3.2.2. Rodzaje umów o pracę – którą wybrać?
3.3. Zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych
3.3.1. Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne i ich charakterystyka
3.4. Kontrakt menedżerski
3.5. Dwie umowy z jednym zatrudnionym

Rozdział 4. Proces zatrudnienia – dokumentacja i zadania na etapie zawarcia umowy
4.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
4.1.1. Czynności – badania wstępne, szkolenia BHP
4.1.2. Umowa o pracę – co powinna zawierać, na co zwrócić uwagę?
4.1.3. Rodzaje dokumentów, miejsce ich przechowywania i zgłoszenia do urzędów
4.2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
4.2.1. Czynności – czy konieczne są badania wstępne, szkolenia BHP
4.2.2. Umowa cywilnoprawna – co powinna zawierać, na co zwrócić uwagę
4.2.3. Rodzaje dokumentów powstających na etapie zatrudnienia, miejsce ich przechowywania i zgłoszenia do urzędów

Rozdział 5. Okres trwania zatrudnienia
5.1. Zatrudnienie pracownicze
5.1.1. Obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych
5.1.2. Zmiana treści umowy o pracę
5.1.3. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i spóźnienia
5.1.4. Nagrody i kary
5.1.5. Współpraca z urzędami i instytucjami
5.2. Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej
5.2.1. Obowiązki wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej i współpraca z urzędami

Rozdział 6. Zakończenie zatrudnienia
6.1. Informacje ogólne
6.2. Zatrudnienie pracownicze
6.2.1. Tryby rozwiązania umowy o pracę i okresy ich wypowiedzenia
6.2.2. Dokumentowanie zakończenia zatrudnienia
6.3. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej

Rozdział 7. Czas pracy i jego dokumentowanie
7.1. Zatrudnienie pracownicze
7.1.1. Definicja czasu pracy oraz podstawowe pojęcia: norma, wymiar czasu pracy, doba pracownicza, tydzień, odpoczynki, harmonogram czasu pracy, okres rozliczeniowy
7.1.2. Systemy czasu i rozkłady czasu pracy przewidziane w kp – czym się kierować, dobierając odpowiedni system czasu pracy i okres rozliczeniowy
7.1.3. Praca w niedziele i święta (ograniczenie handlu w niedziele i święta)
7.1.4. Przestój
7.1.5. Dyżury pracownicze
7.1.6. Praca w normalnym czasie pracy i praca w godzinach nadliczbowych: pojęcie, zasady rozliczania
7.1.7. Dokumentacja związana z czasem pracy
7.1.8. Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Rozdział 8. Urlopy i ich dokumentowanie
8.1. Zatrudnienie pracownicze – urlop wypoczynkowy
8.2. Pierwsza praca w życiu a nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
8.3. Prawo do kolejnych urlopów
8.4. Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia
8.5. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, urlop dla zatrudnionych na część etatu, udzielanie urlopu
8.5.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
8.5.2. Urlop pracowników pracujących na część etatu
8.5.3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
8.5.4. Urlopy proporcjonalne
8.5.5. Urlop uzupełniający
8.5.6. Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego
8.5.7. Przesunięcie terminu urlopu
8.5.8. Przerwanie urlopu
8.5.9. Odwołanie z urlopu
8.6. Szczególne przypadki
8.6.1. Przedawnienie prawa do urlopu

Rozdział 9. Zatrudnienie pracownicze – urlopy bezpłatne

Rozdział 10. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
10.1. Ochrona pracownic w ciąży i pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
10.2. Urlop macierzyński
10.3. Urlop rodzicielski
10.4. Urlop ojcowski
10.5. Urlop wychowawczy lub zmniejszenie etatu

Rozdział 11. Dokumentacja pracownicza
11.1. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
11.2. Tabelaryczne zestawienie dokumentów generowanych w procesie zatrudnienia

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo