Availability: W magazynie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

SKU: WEKDPU

10,00 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66248-12-0
Liczba stron: 275
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?

W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Czytelnik pozna zasady dotyczące m.in.:

  • dostosowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont do wymogów związanych z ewidencją projektu,
  • tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,
  • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych, kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego,
  • rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
  • prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD.

Katarzyna Poterucha:

Magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jsfp i sektora prywatnego. Autorka książek: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” i „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Podstawy prawne i cel prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych
1.1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
1.2. Cel prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
1.3. Beneficjenci i ich obowiązki w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Rozdział 2. Dostosowanie zasad rachunkowości w związku z realizacją projektów unijnych
2.1. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont
2.2. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych
2.3. Pozostała dokumentacja wewnętrzna jednostki

Rozdział 3. Wyodrębniona ewidencja księgowa prowadzona na potrzeby projektów finansowanych ze środków unijnych
3.1. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej za pomocą dodatkowych kont
3.1.1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
3.1.2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
3.1.3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
3.1.4. Wyodrębniona ewidencja kosztów
3.1.5. Wyodrębniona ewidencja przychodów
3.2. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej za pomocą kodu księgowego

Rozdział 4. Ewidencja prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
4.1. Przychody podatkowe
4.2. Koszty podatkowe
4.3. Sposoby ujmowania kosztów i przychodów związanych z realizacją projektu unijnego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Rozdział 5. Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT w funduszach unijnych
5.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.1.1. Przychody podatkowe związane z otrzymaniem dotacji
5.1.2. Koszty podatkowe a wydatki z tytułu realizacji projektu
5.1.3. Ujęcie przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu w deklaracji podatkowej
5.2. Podatek VAT

Rozdział 6. Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych
6.1. Rodzaje dokumentów księgowych
6.2. Wymagania w zakresie opisywania dokumentów księgowych dotyczących projektu
6.3. Wymogi dotyczące archiwizowania dokumentów w projektach unijnych

Rozdział 7. Prezentacja dotacji w sprawozdaniach finansowych
7.1. Prezentacja dotacji w bilansie
7.2. Prezentacja dotacji w rachunku zysków i strat
7.3. Prezentacja dotacji w rachunku przepływów pieniężnych i w informacji dodatkowej

Rozdział 8. Kontrola prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach unijnych
8.1. Instytucje uprawnione do kontroli
8.2. Rodzaje i zakres kontroli projektów unijnych
8.2.1. Kontrole projektów prowadzone na miejscu
8.2.2. Kontrole przeprowadzane na zakończenie realizacji projektu
8.2.3. Kontrola trwałości projektu
8.3. Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektu
8.3.1. Wydatki na ubezpieczenia i opracowanie dokumentacji
8.3.2. Wkład niepieniężny
8.3.3. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
8.3.4. Wynagrodzenia pracowników
8.3.5. Koszty pośrednie
8.4. Zasady udzielania zamówień publicznych
8.5. Najczęściej popełniane błędy w wyodrębnionej ewidencji księgowej i sankcje nakładane przez organy kontroli

Rozdział 9. Obowiązki beneficjentów związane z otrzymaniem dotacji
9.1. Umowa o dofinansowanie
9.2. Zasady rozliczania projektów partnerskich

Wykaz dokumentów
Wykaz aktów prawnych