Availability: Nakład wyczerpany

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

SKU: ZPNRB2

128,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-65-6
Liczba stron: 886
Okładka: twarda

Brak w magazynie

Opis

Zmieniony układ oraz nieznane dotąd rozwiązania nowego pzp spowodowały, że uczestnicy procesu budowlanego mają problemy z odnalezieniem przepisów dotyczących poszczególnych etapów procedury udzielania zamówienia publicznego. Zapoznanie się z nową ustawą nie jest jednak wystarczające, by prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie. Zamawiający i wykonawcy powinni bowiem dysponować także obszerną wiedzą z zakresu prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, które określają uprawnienia i obowiązki obu stron oraz precyzują zasady zawierania umów.

Opracowanie pomoże rozwiązać problemy, z jakimi w swojej codziennej pracy mierzą się nie tylko pracownicy działów zamówień, ale także inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy i inspektorzy nadzoru.

Na ponad 880 stronach autor wyjaśnia kwestie dotyczące m.in.:

  • wymagań z zakresu opisu przedmiotu zamówienia wynikających z prawa budowlanego i pzp;
  • odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej;
  • rozliczania prac dodatkowych, robót zamiennych i robót zaniechanych;
  • zakresu zmian umowy w zależności od zastosowanego wynagrodzenia;
  • doświadczenia wykonawcy i podwykonawców, udostępniania zasobów przez podmioty trzecie oraz warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Publikacja zawiera wzory specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie roboty budowlanej z wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym zgodnie z procedurą krajową oraz na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej według procedury unijnej.

Zbigniew Leszczyński:

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa. Biegły sądowy z zakresu realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie pzp oraz budownictwa. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Doświadczony wykładowca, autor wielu książek i artykułów na temat zamówień publicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zasady stosowania ustawy. Ogólny przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji
1.1. Ogólny schemat postępowania zamawiającego przy udzielaniu zamówienia publicznego
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania pzp, czyli kto musi stosować pzp i na jakie produkty?
1.2.1. Zakres podmiotowy
1.2.2. Zakres przedmiotowy
1.2.3. Progi finansowe i ich znaczenie
1.2.3.1. Pierwszy próg finansowy, czyli próg, do którego nie stosuje się pzp
1.2.3.2. Tzw. procedura krajowa
1.2.3.3. Tzw. procedura unijna
1.2.3.4. Podstawowe różnice pomiędzy procedurami unijnymi a krajowymi
1.3. Ogólny przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji uregulowany pzp
1.3.1. Plan postępowań o udzielenie zamówień
1.3.2. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego – obowiązek zamawiających publicznych w postępowaniach unijnych (art. 83 pzp)
1.3.3. Wstępne konsultacje rynkowe
1.3.4. Komisja przetargowa (art. 53 pzp)
1.3.5. Tryby udzielania zamówień publicznych
1.3.5.1. Wiadomości ogólne
1.3.5.2. W jakim trybie udzielić zamówienia na dokumentację projektową lub PFU?

Rozdział 2. Definicja roboty budowlanej oraz obiektu budowlanego w przepisach pzp, pr. bud. i kc, czyli jakie przedmioty zamówień należy traktować jako roboty budowlane?
2.1. Definicja roboty budowlanej
2.2. Wpływ definicji roboty budowlanej i obiektu budowlanego na szacowanie robót budowlanych
2.3. Skrót rozdziału 2

Rozdział 3. Zasady zlecania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
3.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane
3.1.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania wszystkich robót budowlanych
3.1.2. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania robót budowlanych, na które wymagane jest opracowanie projektu budowlanego
3.1.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli kto odpowiada za powstanie katastrofy budowlanej?
3.2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i usługi z nimi związane określone w ustawie pzp
3.2.1. Zasady ogólne dotyczące opisywania wszystkich rodzajów zamówień, a w szczególności robót budowlanych
3.2.1.1. Wspólny Słownik Zamówień
3.2.1.2. Opis potrzeb i wymagań
3.2.2. Opis przedmiotu zamówienia, którym są roboty budowlane
3.2.2.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych polegających na ich wykonaniu
3.2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu
3.2.3. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej, której wartość szacunkowa jest niższa niż próg, od którego zamawiający musi stosować pzp
3.2.4. Podział zamówienia, tj. roboty budowlanej, na części w celu bezpośredniego dostępu MŚP do zamówień publicznych – art. 91 pzp
3.2.5. Przeniesienie praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji
3.2.6. Zlecanie nadzoru autorskiego
3.2.7. Ustalenie wartości zamówienia na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

Rozdział 4. Wybór wariantu zrealizowania przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

Rozdział 5.Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Rozdział 6. Przykład SWZ na dokumentację projektową przygotowaną zgodnie z pzp z 2019 r. w procedurze krajowej

Rozdział 7. Przykład SWZ na dokumentację projektową o wartości do 130 000 zł netto

Rozdział 8. Szacowanie wartości zamówień publicznych
8.1. Przepisy ogólne
8.2. Zamówienia uzupełniające
8.3. Zamówienia udzielane w częściach lub oferty częściowe
8.4. Wartość zamówienia na roboty budowlane
8.4.1. Rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim
8.4.2. Kosztorysowanie robót budowlanych
8.4.3. Zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się ciągłe lub podlegające wznowieniu
8.4.4. Terminy ustalenia wartości zamówienia

Rozdział 9. Rodzaje wad dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej i etapy sprawdzania jej jakości
9.1. Rodzaje wad dokumentacji projektowej
9.1.1. Niezgodność z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym terenu budowy
9.1.2. „Wady” wynikające z chęci polepszenia zastosowanych rozwiązań
9.2. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej

Rozdział 10. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

Rozdział 11. Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane
11.1. Wynagrodzenie ryczałtowe
11.1.1. Rozmiar prac
11.1.2. Koszty prac
11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe
11.2.1. Warianty wynagrodzenia kosztorysowego
11.2.2. Konieczne prace dodatkowe
11.2.3. Zgoda zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, czyli protokół konieczności
11.2.4. Znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego
11.2.5. Podsumowanie wynagrodzenia kosztorysowego
11.3. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia

11.4. Który ze sposobów obliczania ceny oferty jest najkorzystniejszy?
11.5. Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym
11.5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys ofertowy
11.5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe a kosztorys ofertowy
11.5.3. Metoda sporządzenia kosztorysu ofertowego a treść oferty
11.5.4. Wady i zalety żądania kosztorysu ofertowego w ofercie
11.5.5. Kosztorys ofertowy podstawą do rozliczania zamówienia podstawowego, ustalania warunków cenowych, na jakich zostanie udzielone i rozliczone zamówienie uzupełniające, oraz rozszerzenia przedmiotu umowy na podstawie aneksów do umowy podstawowej
11.6. Podsumowanie tematyki wynagrodzeń

Rozdział 12. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia

Rozdział 13. Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym (dawne zamówienia dodatkowe) oraz zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (dawne zamówienia uzupełniające)
13.1. Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym
13.2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
13.3. Różnice pomiędzy zamówieniem uzupełniającym (art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp) a dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym (art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pzp)
13.4. Wnioski

Rozdział 14. Konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane
14.1. Konieczne prace dodatkowe
14.2. Roboty zamienne
14.3. Roboty zaniechane
14.4. Art. 649 kc – wyjaśnienie pojęć
14.5. Aneks czy nowa umowa?
14.6. Protokół konieczności
14.7. Różnice pomiędzy „dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym” zlecanymi na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp lub na podstawie art. 455 ust. 2 pzp a „koniecznymi pracami dodatkowymi” – przykład praktyczny

Rozdział 15. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Rozdział 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zmiany wprowadzone pzp z 11 września 2019 r.

Rozdział 17. Prawo opcji

Rozdział 18. Wybrane elementy specyfikacji warunków zamówienia
18.1. Wykluczenia wykonawców z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu
18.2. Warunki udziału w postępowaniu
18.2.1. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja – art. 117 pzp
18.3. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie
18.4. Umowy o pracę

Rozdział 19. Kryteria oceny ofert
19.1. Kryterium ceny
19.2. Kryterium kosztu
19.3. Kryteria pozacenowe
19.3.1. Termin realizacji
19.3.2. Koszty eksploatacji
19.3.3. Parametry techniczne
19.3.4. Gwarancja lub rękojmia
19.3.5. Doświadczenie wykonawcy
19.3.6. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
19.3.7. Tzw. kryteria społeczne
19.4. Przykładowe kryteria oceny ofert w postępowaniach na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania architektoniczne
19.5. Zamówienia na inspektorów nadzoru, inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu), czyli umowy typu zlecenia związane z obsługą robót budowlanych
19.6. Najkorzystniejsza oferta a zasada efektywności w robotach budowlanych

Rozdział 20. Kryteria oceny ofert
20.1. Przykład nr 1 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – robota budowlana z wynagrodzeniem ryczałtowym. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy nie przekracza
12 miesięcy
20.2. Przykład nr 2 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w projektach budowlanych i wykonawczych. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy przekracza
12 miesięcy
20.3. Przykład nr 3 siwz na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, w którym cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ

Rozdział 21. Przykład SWZ na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej

Rozdział 22. Inwestor zastępczy (inżynier kontraktu) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w zamówieniach na roboty budowlane
22.1. Przykład specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa