Availability: W magazynie

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

SKU: NPPDZ

60,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-01-4
Liczba stron: 661
Okładka: twarda

Opis

„Z dużym uznaniem należy przyjąć fakt podjęcia się przez Autora trudu opracowania dzieła odnoszącego się kompleksowo do problematyki prowadzenia działań zbrojnych w konflikcie niemiędzynarodowym (…). W mojej ocenie jest to publikacja bardzo potrzebna, ułatwiająca zrozumienie i naukę zagadnień związanych z praktycznym zastosowaniem zasad MPH w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Jednocześnie jej treść może stanowić powód do inspiracji intelektualnej dla prawników i wojskowych nad przyszłym kształtem MPH w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych w świetle dotychczasowych doświadczeń wojen początku XXI wieku”.

prof. dr hab. Andrzej Makowski
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej

„Autor znakomicie radzi sobie z podjętymi – skomplikowanymi przecież – problemami oraz formułuje zasadne i interesujące wnioski. Charakteryzowana monografia stanowi wartościowy i znaczący wkład w doktrynę prawa międzynarodowego publicznego oraz z powodzeniem może służyć innym badaczom jako źródło wiedzy oraz inspiracji do dalszej pracy naukowej”.

dr hab. Brygida Kuźniak
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin Marcinko:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ; przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK; członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska oraz International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP); stypendysta Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego; wykładowca i współorganizator Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach; odznaczony Brązowym Medalem MON „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, wyróżniony Odznaką Honorową PCK II Stopnia; autor szeregu publikacji poświęconych prawnym zagadnieniom bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych – założenia ogólne i formy operacjonalizacji
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Definicja międzynarodowego prawa humanitarnego
1.3. Międzynarodowe prawo humanitarne jako normatywny fundament paradygmatu prowadzenia działań zbrojnych
1.4. „Działania zbrojne” w rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego
1.4.1. Działania zbrojne a ataki
1.4.2. Działania zbrojne a operacje wojskowe
1.4.3. Nieregularne działania zbrojne i walka partyzancka
1.4.4. „Asymetryczne” działania zbrojne
1.5. Formy operacjonalizacji normatywnego paradygmatu prowadzenia działań zbrojnych
1.5.1. Targeting
1.5.1.1. Uwagi terminologiczne
1.5.1.2. Cykl targetingu
1.5.1.3. Targeting a uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia działań zbrojnych
1.5.2. Zasady użycia siły (rules of engagement)
1.5.2.1. Elementy definicyjne
1.5.2.2. Zasady użycia siły a międzynarodowe prawo humanitarne
1.5.2.3. Zasady użycia siły a uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia działań zbrojnych
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Pojęcie „konflikt zbrojny”
2.3. Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny – differentiae specificae
2.3.1. Artykuł 3 wspólny dla konwencji genewskich z 1949 roku
2.3.2. Protokół Dodatkowy II z 1977 roku
2.3.3. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego
2.4. Niemiędzynarodowy konflikt zbrojny a „powstanie” i „zwalczanie powstania”
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Źródła międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Traktatowe międzynarodowe prawo humanitarne
3.2.1. Umowy międzynarodowe regulujące nie międzynarodowe konflikty zbrojne
3.2.2. Artykuł 3 wspólny dla KG a prowadzenie działań zbrojnych
3.2.3. Protokół Dodatkowy II a prowadzenie działań zbrojnych
3.2.4. Kwestia statusu i mocy obowiązującej układów specjalnych zawieranych na podstawie artykułu 3 wspólnego
3.3. Zwyczajowe międzynarodowe prawo humanitarne
3.3.1. Elementy konstytutywne prawa zwyczajowego a międzynarodowe prawo humanitarne
3.3.2. Krystalizowanie się zwyczajowych norm prawa humanitarnego w oparciu o normy traktatowe
3.3.3. Znaczenie zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych
3.3.4. „Studium zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego”
3.4. Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
3.4.1. Zakaz ataków bez rozróżnienia
3.4.2. Zakaz powodowania niepotrzebnego cierpienia
3.5. Rola klauzuli Martensa w międzynarodowym prawie humanitarnym

3.6. Pomocnicze źródła prawa międzynarodowego i soft law
3.7. Źródła międzynarodowego prawa humanitarnego a dychotomiczny podział konfliktów zbrojnych
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym a użycie siły w świetle paradygmatu ochrony porządku publicznego
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Dwa paradygmaty użycia siły w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym
4.3. Istota paradygmatu ochrony porządku publicznego
4.3.1. Warunki i zakres użycia siły w świetle paradygmatu ochrony porządku publicznego
4.3.1.1. Zasada konieczności
4.3.1.2. Zasada proporcjonalności
4.3.1.3. Obowiązek podejmowania środków ostrożności
4.4. Kwestia wyboru odpowiedniego paradygmatu w zakresie użycia siły
4.4.1. Praktyka państw
4.4.2. Propozycje doktryny
4.4.3. Raport MKCK z 2013 roku
4.4.3.1. Użycie siły wobec potencjalnych celów ataku
4.4.3.2. Zamieszki
4.4.3.3. Walka z przestępczością
4.4.3.4. Bunt więźniów i próby ucieczki z więzienia
4.4.3.5. Posterunki kontrolne
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym a zakazy i ograniczenia dotyczące metod i środków walki
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Definiowanie metod i środków walki w międzynarodowym prawie humanitarnym
5.3. Zakazy i ograniczenia dotyczące środków walki
5.3.1. Rodzaje broni objęte bezwzględnym zakazem ich stosowania w konfliktach zbrojnych
5.3.1.1. Trucizny i broń zatruta
5.3.1.2. Broń biologiczna i bakteriologiczna
5.3.1.3. Broń chemiczna
5.3.1.4. Pociski wybuchające małego kalibru
5.3.1.5. Broń emitująca odłamki niewykrywalne promieniami Roentgena
5.3.1.6. Laserowa broń oślepiająca
5.3.2. Zakaz używania pocisków rozszerzających się a specyfika konfliktów niemiędzynarodowych
5.3.3. Szczególne ograniczenia dotyczące pewnych rodzajów broni
5.3.3.1. Miny-pułapki
5.3.3.2. Miny przeciwpiechotne
5.3.3.3. Broń zapalająca
5.3.3.4. Amunicja kasetowa
5.3.3.5. Broń obezwładniająca
5.4. Zakazy i ograniczenia dotyczące metod prowadzenia działań zbrojnych
5.4.1. Akty wiarołomstwa
5.4.2. Bezprawne używanie i nadużywanie znaków rozpoznawczych, flag, odznak, symboli i mundurów
5.4.2.1. Nieuprawnione używanie i nadużywanie flagi parlamentarza
5.4.2.2. Nieuprawnione posługiwanie się międzynarodowym znakiem ochronnym
5.4.2.3. Bezprawne używanie flag, odznak i mundurów ONZ, państw neutralnych lub strony przeciwnej
5.4.3. Wydawanie rozkazów o niedarowaniu życia i atakowanie osób wyłączonych z walki
5.4.4. Zastraszanie ludności cywilnej
5.4.5. Stosowanie głodu jako metody prowadzenia działań zbrojnych
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Zasada rozróżniania w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym – klasyfikacja osób stanowiących dozwolony cel ataku
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Osoby walczące w ramach zorganizowanych struktur o charakterze zbrojnym
6.2.1. Członkowie państwowych sił zbrojnych
6.2.2. Członkowie niepaństwowych zorganizowanych grup zbrojnych
6.2.2.1. Wytyczne interpretacyjne MKCK z 2009 roku
6.2.2.2. Poglądy doktryny
6.3. Osoby cywilne w konfliktach niemiędzynarodowych i ich bezpośredni udział w działaniach zbrojnych
6.3.1. Zakres ochrony i jej utrata
6.3.2. Pojęcie bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych
6.3.2.1. Próg szkodliwości
6.3.2.2. Bezpośredni związek przyczynowy
6.3.2.3. Powiązanie ze stroną walczącą
6.3.3. Granice czasowe bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Zasada rozróżniania w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym – klasyfikacja obiektów stanowiących cel wojskowy
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Cel wojskowy – elementy definicyjne
7.2.1. Natura
7.2.2. Rozmieszczenie
7.2.3. Przeznaczenie
7.2.4. Wykorzystanie
7.2.5. Istotny wkład do działalności wojskowej
7.2.6. Określona korzyść wojskowa
7.2.6.1. Kwestie interpretacyjne
7.2.6.2. Zniszczenie, zajęcie lub zneutralizowanie
7.2.6.3. Okoliczności występujące w danej chwili
7.3. Cele wojskowe a dobra i obiekty o charakterze cywilnym
7.4. Przypadki dyskusyjne
7.4.1. Obiekty podwójnego wykorzystania
7.4.2. Dobra i obiekty wspierające wysiłek wojenny
7.5. Dobra i obiekty objęte szczególną ochroną w konfliktach niemiędzynarodowych – zakres ochrony i jej utrata
7.5.1. Strefy znajdujące się pod szczególną ochroną
7.5.2. Medyczne formacje i środki transportu medycznego
7.5.3. Dobra kulturalne
7.5.4. Dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej
7.5.5. Budowle i urządzenia zawierające niebezpieczne siły
7.6. Podsumowanie

Rozdział 8. Środki ostrożności podejmowane w związku z prowadzeniem działań zbrojnych w kontekście niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Obowiązek podejmowania środków ostrożności w traktatowym i zwyczajowym prawie humanitarnym
8.3. Środki ostrożności w czasie ataku
8.3.1. Obowiązek stałego troszczenia się o oszczędzanie ludności cywilnej, osób cywilnych oraz dóbr o charakterze cywilnym w toku prowadzenia operacji wojskowych
8.3.2. Weryfikacja wojskowego charakteru celów ataku
8.3.3. Dobór metod i środków ataku
8.3.3.1. Kwestia zastosowania broni precyzyjnego rażenia
8.3.3.2. Broń wybuchowa i implikacje jej zastosowania w strefach gęsto zaludnionych
8.3.4. Konieczność powstrzymania się od ataku, odstąpienia od ataku lub przerwania ataku
8.3.5. Ostrzeżenie ludności cywilnej przed atakiem
8.3.6. Wybór między kilkoma celami wojskowymi
8.4. Środki ostrożności przeciwko skutkom ataków
8.4.1. Oddalenie z sąsiedztwa celów wojskowych ludności cywilnej i dóbr o charakterze cywilnym
8.4.2. Umieszczanie celów wojskowych poza strefami gęsto zaludnionym
8.4.3. Zakaz używania „żywych tarcz”
8.4.4. Inne środki ostrożności konieczne do ochrony ludności cywilnej i dóbr o charakterze cywilnym
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Zasada proporcjonalności w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym – in dubio pro homine et pro humanitate?
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Zasada proporcjonalności w traktatowym i zwyczajowym międzynarodowym prawie humanitarnym
9.3. Względy humanitarne a korzyść wojskowa – w poszukiwaniu właściwej proporcji
9.3.1. Kwestia określenia poziomu niezamierzonych strat po stronie osób cywilnych
9.3.1.1. Podejście subiektywne
9.3.1.2. Podejście obiektywne
9.3.1.3. Podejście subiektywno-obiektywne
9.3.2. Oczekiwana konkretna i bezpośrednia korzyść wojskowa
9.3.3. Stosunek oczekiwanej korzyści wojskowej do spodziewanych strat ubocznych
9.4. Zasada proporcjonalności a specyfika współczesnych konfliktów niemiędzynarodowych – w stronę „humanizacji” paradygmatu prowadzenia działań zbrojnych?
9.5. Podsumowanie

Zakończenie
Wykaz aktów prawnych i dokumentów
Wykaz orzeczeń, opinii i decyzji sądów międzynarodowych i krajowych
Literatura