Availability: W magazynie

Polskie migracje w świetle procesów globalnych

SKU: PMwSPG

60,00 

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65611-74-1
Liczba stron: 384
Okładka: miękka

Opis

(…) praca Pawła Gieorgicy jest nowym spojrzeniem na tematykę i jest opracowaniem, które pogłębia naszą wiedzę naukową. (…) sądzę, że można podkreślić jej oryginalny, wielowymiarowy charakter oraz unikatowe wieloaspektowe ustalenia dotyczące istoty, przebiegu i skutków współczesnych procesów imigracyjnych. Zasadniczym przedmiotem dociekań naukowych (…) są kompleksowe analizy badawcze procesów migracyjnych (…) prowadzone: na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym, z pozycji globalnej, jak i lokalnej, w formie porównawczej oraz case study.

dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB (Instytut Socjologii UwB)

Recenzowane dzieło stanowi cenne, socjopolityczne ujęcie problemu masowych migracji dotykających współczesny świat. (…) Walorem dzieła jest ukazanie dynamiki uwarunkowań prowadzących obecnie do intensyfikacji procesów migracyjnych, szczególnie w krajach rozwijających się. Analiza odnosi się też do nowych wyzwań cywilizacyjnych i procesów obejmujących nie tylko kraje rozwinięte, ale także znajdujące się w procesie modernizacji i przeobrażeń. (…) pracę należy uznać za cenny wkład w rozwój nauki. Jest to dzieło oryginalne i wartościowe poznawczo. Wnosi wiele nowych informacji i ustaleń badawczych przydatnych dla politologów i socjologów.

dr hab. Sebastian Kozłowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
J. Paweł Gieorgica:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wywodzi się ze środowiska naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora. Wykładał i prowadził badania naukowe w wielu krajowych, europejskich oraz zamorskich uczelniach (m.in. w Kanadzie, USA i Japonii), pełnił funkcje akademickie, administracyjne, biznesowe, eksperckie oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach pożytku społecznego. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii z zakresu nauki o polityce, socjologii polityki i władzy lokalnej, stosunków międzynarodowych i zarządzania. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Migracje jako wyzwanie globalne
1.1. Wprowadzenie. Światowy proces migracyjny
1.2. Typy i rodzaje migracji oraz ich współczesne uwarunkowania
1.3. Korzyści i straty związane z migracją

Rozdział 2. Makrostrukturalne przyczyny emigracji z Polski
2.1. Gospodarcze i społeczne efekty rozwoju Polski po 1989 r.
2.2. Z kim, w czym i jak możemy się porównywać?
2.3. Prognozy

Rozdział 3. Migracje a rynek pracy w Polsce
3.1. Swoboda przepływu pracowników i europejski kryzys migracyjny
3.2. Tendencje demograficzne a zmiany na rynku pracy
3.3. Gospodarcze konsekwencje deficytu demograficznego
3.4. Wyzwania migracyjne dla europejskich rynków pracy. Dwa scenariusze rozwoju
3.5. Rynek pracy w Polsce. Czynniki determinujące przyszłość
3.6. Zagraniczni pracownicy w Polsce. Stan obecny i bliska perspektywa

Rozdział 4. Migracje idei. Nowe technologie określające przyszłość
4.1. Przyszłość zatrudnienia na rynku pracy
4.2. Idea budowy elektrowni atomowej w Polsce
4.2.1. Dyskusja nad przyszłością energetyki w Polsce
4.2.2. Elektrownie atomowe w Europie i na świecie
4.2.3. Etapy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
4.2.4. Za czy przeciw energii z elektrowni atomowej?
4.2.5. Atomowe plany rządu
4.2.6. Co dalej z przyszłością budowy elektrowni jądrowej w Polsce?
4.2.7. Lokalny wymiar problemu: pozyskiwanie przyzwolenia społecznego

Rozdział 5. Stany Zjednoczone Ameryki jako główny kierunek światowych ruchów migracyjnych. Polityka imigracyjna administracji USA
5.1. Krótka historia procesów światowej imigracji do USA
5.2. Amerykanie polskiego pochodzenia
5.3. Warunki imigracji do Stanów Zjednoczonych
5.4. Uwarunkowania amerykańskiej polityki imigracyjnej
5.5. Amerykański biznes edukacyjny
5.6. Poglądy opinii publicznej na problem imigracji w USA
5.7. Reforma Programu Wizowego w USA
5.8. Nowa polityka migracyjna prezydenta Donalda Trumpa
5.9. Problem imigracji do USA z polskiej perspektywy

Rozdział 6. Migracje Polaków ze Wschodu
6.1. Wprowadzenie
6.2. Aktualny stan badań
6.3. Badanie nad polskimi migrantami na Białorusi
6.3.1. Metodologia i założenia badawcze
6.3.2. Cechy społeczno-demograficzne badanych
6.3.3. Tradycyjne kryteria narodowościowe
6.3.4. Kontakty z macierzą
6.3.5. Oczekiwania wobec pracy
6.3.6. Oczekiwania względem środowiska pracy
6.3.7. Wizyty w Polsce i strategie związane z KP a oczekiwania względem środowiska pracy
6.4. Aneks

Rozdział 7. Migracje kapitału do Polski. Biedronka case study
7.1. Wprowadzenie. Ekspansja kapitału zagranicznego w Polsce
7.2. Order dla cudzoziemskiego kapitalisty. Blaski i cienie kapitału zagranicznego w Polsce
7.3. Polityczny parasol ochronny
7.4. Warunki zatrudnienia: rozwój branży pod presją kapitału zagranicznego
7.5. Nowa polityka podatkowa rządu Prawa i Sprawiedliwości
7.6. Konkluzje i perspektywy

Posłowie
Bibliografia
Akty prawne