Availability: W magazynie

Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

SKU: TPwEA

60,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-33-8
Liczba stron: 570
Okładka: twarda

Opis

(…) podjętą przez Autora próbę stworzenia nowych – teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce egzekucji administracyjnej uznać należy za ciekawy głos w dyskusji nad kształtem postępowania egzekucyjnego, natomiast formułowane postulaty de lege ferenda nie powinny ujść uwadze ustawodawcy.(…)

W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa. Opisanie „transformacji podmiotowej” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymaga bowiem nie tylko doskonałej orientacji w dziedzinie samego prawa administracyjnego, ale wykracza daleko poza powyższą, dotykając sfery prawa cywilnego, rodzinnego czy też handlowego.

dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS

Monografia dr Anny Dalkowskiej Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej stanowi (…) ciekawą próbę nadążenia przez naukę prawa o postępowaniu egzekucyjnym za dynamicznymi zmianami sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i opisanie językiem nauki przekształceń w sferze podmiotów postępowania egzekucyjnego.(…)

Działania podejmowane przez Autorkę są tym bardziej warte uwagi, że jej celem nie jest tworzenie jakichś całkowicie oderwanych od rzeczywistości, abstrakcyjnych konstrukcji teoretycznych, ale próba stworzenia nowych teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce administracyjnej. Co więcej, prowadzone badanie, oczywiście bazujące na analizie rozwiązań prawnych w płaszczyźnie publicznoprawnej, uwzględnia także dorobek i bogactwo instytucji z zakresu prawa prywatnego.

dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM
Anna Dalkowska:

Sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości; zastępca dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej i sądowej, prawa cywilnego i prawa medycznego, w tym monografii, artykułów i glos.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i istota przekształcenia podmiotowego w nauce prawa
1. Zagadnienia terminologiczne
1.1. Znaczenie terminu „transformacja” i „tożsamość” w nauce praw
1.2. Transformacja prawna jako odrębna instytucja prawna
1.3. Transformacja w historii prawa
2. Cywilistyczne konstrukcje przekształceń podmiotowych
2.1. Materialnoprawne konsekwencje modyfikacji podmiotowej
2.1.1. Następstwo prawne w prawie cywilnym
2.1.2. Przekształcenie podmiotowe wierzyciela
2.2. Przekształcenia podmiotowe dłużnika
2.2.1. Przejęcie długu na podstawie art. 519 kc
2.2.2. Przystąpienie do długu
2.2.3. Zwolnienie dłużnika z obowiązku przez osobę trzecią
2.2.4. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – art. 393 kc
2.3. Procesowe konsekwencje modyfikacji podmiotowej
2.3.1. Przekształcenia podmiotowe w prawie cywilnym procesowym
2.4. Przekształcenia podmiotowe w egzekucji sądowej

Rozdział 2. Administracyjna konstrukcja przekształcenia podmiotowego
1. Stosunek administracyjny
2. Materialnoprawne podstawy modyfikacji podmiotowej
3. Następstwo prawne w stosunku podatkowym
4. Procesowe konsekwencje modyfikacji podmiotowej
4.1. Prawa zbywalne i dziedziczne
4.2. Zbycie prawa lub śmierć strony jako zdarzenia prawne

Rozdział 3. Transformacja wobec istoty przymusowego wykonania obowiązków
1. Uwagi wstępne
2. Historyczno-filozoficzne uwarunkowania przymusu
3. Przyczyny powstania przymusu administracyjnego
4. Istota i rodzaje przymusu administracyjnego
5. Przymus administracyjny jako forma działania administracji
6. Przymus egzekucyjny
6.1. Pojęcie, cel i funkcje egzekucji administracyjnej
6.2. Egzekucja a postępowanie egzekucyjne
6.3. Egzekucja administracyjna a zabezpieczenie administracyjne
6.4. Egzekucja a postępowanie jurysdykcyjne
7. Podsumowanie

Rozdział 4. Konstrukcja transformacji wobec trójczłonowego schematu podmiotów stosunku egzekucyjnego
1. Transformacja podmiotowa a stosunek prawny
2. Transformacja podmiotowa a stosunek egzekucyjny
2.1. Uwagi ogólne o istocie stosunku egzekucyjnego
2.2. Stosunek egzekucyjny
2.2.1. Pojęcie i istota stosunku egzekucyjnego
2.2.2. Cechy stosunku egzekucyjnego
2.3. Rodzaje stosunków egzekucyjnych
2.3.1. Stosunek egzekucyjny rzeczowy i osobowy
2.3.2. Trójczłonowa budowa stosunku egzekucyjnego
3. Podsumowanie

Rozdział 5. Budowa definicji transformacji egzekucyjnej
1. Definicja transformacji egzekucyjnej
2. Rodzaje transformacji egzekucyjnej
2.1. Transformacja sensu largo i transformacja sensu stricto według kryterium rodzaju podmiotów poddanych transformacji
2.2. Transformacja materialna i formalna
2.3. Transformacja sukcesyjna i transformacja restrukturyzacyjna
2.4. Transformacja uniwersalna (pełna) i syngularna (częściowa)
3. Budowa definicji transformacji podmiotowej a rodzaj norm wyznaczających treść stosunku egzekucyjnego
4. Budowa definicji transformacji podmiotowej wobec podziału stosunków egzekucyjnych na stosunki sensu largo i sensu stricto
5. Budowa definicji transformacji podmiotowej wobec podziału stosunków egzekucyjnych na rzeczowe i osobowe
6. Budowa transformacji egzekucyjnej a tożsamość stosunku egzekucyjnego
7. Podmioty transformacji egzekucyjnej
7.1. Podmiotowość transformacyjna jako refleks podmiotowości administracyjnej i egzekucyjnej
7.2. Zobowiązany jako podmiot transformacji egzekucyjnej
7.3. Osoba fizyczna jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
7.4. Osoba prawna jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
7.5. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako podmioty zobowiązane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
7.5.1. Osobowe spółki handlowe
7.5.2. Wspólnoty mieszkaniowe
7.5.3. Spółka cywilna
7.5.4. Podsumowanie
7.6. Następca egzekucyjny jako podmiot transformacji egzekucyjnej
7.6.1. Pojęcie następcy egzekucyjnego
8. Przedmiot transformacji egzekucyjnej
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej
8.2.1. Pojęcie, istota i rodzaje obowiązków administracyjnych
8.2.2. Pojęcie i charakter obowiązków będących przedmiotem egzekucji administracyjnej
8.2.3. Obowiązek podlegający egzekucji administracyjnej jako przedmiot transformacji egzekucyjnej

Rozdział 6. Podstawy podmiotowej transformacji egzekucyjnej
1. Uwagi ogólne dotyczące przyczyny transformacji egzekucyjnej
2. Podstawy podmiotowej transformacji administracyjnej
3. Podstawy podmiotowej transformacji egzekucyjnej
4. Klasyfikacja zdarzeń prawnych będących podstawą transformacji egzekucyjnej
4.1. Śmierć zobowiązanego jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.2. Czynności prawne jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.3. Sprzedaż rzeczy, z którą związany jest egzekwowany obowiązek
4.4. Umowa zbycia spadku między spadkobiercą a osobą trzecią
4.5. Czynności dotyczące przedsiębiorstwa jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.6. Czynności dotyczące nabycia nieruchomości w drodze egzekucji
4.7. Czynności prawne, które prowadzą do restrukturyzacji podmiotów, jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.8. Fuzja przez inkorporację – per incorporationem
4.9. Fuzja – połączenie przez zjednoczenie – per unionem
4.10. Skutki konsolidacji spółek prawa handlowego dla wierzycieli publicznoprawnych
4.11. Podział podmiotów prawa jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.11.1. Skutki podziału spółek prawa handlowego dla wierzycieli publicznoprawnych
4.12. Przekształcenie jako podstawa transformacji egzekucyjnej
4.12.1. Skutki przekształcenia podmiotów dla wierzycieli publicznoprawnych
5. Akty administracyjne jako podstawa transformacji egzekucyjnej
5.1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości jako źródło transformacji egzekucyjnej
5.2. Decyzja o przeniesieniu obowiązków z decyzji administracyjnej na inny podmiot jako źródło transformacji egzekucyjne
6. Orzeczenia sądów powszechnych jako źródło podmiotowej transformacji egzekucyjnej
7. Podsumowanie

Rozdział 7. Skutki transformacji egzekucyjnej
1. Skutki materialnoprawne
1.1. Następstwo prawne
1.2. Solidarność zobowiązanych
1.3. Podsumowanie
2. Skutki procesowe
2.1. Zmiana podmiotowości egzekucyjnej – następstwo egzekucyjne
2.1.1. Relacja następca egzekucyjny – wierzyciel
3. Pozycja prawna następcy egzekucyjnego wobec organu egzekucyjnego
3.1. Zasada ponawiania czynności egzekucyjnych wobec następcy prawnego
3.2. Rozszerzenie podmiotowości egzekucyjnej – współuczestnictwo w egzekucji administracyjnej
3.3. Współuczestnictwo w postępowaniu cywilnym
3.4. Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
3.5. Współuczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym
3.5.1. Sprawa egzekucyjna
3.6. Współuczestnictwo egzekucyjne
3.7. Relacje prawne między współuczestnikami egzekucyjnymi
4. Wpływ transformacji egzekucyjnej na tok postępowania egzekucyjnego
4.1. Kontynuacja postępowania egzekucyjnego
4.2. Zachowanie w mocy dokonanych czynności
5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo